صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري فرد/ کارشناس ارشد جامعه شناسي

صورت مساله ای به نام " هیات امناء " در صندوق ذخیره فرهنگیان! لزوم بازتعریف نقش سایر نهادهای نظارتی ؟

جنا ح هاي مختلف در تلاش براي بهره برداري از هياهوي ايجاد شده، يکديگر را به فضاسازي و اتهام زني متهم مي کنند/ صندوق ذخيره فرهنگيان از اهداف اصلی خود که افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگيان بود، منحرف شده و با بحران جدي مواجه شده است/ عدم شفافيت در مسائل مالي و نبود نظارت کافي کارنامه غير قابل قبولي از عملکرد صندوق ارائه داده است/ بسياري از ابهامات و نابه ساماني هاي کنوني به عملکرد ضعيف و غير شفاف هيات امنا، هيات مديره و مدير عامل صندوق ذخيره فرهگيان بر مي گردد/ بخشي از ضعف ها و کاستي هاي موجود در صندوق ذخيره به عهده هيات امناست/ هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان از نظر نظارتي نقش مجمع عمومي را به نيابت از سهام داران دارد/ نگاهي به ترکيب هيات امنا و اعضاي هيات مديره و سوابق تحصيلي و اجرايي آنان خود گوياي بخشي از مشکلات و ضعف هاي موجود در صندوق ذخيره فرهنگيان است.چرايي انتخاب بعضی از اعضاي فعلي هيات امنا حکايتي تامل برانگيز دارد/ بعضي از اعضاي انتصابي هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان پس از سکوتي معنا دار، عملکرد مدير عامل صندوق را در سه سال اخير مثبت و قابل دفاع مي دانند و معتقدند که اختلاسي رخ نداده است/ امروز ، هيات امنای صندوق ذخيره فرهنگيان حتي در انجام ابتدايي ترين مسؤليت خود به عنوان يک نهاد نظارتي ناتوان است و اعضاي هيات امنا بهتر است به جاي استراتژي فرار به جلو و فرافنکي نسبت به وظيفه نظارتي خود پاسخ گو باشند / پرداخت پاداش به مديران مجموعه نيز بايد بر اساس قانون تجارت باشد. پرداخت پاداش هاي کلان به مديراني که با عملکرد ضعيف خود باعث کاهش و ركورد سودآوري صندوق ذخيره فرهنگيان شده اند، با قانون تجارت منافات دارد/ بخشي ديگري از ضعف ها و کاستي هاي موجود در صندوق ذخيره فرهنگيان به عهده نمايندگان مجلس و دستگاه هاي نظارتي مي باشد ؛ چرا که به وظيفه قانوني و نظارتي خود به درستي عمل نکرده اند

صندوق ذخیره فرهنگیان و نقش هیات و امنا و تحقیق و تفحص

اين روزها در رسانه هاي مکتوب و خصوصاً رسانه هاي مجازي، خبري هاي گوناگون درباره اختلاس و سوء مديريت در صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح مي شود. جنا ح هاي مختلف در تلاش براي بهره برداري از هياهوي ايجاد شده، يکديگر را به فضاسازي و اتهام زني متهم مي کنند. در اين ميان برخي از مسؤلان سابق آموزش‌وپرورش و بعضي از نمايندگان مجلس برحسب سليقه سياسي خود نوعاً با ژست دلسوزي مطالبي در خصوص اختلاس و سوء استفاده هاي کلان در صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح مي کنند که اين خود باعث ابهام و نگراني بيشتر فرهنگيان شده است.

صرف نظر از انگيزه واقعي کساني که از سر دلسوزي يا مغرضانه خبرهاي مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان را نقل مي کنند، نگاهي به عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان اين واقعيت را آشکار مي کند که صندوق ذخيره فرهنگيان از اهداف اصلی خود که افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگيان بود، منحرف شده و با بحران جدي مواجه شده است.

عدم شفافيت در مسائل مالي و نبود نظارت کافي کارنامه غير قابل قبولي از عملکرد صندوق ارائه داده است.

در شرايط فعلي صندوق ذخيره فرهنگيان با مشکلات اساسی رو به روست و براي برون رفت از اين وضعيت نيازمند تغييرات و اصلاحات جدي در اساسنامه خود مي باشد. مطمئناً ، بسياري از ابهامات و نابه ساماني هاي کنوني به عملکرد ضعيف و غير شفاف هيات امنا، هيات مديره و مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان بر مي گردد.

صندوق ذخيره فرهنگيان هم از لحاظ مديريتي و هم از لحاظ اقتصادي با مشکلات جدي درگير است. بخشي از ضعف ها و کاستي هاي موجود در صندوق ذخيره به عهده هيات امناست. مطابق ماده 12 اساسنامه موسسه، رييس هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان وزير آموزش‌وپرورش است و انتخاب اعضاي هيات مديره، مديرعامل و بازرس اين صندوق از وظايف و اختيارات هيات امناست. هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان از نظر نظارتي نقش مجمع عمومي را به نيابت از سهام داران دارد.

طبق اساسنامه ، اعضاي هيات امنا توسط وزير آموزش‌وپرورش تعيين مي شود که بايد ترکيبي از افراد آشنا به مسائل بازرگاني، تجاري و اقتصادي باشد! نگاهي به ترکيب هيات امنا و اعضاي هيات مديره و سوابق تحصيلي و اجرايي آنان خود گوياي بخشي از مشکلات و ضعف هاي موجود در صندوق ذخيره فرهنگيان است.چرايي انتخاب بعضی از اعضاي فعلي هيات امنا حکايتي تامل برانگيز دارد.

استدلال مرتضي حاجي وزير سابق آموزش‌وپرورش براي انتخاب خود و همتايش در نوع خود کم نظير است. مرتضي حاجي معتقد است از آن جايي که وي و حسين مظفر در بين فرهنگيان وجهه قابل قبولي داشته و به نيازها و خواسته هاي فرهنگيان آگاهي و اشراف کامل دارند از طرف علي اصغر فاني به عضويت هيات امنا انتخاب شده اند!

هيات امنا مي تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني خود (حسابرسان رسمي و بازرسان) نسبت به نظارت بر مجموعه تحت نظر خود اقدام نموده و بر اساس اطلاعاتي که از حسابرسان رسمی و بازرسان منعکس مي‌شود درباره عملکرد موسسه تصميم بگيرند. بعضي از اعضاي انتصابي هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان پس از سکوتي معنا دار، عملکرد مدير عامل صندوق را در سه سال اخير مثبت و قابل دفاع مي دانند و معتقدند که اختلاسي رخ نداده است!

امروز ، هيات امنای صندوق ذخيره فرهنگيان حتي در انجام ابتدايي ترين مسؤليت خود به عنوان يک نهاد نظارتي ناتوان است و اعضاي هيات امنا بهتر است به جاي استراتژي فرار به جلو و فرافنکي نسبت به وظيفه نظارتي خود پاسخ گو باشند !

اگر عملکرد صندوق و مدير عامل آن در سه سال گذشته در حوزه هاي سودآوري، ايجاد ارزش افزوده و افزايش خدمات به فرهنگيان عضو قابل قبول و مثبت است، چرا اسناد مالي موفقيت ها را جهت روشن شدن اذهان عمومي منتشر نمي کنيد تا کارشناسان اقتصادي و منتقدان بي طرف بر درستي ادعاهايتان تاکيد کنند و درغگويان و اتهام زنندگان را رسوا گردانند؟!

اگر صندوق ذخيره فرهنگيان همان گونه که در اساسنامه اش آمده است بر اساس قانون تجارت اداره مي شود، پرداخت پاداش به مديران مجموعه نيز بايد بر اساس قانون تجارت باشد. پرداخت پاداش هاي کلان به مديراني که با عملکرد ضعيف خود باعث کاهش و ركورد سودآوري صندوق ذخيره فرهنگيان شده اند، با قانون تجارت منافات دارد!

پرداخت حقوق هاي آن چناني (نجومي در مقايسه با حقوق معلمان) به مديراني كه به لحاظ بنگاه داري كم توان و حتي بي تجربه اند و باعث كاهش سود و به نوعي زيان دهي صندوق شده اند به چه معناست؟ در چنين وضعيتي وظيفه هيات امنا چيست و چه كساني بايد پاسخ گوي ضرر وارده به سهام داران مجموعه باشند؟

آيا هيات امنا نبايد با نظارت دقيق و تغيير مديران ناکارآمد و ناتوان مانع ضرر دهي جديد صندوق مي شد؟ آيا عملکرد ضعيف هيات امنا شائبه سياسي کاري و نه کار اقتصادي را به ذهن معلمان القاء نمي کند؟

بخشي ديگري از ضعف ها و کاستي هاي موجود در صندوق ذخيره فرهنگيان به عهده نمايندگان مجلس و دستگاه هاي نظارتي مي باشد ؛ چرا که به وظيفه قانوني و نظارتي خود به درستي عمل نکرده اند.

در شرايط کنوني مجلسيان پيش از آن که در فکر حل مشکلات عديده صندوق ذخيره فرهنگيان و وظيفه نظارتي خود باشند، بازهم گرفتار تسويه حساب هاي حزبي و جناحي شده اند. تحقيق‌وتفحص حق قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. تحقيق‌وتفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در مجلس هشتم و نهم مطرح شد ولي شوربختانه موضوع ناتمام ماند و راه به جايي نبرد.

در حالي که يك بار ديگر در مجلس دهم بحث تحقيق و تفحص مطرح و بي نتيجه باقي مانده است، رئيس کميسيون آموزش‌وتحقيقات مجلس گفته است که گزارش‌هاي متعددي از تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان به مجلس رسيده است و تشخيص صحت‌وسقم گزارش‌هاي رسيده مبني بر تخلف در صندوق ذخير فرهنگيان منوط به انجام تحقيق‌وتفحص است.

حال سوال اساسي فرهنگيان اين است:

اگر واقعاً قصور و کوتاهي در مديريت صندوق ذخيره اتفاق افتاده است، چرا دستگاه هاي نظارتي و مراجع ذي‌صلاح منفعلانه فقط نظاره گرند و تلاشي براي روشنگري و استيفاي حقوق فرهنگيان نمي کنند؟

آيا عدم ورود مراجع ذي‌صلاح به موضوع اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان و عدم شفاف سازي و اطلاع رساني درست زمينه آشفتگي و ايجاد مشکلات بيشتر را فراهم نمي كند؟

اگر گزارشات واصله به کميسيون آموزش‌وتحقيقات مستند مي باشند، چرا مجلسيان قدرت مندانه به وظيفه قانوني خود عمل نمي کنند و با قاطعيت با اختلاس گران و سوء استفاده کنندگان برخورد نمي کنند؟

چرا اعضاي كميسيون آموزش‌وتحقيقات مجلس به تحقيق‌وتفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان رأي نمي دهند تا صحت‌وسقم مقوله اختلاس و تضييع حقوق فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان مشخص شده و مانع نگراني بيشتر فرهنگيان شوند؟

از نمايندگان مجلس خصوصاً اعضاي کميسيون آموزش‌وتحقيقات مجلس تقاضا مي شود با استناد به اطلاعات و گزارشات مستند به دور از هرگونه رويكرد سياسي‌وجناحي نسبت به استيفاي حقوق اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام عاجل نمايند و نتايج ارزيابي ها را بدون هر گونه ملاحظه اي به اطلاع مالکان واقعي صندوق ذخيره فرهنگيان برسانند، زيرا طولاني شدن سياه نمايی ها واتهام زني ها به صندوق و منافع فرهنگيان لطمه زده و اظهارات نسنجيده افراد سودجو و فرصت طلب باعث ايجاد نگراني جدي و نارضايتي در بين جامعه بزرگ فرهنگيان مي شود...


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 12:18 خوانده شده: 1263 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +9 0 --
ناشناس 1395/06/20 - 13:14
دستگاه های نظارتی خودشون احتیاج به ناظر دارن!
پاسخ + +7 0 --
معلم بازنشسته۹۴ 1395/06/20 - 15:07
سلام برهمکاران عضوصندوق. به عرض عالی می رساندکه اینجانب چندین بارمطلب ذیل رادراین سایت گفته وباردیگرمیگویم درخصوص هیات امنامیتوانم بگویم فانی چون دردوران وزارت مظفروحاجی ازمعاونین آنان بودندبرای آنکه برایش مشکل ایجادنکنندجزوهیات کرده تاازسفره فرهنگیان بدبخت درآمدی دیگرداشته باشندبدون اینکه ذره ای کارکنند.چگونه مدیرعامل رافردی لایق وتلاشگرمی نامندبرای من بی معنی است عزیزان باموجودی ۲میلیون برای بنده صورتحساب ۶میلیون ۷۰۰هزارتومان صادروبعداز۶ماه باهزاران بارتماس تلفنی وغیره اسفند۹۴۶و۳۰۰هزارتومانش راگرفتم الان بعدازیکسال مابقی آن یعنی۴۰۰هزارتومان رانمی دهندغندالی بگویدچطورهمکاری بگفته خودش باموجودی ۲میلیون ۲۸ میلیون گرفته ولی برای من باهمان موجودی ۶میلیون و۷۰۰هزارتومان.چراصندوق پول اعضا بازنشسته بعدازیکسال اینگونه بدهد؟پس حتما یه مشکلی درصندوق هست.
پاسخ + +5 0 --
ناصري 1395/06/20 - 21:42
دوستان راه حل فقط استيضاح وزير و به تبع آن تعويض هيات مديره مدير عامل صندوق و كليه مدير عامل هاي شركتهاي تابعه هستش بايد اين اتفاق بيفته آقاي فاني قدرت تصميم گيري و تعويض آقاي غندالي رو نداره اين كاملا مشهوده ، اين صندوق يه مدير عامل جديد و دلسوز و متعهد نياز داره بيشتر همين وضع بمونه به ضرر صندوق و همچنين منجربه پاك شدن صورت مسءله ميشه ،
پاسخ + +9 0 --
پتروشیمی مروارید 1395/06/20 - 22:28
دوستان فیش حقوقی حاج غلوم جوکار کوچکترین نمونه اش بود که دو میلیارد حقوق گرفته برای خودش ... برخورد مسئولین چه بود؟هیچ...و هیچ هم خواهد بود...دنبال قانون و نظارت نباشید
پاسخ + +7 0 --
معلم بازنشسته۹۴ 1395/06/20 - 23:52
همکاران چقدرناانصاف هستیدمیگیدحاج جوکاردومیلیاردحقوق گرفته بابا زحمت کشیده برایمان سودآورده حقوقم گرفته درثانی فقط حاج غلام نگرفته حاج مرتضی حاج مظفر حاج فانی حاج حاج بابایی همه یشان گرفته انداما نه دومیلیاردتومان ریال بوده غندالی هم ۶۰۰میلیاردگرفته امازحمت هم کشیده اندشب وروزکارمیکنندحق السهم بازنشسته رادرعرض یکسال میدهندببینیدچقدردرتلاشند!!آنقدرزحمت میکشندسودهاخودشان به حسابمان واریزمیشه!!...درجواب میگیه اخباررادرست بگید اولا ۲۰۰۰تا نبوده ۵۰۰۰تابوده ثانیا سکه ها۲ریالی و۵ریالی بوده اماازجنس طلا!!!!اعزیزان ایناهم خورده انداما به ریال نه به تومان چرااینقدردادوهوارمیکنیدبجای کارکردن خوابیدن وحقوق گرفته اندمواظب پولهای مابوده اند.ناراحت نشویدازجنس فانی ونوبخت هستندوقتی بازنشست شدیدبرای شما هم یه چیزهای ازبانک سرمایه درمی آورندومیدن. انشاا.....
پاسخ + 0 -1 --
معلم متعجب 1395/06/21 - 13:50
درود
با تشکر از نویسنده مطلب ، قطعا هیچ یک از مسائلی که شما نگاشته اید مورد توجه نمایندگان دولتی و مجلسی نیست .آنچه که با عنوان عملکرد مناسب از مدیر عامل فعلی می رود خارج از اعداد و ارقام است و در بدترین شرایط هم این اعداد و ارقام لو نخواهد رفت ؟! اما در این سه سال اخیر با کسر بودجه وزارت و اصرار نمایندگان مبنی بر حق سکوت این صندوق معزز با عملکرد وسیع و بی حد و مرز خودش موجب استمرار وجود مبارک وزیر ارجمندمان را فراهم ساخته و تنها مجاری قانونی که می توان مشکلات عدیده باقی مانده از سیاست های اعمال فشار نمایندگان محترم را که از زمان طاغوت و شاهنشاه مانده را مرتفع نمود و همانا تحقیق و تفحص هم هدایت این منابع برای منافع عده ای است که ما خودمان اینان را نماینده قرار داده ایم .اصلا هم نظر معلمان و نگرانی های اینان تاثیری نداشته و نخواهد داشت .ضمنا اون صد هزار تومان رفاهی که کارت دادند به معلمان هنر سیاست گذاری های جناب آقای حاجی و سایر هیئت امنا بوده و ما از اینان سپاسگزاریم که حداقل گامی را در معیشت و بازگشائی قفل آن برداشته اند .
عید سعید قربان بر همگان مبارکباد .
پاسخ + +4 0 --
فرهانی 1395/06/21 - 16:04
در اسرع وقت دستگاه های نظارتي بايد تخلفات در صندوق و شركتهاي زير مجموعه صندوق را رسد کنند تا بيش از اين حقوق 900هزار فرهنگي در بده بستانهاي سياسي ضايع نگردد و اصل تخلفات و سوء استفاده ها در دعواهاي مربوط گم نشود !

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور