چاپ کردن این صفحه

رای دیوان درباره چگونگی تبدیل وضع استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

رای دیوان درباره چگونگی تبدیل وضع استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی رای دیوان درباره چگونگی تبدیل وضع استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۱/۱۳۷۵
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 18374 / 200 مورخ  25 / 7 / 1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورتاریخ ارجاع: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴مهلت اعتراض: از ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه : ۲۲۶ تاریخ رسیدگی 30 / 6 / 94
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
شـاکــی : معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

گردشکـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به شرح شکایت تقدیمی اعلام نموده که بخشنامه اصلاحی شماره   18374 / 200  مورخه 25 / 7 / 90 که پیرو بخشنامه شماره  60123 / 200  مورخ  1/ 12/ 89  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی خرید خدمت به پیمانی و نیز تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی در اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را بدون نیاز به تعیین سهمیه استخدامی امکان پذیر نموده است مغایر ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج ماده ۶۵ قانون مذکور دانسته و تقاضای ابطال آنرا از زمان تصویب نموده است .

 

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

معاون حقوقی ، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره ۹۸۴ –  28 / 7 / 92   دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است .

به موجب تبصره یک ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضع در قالب استخدام رسمی و پیمانی می بایست در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد صورت پذیرد، لیکن با توجه به پیگیری های آن دیوان محترم مبنی بر اجرای احکام قطعی هیات عمومی و شعب دیوان ، این معاونت به ناگزیر اقدام به صدور بخشنامه مورد اشاره نمود.

مع الوصف با عنایت به تکلیف مصرح در مقررات فوق الذکر با ابطال بخشنامه مزبور و اناطه اجرای آرای هیات محترم عمومی و شعبات دیوان به وجود سهمیه استخدامی موافقت دارد .

تهیه کننده گزارش : منیژه اسکندری

هیات تخصصی اداری و استخدامی در مورخ 24 / 3 / 94  با حضور اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود .

 

رأی هیات تخصصی:

باتوجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ 16 / 8 / 1387  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تبدیل وضع استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی که می باید با رعایت مصوبه ۱۷۵۹۸ مورخ 22 / 3 / 1362  و مفاد بند یک مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب 1 / 3 / 1378  صورت پذیرد و همچنین مفاد رأی شماره ۲۰۰ مورخ 25 / 5 / 1389 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حصول شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ افراد واجد شرایط را مستحق تبدیل وضع استخدامی به رسمی داشته است و همچنین مفاد دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ  23 / 4 / 1387  هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با احراز شرایط مقرر در آئین نامه اجرائی بندهای ( و ) و ( ی) ایجاد ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ می باید به استخدام رسمی تبدیل وضع پیدا کنند .

تبدیل وضع مستخدم با شرایط مذکور از الزامات دستگاه های مربوط بوده و با حصول شرایط مذکور و رعایت مفاد مقررات مذکور صدور حکم به تبدیل وضع مستخدم به پیمانی یا رسمی نیازی به رعایت سقف مجوزهای استخدامی نداشته و دستگاههای مجری موظف به اجرای آن هستند .

بنابراین مفاد بخشنامه شماره18374 / 200  مورخ 25 / 7 / 1390   معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و قابل ابطال نمی باشد .

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل تجدیدنظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است .

سبزواری نژاد - رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

یکشنبه, 12 مهر 1394 00:39 خوانده شده: 3432 دفعه

در همین زمینه بخوانید: