صدای معلم

مجتبی دهدار/ دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی و مدرس دانشگاه

چهار قانون مديريت در كلاس

« تدريس چيزي بيش از مجموعه اجزاي آن است»/ واردكردن دانش آموزان در برنامه تدريس مي‌تواند در سه مرحله: خوش آمد گفتن براي آنها ، نشاندن آنها در سر جاي خود و مناسب با برنامه از قبل سازماندهي شده و شروع مناسب درس، تحقق يابد/ محتواي درسي بايستي با توانايي دانش آموزان مطابقت داشته باشد و روشها و مواد آموزشي نيز بايد به دقت بررسي شوند تا ملاحظه شود كه تجارب يادگيري، مناسب بوده و تكاليف درسي براي دانش آموزاني با توانايي‌هاي متفاوت قابل حصول است/  در هر نوع ارتباط ، حالت چهره و لحن صداي گوينده به اندازه شنيدن آن صدا توسط شنونده حائز اهميت است/ چشمان معلم مانند پرتو موج راهنما به سرعت در كلاس حركت مي‌كند و ذهن معلم آنچه را در قسمت‌هاي مختلف كلاس مي‌گذرد، ادراك مي‌كند، بنابراين اصطلاح« پشت سر هم چشم داره»مخصوصاً د مورد معلماني صدق مي‌كند كه حتي كوچكترين رفتار نادرست را در هر قسمت از كلاس متوجه مي‌شوند و قبل از اينكه كسي را در جاي ديگر مخاطب قرار دهند خطاكاران را صدا مي كند و آنان را وادار مي‌سازد تا خطاي خود را متوقف سازند/ معلمان روابط شخصي پسنديده با دانش‌آموزان خويش را از طريق پروراندن اعتماد متقابل توسعه مي‌دهند

چهار قانون مديريت در كلاس درس و در برابر دانش آموزان  " مك مأنوس" [1] در سال 1989 اشاره مي‌كند « تدريس چيزي بيش از مجموعه اجزاي آن است». ولي امكان دارد از راه تحقيق، مشاهده و شرح حال افراد تشخيص دهيم، چهار قانون مديريت كلاس كه توسط معلمان موفق به كار مي‌رود ، مانند چهار عمل اصلي در رياضيات وقتي خوب درك مي‌شود ، مي‌توان آنها را در موقعيت هاي مختلف بسياري به كار برد ، كه قوانين  فوق به شرح زير هستند( کولین ولاسلت، ص13) :

الف) آنها را وارد كنيد

« اين قانون بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه شروع سريع درس از بروز مشكلاتي جلوگيري مي‌كند چنانكه دانش آموزان به سرعت در فعاليت سودمند درگير نشوند ، روي خواهد داد. اگر معلمان مشغول بر پا كردن نمايش توزيع مواد يا در جستجوي وسايل آموزشي باشند. در اينصورت براي تنبلي ، پرحرفي و يا ساير فعاليتهاي بي فايده فرصت كافي وجود خواهد داشت . فعاليتهايي كه خود به خود اثر مخرب زيادي ندارند بلكه اغلب بي نظمي فزاينده‌اي را ايجادمي‌كند كه به نصيحت، توبيخ يا حتي اقدام انضباطي از سوي معلم ايجاد مي‌شود و اين كار خود به سبب تأخير بيشتر در شروع درس مي‌شود. واردكردن دانش آموزان در برنامه تدريس مي‌تواند در سه مرحله: خوش آمد گفتن براي آنها ، نشاندن آنها در سر جاي خود و مناسب با برنامه از قبل سازماندهي شده و شروع مناسب درس، تحقق يابد ( کولین ولاسلت، ص13) .

 

ب) آنها را رها كنيد

«اگر چه اكثر مسائل انضباطي از شروع ضعيف درس ناشي مي‌شود، مرحله بعد بيشترين زمان قابل انتقاد كه فرصتهاي زيادي براي ايجاد دردسر فراهم مي‌سازد ، پايان جلسه درس است. برنامه‌ريزي دقيق هر درس، بخش حساس روشي است كه معلمان با تجربه با استفاده از آن انتقال از يك فعاليت آموزشي به فعاليت ديگر را هدايت مي‌كنند . همانطوري كه كه "گري"و" ريچر" [2](1988) مطرح مي‌كنند ساختار پايان درس به دنبال احساس آرامش از تمام شدن آن حاصل مي‌شود به راحتي، پايان يافته تلقي مي‌شود . اگر يك جلسه سودمند با سر و صدا ، هرج و مرج و فشار نهايي خاتمه يابد ، اثر پايدار تجربه يادگيري مفيد از درس رفته و توسعه روابط مطلوب ميان معلم و كلاس ضايع مي‌شود و اگر هنوز دانش آموزان مشغول نوشتن بوده يا درگير جمع كردن كتابها و مواد آموزشي خود باشند ، تحقيق اين امر مشكل خواهد بود ، دادن يك اخطار اوليه در مورد اينكه دقيقاً دو دقيقه ديگر زمان توقف كار است يا هر مدت مناسب ديگري از توقف دانش آموزان در وسط كار جلوگيري كند، مفيد خواهد بود. اين مدت مي‌تواند به شكل جلسه كوتاه پرسش وپاسخ باشد، كه به كمك آن معلم مي‌تواند مجدداً بررسي كند كه تاچه حد اهداف درس با موفقيت كسب شده‌اند علاوه بر اين گاهي اوقات از اين مدت به شكل ديگري استفاده مي شود تا كلاس به صورت خلاصه، بياد آورد كه در طول چه مطالبي عنوان شده است و چگونه اين مطالب به يادگيري قبلي مربوط مي‌شود(کولین ولاسلت، ص14) .

 

ج) محتوا و سبك ارائه محتواي درسي

« محتواي درسي بايستي با توانايي دانش آموزان مطابقت داشته باشد و روشها و مواد آموزشي نيز بايد به دقت بررسي شوند تا ملاحظه شود كه تجارب يادگيري، مناسب بوده و تكاليف درسي براي دانش آموزاني با توانايي‌هاي متفاوت قابل حصول است. پيشنهادهايي در مورد نحوه انتخاب محتواي درسي ارائه دهند: از جمله تنظيم محتوا بر اساس آموخته‌هاي قبلي دانش آموزان .

براي ايجاد تحرك در درس ، تنوع و سرعت لازم است مانند تبديل موضوعات به واحدهاي كوچكتر، ايجاد تغيير در مطالعه بي صداي فردي و تنظيم نوعي يادگيري فعال مشاركتي ، به صورت دو نفره يا گروهي ، به نحوي كه با اين قاعده هوشياري مغز به طور معكوس با عدم حركت و فعاليت بدني تناسب دارد مبارزه مي‌كند.

چه جنب و جوش يا جريان فعاليت كلاس براي ايجاد نظم ، امري حياتي است ، زيرا وقفه‌ها موجب گيج شدن و از دست رفتن علاقه دانش‌آموزان و معلمان مي‌شود البته موارد زيادي از يك چيز كسل كننده مي‌شود و تغييرات زيادي باعث گيج شدن ميگردد  پس اغلب دروس بايد شامل مقداري گوش كردن، مقداري فكر كردن ، مقداري خواندن و مقداري نوشتن باشد.

انديشيدن در مورد اينكه چگونه دانش‌آموزان را مورد خطاب قرار دهد و چگونه از دانش‌آموزان سؤال كند و انتظارات خود را چگونه به دانش آموزان ابلاغ كنند. شيوه اي كه بر اساس آن معلم كلاس را مخاطب قرار مي‌دهد نه تنها از طريق آنچه گفته مي شود ، بلكه همچنين از طريق نحوه گفتن نيز نگرش معلم را منعكس و پيام او را منتقل مي‌سازد  . قبل از صحبت با كلاس لازم است ، دانش آموزان با متوقف كردن كار و گوش دادن دقيق، توجهشان جلب شود. در نتيجه هر گونه اطلاعاتي كه به اين طريق ارائه شود ، بايد به حد كافي مهم و با ارزش باشد تا سزاوار  وقفه غير قابل اجتناب درس بوده باشد.

 در هر نوع ارتباط ، حالت چهره و لحن صداي گوينده به اندازه شنيدن آن صدا توسط شنونده حائز اهميت است " فونتانا" [3](1986) توصيه مي‌كند، مطالب بايد با صدايي ارائه شود كه دانش‌آموزان از گوش دادن به آن لذت ببرند. صدايي كه معلم بتواند در تمام مدت روز بدون فشار غير لازم بر خود از آن استفاده كند.

" مارلند"[4](1975) در مورد ارتباط برقرار كردن با دانش‌آموزان با استفاده از حركات چشم خاطرنشان مي‌سازد كه معلم با متمركز كردن نگاه خود بر يك دانش‌آموز، جمله‌اي بگويد در پايان هر جمله با ارائه يك ايده جديد يا تغيير موضوع ، نگاه خيره معلم تغيير مكان مي‌يابد و ارتباط ديداري با دانش‌آموز ديگر در قسمت ديگري از كلاس كه اظهار نظر بعدي به او مربوط مي‌شود، برقرار مي‌گردد. براي اظهارنظربعدي، سومين دانش‌آموز در معرض توجه قرار مي‌گيرد و الي آخر.

به اين ترتيب چشمان معلم مانند پرتو موج راهنما به سرعت در كلاس حركت مي‌كند و ذهن معلم آنچه را در قسمت‌هاي مختلف كلاس مي‌گذرد، ادراك مي‌كند، بنابراين اصطلاح« پشت سر هم چشم داره»مخصوصاً د مورد معلماني صدق مي‌كند كه حتي كوچكترين رفتار نادرست را در هر قسمت از كلاس متوجه مي‌شوند و قبل از اينكه كسي را در جاي ديگر مخاطب قرار دهند خطاكاران را صدا مي كند و آنان را وادار مي‌سازد تا خطاي خود را متوقف سازند.

بعد ديگر سبك تدريس، هدف و مقصود معلم در استفاده از سؤالات است يعني اينكه معلم بايستي در استفاده از سوالات جهت‌گيري مثبتي داشته باشد و آنها را به عنوان بررسي مطالب فهميده شده توسط دانش آموزان در نظر بگيرد و اگر به عنوان تله‌ها و يا حيطه‌هايي جهت غافلگيري افراد بي توجه و بي ملاحظه به درس به كار برد احتمالاً منبع برخورد منفي خواهد بود كه موجب تحقير شدن دانش آموز و دستپاچگي بالقوه دانش آموزان ناتوان‌تر خواهد بود (کولین ولاسلت، ص16) .

د)همگامی با آنان

معلمان روابط شخصي پسنديده با دانش‌آموزان خويش را از طريق پروراندن اعتماد متقابل توسعه مي‌دهند . بنابراين لازم است براي موفقيت در اين كار، يكايك دانش آموزان خويش را به نام، بشناسند و همچنين در كلاس تحرك داشته  باشند يعني خودداري از تقليد به غير و خودداري از بي توجهي به دانش آموزان در انتظار كسب توجه، خودداري از تكيه بيش از حد بر شيوه تدريس سخنراني و حركت در كلاس ، نمره دادن به كاري كه در جريان پيشرفت است(کولین ولاسلت، ص17) .

 


[1] Mack Manuse

[2] Gary & Richear

[3] Fontana

[4] Marland


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 21 آذر 1396 23:20 خوانده شده: 1259 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +10 -7 --
ناشناس 1396/09/22 - 14:21
این دانشمندان نگفتن چرا حقوق ما اینقدر زود تمام میشود؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/22 - 19:01
دانشمندان نگفتن بودجه سال 97 معلمان با این گرانی باید چکار کنند ؟؟؟؟معلمان انتظار یک ریال را هم نداشته باشند اگر جابربن حیان زنده شد معلمان هم بیست درصد میگیرند
پاسخ + +3 0 --
سقز 1396/09/22 - 18:37
دوست عزیز تشکر
امروز برای خود من مسئله ای پیش امد که واقعا بیزارم از کلاس
من مجبورم با همکار دیگری کلاس بروم ایشان تدریش به این صورت است ک بچه ها بخوانید یکی میخواند و بعد توضیح به شکل سخنرانی و چسپیده به صندلی
بعد حل تمرین و بچه ها از کسانی که چند تای بیش نشستن و دراینده به انان نخبه میگن رو نویسی میکنن

بعد ایشان در دفتری حل المسادل را دارند و بچه ها که میان پای تخته از روی ان کمک میگرند و حل میکن ن

در این یک ماه تا حالا 3 بار یک پودمان را برگزار کردیم و جلسه امتحان یکبار کلاس رفع اشکال شد و کنسل شد هفته فبل امتحان تحت تدابیر امنیتی برگزار شد اما افتضاح بودن و امروز دوباره برگزار شد اما به محض بیرون رفتن همکارم داد و بیداد بچه ها شروع شد که ما سوال داریم و ..... من هم گفتم من نمیتونم جواب سوالات را بدم چون سوالات واضح و خواناست و معلمتان سفارش کردن حواب سوال داده نشود یکی از انان داد و بیدادی راه انداخت و فیلم اکشنی را اجرا کرد
که فقط توانستم بگم به خاطر این حرکات و اکشن هاست به ایرانی ها میگن تروریست
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/22 - 20:47
شما مشکل کنترل کلاس داری دارید وگرنه این اتفاقات نمی افتد اقتدار ندارید وگرنه دانش آموز جنگولک بازی در نمی آورد بهتر است فکر مشکلات اقتصادی معلمان باشید با این بودجه سال 97
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/23 - 19:40
واقعا جای تاسف داره نیرو های عالی نمی تونن تدریس کنن
بعد می بینی چه نیروهای ضعیفی می تونن
به حراست آ.پ فلان شهر چه مربوط که بیاد کلاس های فردی رو بدون شکایت شاگردا زیر سوال ببره؟
برید سواد و جذابیت معلماتون رو ببرید بالا
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/23 - 19:55
روش های تدریس محدود به روشهای کلاسیک نیست.
همیشه وجود دارد چیزی بهتر از آنچه که می دانیم.
فردی که دارای تجربه خاص باشه مثلاً بیش از 400 واحد درسی دانشگاهی رو در رشته های مختلف خونده باشه از خود اساتیدش مطالب زیادی رو در عمل تجربه کرده!
البته چنین فردی به دلیل وجود برخی قوانین، ممکنه اصلا نتونه تو آ.پ وارد بشه که تازه بخوان از تجربه اش استفاده کنند!!!
پاسخ + 0 0 --
سقز 1396/09/24 - 17:25
بحث اقتدار نیست از یکیشان تقلب گرفتم از 2 تا شون که برگه عوض رده بودن برگه ها را گرفتم مشکل ما معلم ان کلاس است که ایشان برای این کار بچه ها اصلا اقدامی انجام نمیدن و چون معلم ان کلاس را مدیر به دفتر خواست و البت دختر خاله خانم مدیرهستند و من رفتم مراقبت و بعد کنترل شدید شد این کار را کردن و جالبتر ان بود ان یکی که داد و بیداد میکرد میگفت چرا خانم معلم ما رفته دفتر وطیفش اینه سر کلاس ما باشه و جواب سوالات را بده و جلسه اول ازمونمن مراقب بودم و شاهد بودم که معلم سر جلسه امتحان کلاس رفع اشکال بود و فکر کنم بخاطز حضور من بود که کنسلش کرد
پاسخ + 0 0 --
سقز 1396/09/24 - 17:34
واقعا جای تاسف داره نیرو های عالی نمی تونن تدریس کنن
بعد می بینی چه نیروهای ضعیفی می تونن
به حراست آ.پ فلان شهر چه مربوط که بیاد کلاس های فردی رو بدون شکایت شاگردا زیر سوال ببره؟
برید سواد و جذابیت معلماتون رو ببرید بالا))))))))))))))))))))
این دوست ناشناس تقاضامندیم این قسمت را توضیح بدهند ؟اولا دانش اموزان ضعیف اند این معلمان بیسواد که زیاد انها را به کار وا ندارد دوست دارند و عاشقش اند
همین همکار ما از این طیف اند
بنده خدا فقط نمره خیرات میکنه تادل بچه ها را بدست بیاره و ........... که همه اشنا هستیم در ا.پ
با قسمت اخر موافقم سواد معلم اگ بالا باشه معلم 3بار یک ازمون را برای 40 صفحه درس تکرار نمیکنه
جدابیت مورد نظر شما را نمیدانم ؟؟؟؟؟ اما حدابیت طاهری که خانم معلما فول اند و جدابیت معلمی که ندارن وگرنه معلم چرا باید بعد 3 بار ازمون خودش جوابها را به شاگرد بگه البت معلمی کهه 2 سال است از راهنمایی به دبیرستان اوردن و بجای امادگی دفاعی یک کتاب تازه تالیف دادن دستش هم تقصیری نداره
پاسخ + 0 0 --
سقز 1396/09/24 - 17:39
واقعا جای تاسف داره نیرو های عالی نمی تونن تدریس کنن
بعد می بینی چه نیروهای ضعیفی می تونن
به حراست آ.پ فلان شهر چه مربوط که بیاد کلاس های فردی رو بدون شکایت شاگردا زیر سوال ببره؟
برید سواد و جذابیت معلماتون رو ببرید بالا
ناشناس 1396/09/23 - 19:55
روش های تدریس محدود به روشهای کلاسیک نیست.
همیشه وجود دارد چیزی بهتر از آنچه که می دانیم.
فردی که دارای تجربه خاص باشه مثلاً بیش از 400 واحد درسی دانشگاهی رو در رشته های مختلف خونده باشه از خود اساتیدش مطالب زیادی رو در عمل تجربه کرده!
البته چنین فردی به دلیل وجود برخی قوانین، ممکنه اصلا نتونه تو آ.پ وارد بشه که تازه بخوان از تجربه اش استفاده کنند!!!من که از این نظر دوست عزیز چیزی متوجه نشدم ؟
لطفا بفرماییند حراست ؟/؟؟؟؟؟؟؟//
اگر سواد معلم زیادباشه که بچه ها با هاش مشکل دارن و گرنه مثل این همکار ما سر جلسه جوابها را به بچه ها بگه کسی معترض نیست
پاسخ + 0 0 --
ناشناس دوم و سوم 1396/09/25 - 00:00
سلام عزیز سقزی؛ ناشناس 19:40 و 19:55هستم.
حتی معلم حق التدریسی نیستم. یک مدرس آزادم که فقط به جرم سن و سال حتی با وجود رتبه های عالی در آزمون ها استخدامم نمی کنند.
از بی سوادی تا کارشناسی ارشد رو آموزش میدهم. چون مستقل از مطالعات آزاد حدود 400 واحد درسی دانشگاهی رو گذرانده ام.
پیش از ظهور قلم چی، گاج و ... مجموعه کاملی از حل المسائل درسی را تهیه ولی چاپ نکردم، البته چون آن سالها جوانی جرم بود نتونستم ورود به تدریس داشته باشم. به دلیل ورود موقت به شغل ناخواستۀ دیگری و یک بدهکاری مالی حدود 20 سال گرفتار شدم.
بله؛ کلاس های درسیم به دلیل کیفیت بالا گاهاً به حدود 60 نفر می رسه و عموماً آموزشگاه ها، برخی مدارس و معلمان پول دوست از دستم عاصیند، چند روز پیش مأمور حراست یکی از ادارات آ.پ به سوله مسجد آمده بود و می گفت حق نداری به کودک 4 ساله آموزش دهی!!! مردم به او خندیدند و گفتند راضی هستیم و .... حال رفع ابهام از نوشته ام شد؟ وقتی مثلاً ریاضی هفتم (که اکثراً با آن مشکل دارند) را به سریعترین و عمیق ترین شیوه تفهیم می کنم، جذابیت نداشته باشد؟!
پاسخ + +2 0 --
سقز 1396/09/22 - 18:39
معلم اصلی هم تا حالا امادگی دفاعی تدریس کردن و امسال کتاب تخصصی و تازه تالیفی بهشان دادن و چون همسر فلان کس هستن و دختر خاله مدیر است و ....................................
پاسخ + +1 0 --
شهاب 1396/09/24 - 07:48
این روش ها برای همان کشور ها جواب می دهد در کشور ایران اگر بهترین روش ها هم به کار گرفته شود کارساز نیست چون حرمت ومعیشت معلم لگدکوب شده ودانش آموز هم به معلم وروش هایش توجهی ندارد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور