چاپ کردن این صفحه

" باید تا جای ممکن، در انتخاب افرادی که با فرزندان مان در ارتباط هستند دقت کنیم "

سرویس مدرسه و لحنی طلبکارانه !

سرویس مدرسه و بی شعوری رانندگان و کمپین مبارزه با بی‌شعوری

امروز ساعت هفت صبح وقتی داشتم سرکار می‌رفتم، یکی از بچه‌ها دیر کرده بود و راننده‌ی سرویس دستش را گذاشته بود روی بوق و ول نمی‌کرد! در حالی که می‌توانست زنگ درب را بزند و یا حداقل تلفن بکند .
از قضا ساختمان روبه رویی ما زن و شوهر سالخورده‌ای هستند که به دلیل کهولت سن و بیماری، هر از گاهی با آمبولانس اورژانس به بیمارستان فرستاده می شوند .
می‌توانستم آن لحظه احساس شان را درک کنم.

من به آن خانم راننده سرویس مودبانه گفتم که؛
خانم !

این موقع صبح توی کوچه بوق نمی‌زنند ولی ایشان با لحنی طلبکارانه گفتند :

" مگر فقط من صبح ها توی کوچه بوق می زنم؟! "

سرویس مدرسه و بی شعوری رانندگان و کمپین مبارزه با بی‌شعوری

وقتی خواستم کمی دورتر بشوم ، عمداً دو سه بار دیگه بوق زد و رفت.....

من که انتظار ندارم این خانم اصلاح شوند !
ولی بچه‌ها یاد می‌گیرند!


باید تا جای ممکن، در انتخاب افرادی که با فرزندان مان در ارتباط هستند دقت کنیم .

کمپین مبارزه با بی‌شعوری

شنبه, 06 بهمن 1397 00:24 خوانده شده: 387 دفعه

در همین زمینه بخوانید: