صدای معلم

" به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول آن قانون اشتغال به کار دارند، نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد "

رأی وحدت رویه در خصوص تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بهره‌مندی از فوق‌العاده همترازی با اعضای هیأت علمی

رأی وحدت رویه در خصوص تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بهره‌مندی از فوق‌العاده همترازی با اعضای هیأت علمی

رأی وحدت رویه در خصوص تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بهره‌مندی از فوق‌العاده همترازی با اعضای هیأت علمی (رأی شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۳۲۴

کلاسه پرونده: ۱۷۳۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان علی مهرآوران و ایرج آقاملایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول آن قانون اشتغال به کار دارند، نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. در دستور العمل اجرایی ماده مزبور، چگونگی برخورداری کارکنان واجد شرایط از امتیاز همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاهها تشریح شده است.

قسمت ج از بند ۳ ماده ۶ این دستورالعمل، در خصوص ضوابط محاسبه تجربه قابل قبول کارمندان برای کسب امتیاز مذکور تصریح می‌کند که از کل سوابق مربوط و مشابه قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری، معادل تجربه قابل قبول بعد از اخذ مدرک تحصیلی قابل احتساب می‌باشد. با استناد به همین موارد، تعدادی از کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی که در طول خدمت موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شده‌اند، برای دریافت همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و استفاده از حقوق و مزایای ناشی از آن، خواستار احتساب سوابق خود، قبل از اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۴۸۶ با موضوع دادخواست خانم زهرا فدائی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد و به خواسته تقاضای احتساب سنوات آموزشی تجربی مرتبط با مدرک فوق لیسانس به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۶۸ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی قبل از کسب مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و همترازی با هیأت علمی با مدرک لیسانس در پست آموزش سابقه خدمت دارد به استناد بند ج ماده ۶ دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر احتساب سنوات آموزش مرتبط با مدرک فوق لیسانس جهت اعطای پایه سنواتی صادر و اعلام می‌گردد. ایــن رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۲۷۶ با موضوع دادخواست آقای شهرام فرهنگی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته احتساب دوره قبل از کارشناسی ارشد (لیسانس) به عنوان تجربه مشابه در پایه همترازی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۴۶ـ۱۳۹۱/۱۱/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه وفق بند ج ماده ۶ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور کل سوابق مربوط و مشابه قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری معادل تجربه قابل قبول بعد از اخذ مدرک تحصیلی قابل احتساب می‌باشد و مطابق بند ۲ـ۲ بخشنامه ۲/۴۲/۱۲۵۹۶ ـ ۱۳۷۴/۸/۷ موضوع باید در کمیته اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد بررسی قرار گیرد بنابراین خواسته شاکی در حدی که طرح در کمیته مذکور با لحاظ بند ج فوق مطرح گردد موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۶۰۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی مهرآوران به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته تقاضای احتساب سنوات آموزشی تجربی مرتبط با مدرک فوق لیسانس به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس قسمت ج بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مقرر گردیده سنوات تجربی قبل از مدرک فوق لیسانس در تعیین پایه‌های همترازی لحاظ و محاسبه گردد و با عنایت به اینکه شاکی قبل از اخذ مدرک فوق لیسانس و اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ در پست آموزشی فعالیت داشته است حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به لحاظ سنوات تجارب آموزشی شاکی مرتبط با مدرک فوق لیسانس صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری که مشاغل تحقیقاتی و آموزشی فعالیت می‌کنند مشمول حکم همترازی هستند و هیچ دلالتی بر اینکه سوابق خدمت قبل از فوق لیسانس و دکتری به عنوان سابقه خدمت با مدارک مذکور تلقی شود در حکم قانون مذکور مشهود نیست و قسمت ج بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل با توجه به مفاد بند ۴ ماده ۴ همان دستورالعمل دلالتی بر احتساب سوابق خدمت با مدرک تحصیلی لیسانس جهت تعیین پایه همترازی ندارد بلکه مبین احتساب تجربی مشابه قبل از اخذ مدرک فوق لیسانس و دکتری جهت فوق العاده همترازی در بدو ارائه مدرک فوق لیسانس یا دکتری می‌باشد که این امر محقق نشده است و اعطای پایه برای دوران خدمت قبل از اخذ مدرک فوق لیسانس یا دکتری متناسب با مدرک فوق لیسانس و دکتری مغایر مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

در خصوص دادخواست آقای ایرج آقا ملایی شعبه ۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۵ ـ ۱۳۹۲/۵/۳۰ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده، لاکن در همین خصوص قبلاً شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص شده بود با اعاده دادرسی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از رأی مذکور شعبه ۴ دیوان عدالت اداری، رأی پیش گفته را طی دادنامه شماره ۱۸۷۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ نقض می‌کند و در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی آقای ایرج آقا ملایی از رأی شماره ۱۸۷۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۲ـ۱۳۹۴/۷/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد ارائه نکرده و در صدور رأی مذکور مقررات قانونی رعایت شده است و با عنایت به اینکه ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت اصل پرداخت فوق‌العاده همترازی را منوط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری اعلام کرده است، لذا احتساب سوابق تجربی مشابه با مدرک لیسانس و اعطای پایه همترازی نسبت به آن مغایر قانون مذکور می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شرایط بهره‌مندی از فوق‌العاده همترازی با اعضای هیأت علمی را منحصراً به داشتن مدرک فوق لیسانس یا دکتری منوط کرده است و لذا لحاظ سوابق تجربی برای اعطاء همترازی در واقع توسعه حکم قانونگذار است و با این اوصاف شق ج بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون مذکور به لحاظ توسعه حکم قانونگذار قابل استناد نیست و با توجه به اینکه بند مذکور به موجب بخشنامه لاحق به شماره ۱۱/۲۶۷۶ ـ ۱۳۷۸/۴/۲۶ لغو شده است، در نتیجه رأی شعبه اول تجدیدنظر به شماره دادنامه ۸۰۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۴ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پنج شنبه, 05 مهر 1397 15:02 خوانده شده: 1238 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
Agent of Change 1397/07/05 - 17:12
این حضرات هزار سال با دادن حق امثال من سفره خود و اربابان و نور چشمی های خودشان و خانواده محترمشان را کوچک نمی کنند. نوش جانشان. گوارای وجودشان. ما در این مملکت - بجز در دوران جنگ و انتخابات - شهروندان دسته دهم هم محسوب نمی شویم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/07/06 - 08:48
حقمونه! لياقتمونه! خودمون ميخواهيم! چون ترسو، بي عرضه و بي مصرف هستيم!
پاسخ + 0 -1 --
دبیر م 1397/07/06 - 01:24
پس معیشت منزلت لیسانسه ها و..چی؟!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/07/14 - 14:52
حالا بزار دکتری و فوق لیسانس بگیرن بعد تو اعتراض کن!
پاسخ + 0 0 --
علیرضا 1397/07/15 - 10:55
خانه از پای بست ویران است /خواجه در بند نقش ایوان است
پاسخ + 0 0 --
سید مرتضی 1397/08/04 - 17:32
متاسفانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درک تخصصی دراین زمینه را ندارد ، اگر ماده 8 قانون هماهنگ خوب تجزیه وتحلیل شود گفته هر چند بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس و دکتری همترازی برقرار شود ولی در پایان گفته نباید حقوق اینها از80 در صد حقوق کارکنان مشابه هیات علمی کمتر باشد کلمه مشابه یعنی چه ؟ مثلا اگر کسی بعد از 20سال سابقه خدمت با مدرک لیسانس ، مدرک فوق لیسانس اخذ کرده اگر ما سابقه خدمت او را در دادن همترازی محاسبه نکنیم اصلا حقوق او اضافه نخواهد شد و اصلا این قانون ماده8 در حق او اعمال نخواهد شد و این امر قطعا مورد نظر قانون گذار نبوده است در تمام دنیا سوابق قبل را در گرفتن مدرک بالا محاسبه می کنند .و محاسبه سوابق لیسانس برخلاف نظر دیوان عدالت نه تنها توسعه حکم قانون گذار است بلکه عین عدالت و امری کاملا طبیعی و عاقلانه است که به همین منظور دولت در سال های ابتدا یی تصویب این قانون آیین نامه ای به همین منظور صادر کرده است . که سوابق لحاظ شود .
پاسخ + +1 0 --
دبیر 1397/11/11 - 19:47
چرا حق همترازی برای دبیران فوق لیسانس درآموزش وپرورش همچون اساتید دانشگاه برقرار نمی شود لطفا به مسؤلین آپ انعکاس دهید .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور