چاپ کردن این صفحه

" سفته باران و در رأس آن ، ده بانک بی مسئولیت ، که این بازی سود سپرده را راه انداخته اند و اقتصاد مملکت را به مسخره گرفته اند و نه تنها اقتصاد بلکه زندگی ٩٠ درصد مردم را به مسخره گرفته اند ، برنده نخواهند بود "

آینده بیزینس « پول ، پول می آورد»

شهاب الدین غندالی

اقتصاد ایران و آینده بیزینس  بیزینسی در کشور شکل گرفته که سود یک عده از محل زیان دیگری پرداخت می شود .

بیزینس های گلدکوئیستی بر همین اساس استوارند در گلدکوئیست ، سود یک عده از محل زیان دیگری پرداخت می شود .

بانکها ، سودی که به سپرده گذار پرداخت می کنند از محل زیان وام گیرنده است  .

شرکتهای بیمه ای در بخش ثالث و بیمه تکمیل درمان ، زیان می دهند اما در بقیه امور بیمه ای مثل بیمه عمر سود می کنند ، شرکتهای بیمه ای زیان بخش درمان و ثالث را از محل بیمه عمر و بقیه امور بیمه ای پرداخت می کنند .

هشتاد درصد سودی که در بخش بورس توزیع می شود از محل سود شرکتها نیست از محل زیان عده ای سهامدار است ، سفته باران ، شرکتها را باد می کنند و به مردم بی اطلاع می فروشند و صف خرید درست می کنتد و بعد از چند ماه و آب کردن سهام بنجل ، سهام سقوط می کند و بعد می روند سراغ باد کردن یک سهم دیگر .

در وضع موجود متوسط فروش کسبه ۴٠ درصد سال ٩۶ است لذا اجاره املاک تجاری باید حداقل نصف شود اما این انفاق نیفتاده است ، سود مالک املاک تجاری از محل زیان مستاجر املاک تجاری پرداخت می شود .

با این نرخ موجود ارز ، در  ۶٠ درصد موارد دیگر کاسبی نمی شود کرد . در ٢٠ درصد موارد هم کاسبی از محل زیان دیگران است  . یک گروه ٢٠ درصدی هم دارند پول پارو می کنند.

اقتصاد ایران و آینده بیزینس

مردم هم با عصبانیت ، افزایش نرخ ارز را تماشا می کنند ؛ بیزینسی که مبتنی است بر اینکه  « پول ، پول بیاورد »  یک بیزینس گلدکوئیستی است  که عاقبت ندارد .

اگر نرخ ارز با همین فرمان جلو برود ، دیر یا زود ، بیزینسی که مبتنی بر این است که پول ، پول بیاورد قربانی می شود .

هشتاد درصد کسانس که با پول ، پول در می آورند ، هشتاد درصد دارایی خود را از دست می دهند ، دیر یا زود .اینهایی که با پول ، پول درمی آورند ، صلیب خویش می کشند . سفته بازان در دامی که خود پهن کرده اند گرفتار می شوند.

بزرگترین طعمه بعدی ، سفته بازان خودشان هستند .

در ادبیات سنتی ، آرایشگر ها در بیکاری سر خود می تراشند  . عده ای که اکنون از محل زیان دیگری ، سود می کنند ، دیر یا زود ، رابطه معکوس می شود و سود دیگران از محل زیان آنها تامین می شود.

بیزینس هایی می ماند که سود کاسب از محل سود دیگری نامین می شود ، به سراغ بیزینس های برد برد بروید .

سفته بازان ، خشم مردم از افزایش نرخ ارز را ندیده نگیرند .

سفته باران و در رأس آن ، ده بانک بی مسئولیت ، که این بازی سود سپرده را راه انداخته اند و اقتصاد مملکت را به مسخره گرفته اند و نه تنها اقتصاد بلکه زندگی ٩٠ درصد مردم را به مسخره گرفته اند ، برنده نخواهند بود .

جوجه ها را آخر پاییز می شمارند .

گروه آموزگاران اندیشمند

دوشنبه, 06 اسفند 1397 09:17 خوانده شده: 351 دفعه

در همین زمینه بخوانید: