صدای معلم

تأیید برقراری فوق العاده ویژه، فوق العاده شغل و رتبه بندی معلمان در شورای حقوق و دستمزد

برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

 

تأیید برقراری فوق العاده ویژه، فوق العاده شغل و رتبه بندی معلمان در شورای حقوق و دستمزد   تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای ۵ و ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۵۷۹۹۷۶ مورخ  1 / 4 / 1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 25 / 3 / 1395  به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ 22 / 3 / 1395  هیات محترم وزیران)، با بررسی های صورت گرفته موارد زیر را تصویب نمود:

۱- برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

۲- ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ  2 / 2 / 1394   هیأت محترم وزیران) که در جلسه مورخ 9 / 6 / 1394  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده است (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۶۳۳۹ مورخ 21 / 6 / 1394  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

محمد باقر نوبخت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

یادآوری قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده ۶۸ – علاوه بر پرداخت های موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌های آن و ماده(۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
۱- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(۲۰%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(۱۵۰۰)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.
۳- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
۴- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(۱۵۰۰)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.
۶- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف – به حداکثر هفتاددرصد(۷۰%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (۲۰%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب – میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(۷۰%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(۳۰% ، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می گردد.
ج – مقامات دستگاه های اجرائی مذکور در ماده(۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.
۷- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
۸- به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.
۹- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(۵۰%) مستثنی می‌باشند.
۱۰-  فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(۲۵%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.
تبصره – پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد. ( پاراف )

دوشنبه, 07 تیر 1395 08:04 خوانده شده: 11674 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +40 -6 --
معلم 1395/04/07 - 08:38
یعنی دوباره حکم می زنند حقوق بیشتر می شود؟
پاسخ + 0 0 --
من 1395/04/07 - 10:21
یعنی شامل همه میشه

بجز

معلمان

آخه معلمی که تخصص نیست آقایون فلاه فلاه سرباز رو دوهفته ی معلم می کنند
پاسخ + 0 0 --
معلم قمی 1395/04/07 - 12:20
معناش اینکه اونی که به شما به عنوان فوق العاده شغل دادیم که دولت قبل تصویب کرده بود دوباره تصویب کردیم و ازنظر دولت روحانی این فوق العاده شغل قانونی است. هیچ حکم جدیدی در کار نخواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
خبرنامه فرهنگیان 1395/04/07 - 12:28
سلام
متاسفانه حکم جدیدی در کار نیست ،همان افزایش رتبه بندی قبلی است که هر ساله باید در قانون بودجه پیش بینی شودکه برای ششماهه سال قبل 1350میلیارد ریالو برای 12 ماهه امسال معادل 3500 میلیارد پیش بینی وتامین اعتبار و پرداخت گردید
رتبه بندی که برخلاف تصور تاثیری در افزایش میزان وضریب حق التدریس همکاران ندارد و با بازنشستگی به باد فنا می رود
در مورد فوق العاده ویژه هم با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که قطعا شامل همکاران فرهنگی نخواهد شد زیرا تاکید دارد که :
پاسخ + 0 0 --
خبرنامه فرهنگیان 1395/04/07 - 12:34
در مشاغل مهم و حساس که ریسک بالایی دارندودر مشاغل تخصصی و ستادی به پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران :
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/04/08 - 04:13
من معلم خواهشمندم مجلس دهم قانون عقیم شده و بی اثرنظام هماهنگ پرداخت اصلاح و شامل همه کارمندان لشگری و کشوری شود و...
پاسخ + 0 0 --
معلم مشهدی 1395/04/31 - 10:27
نظام ناهماهنگ مدیریت کشوری نیاز ب اصلاح جدی داره
پاسخ + +33 -1 --
سید 1395/04/07 - 09:00
سلام،به قول اقای پاک نیت خارجکی حرف نزنید،یه جوری بگید بفهمین...
پاسخ + +15 0 --
سید 1395/04/07 - 09:41
به قول آقای پاک نیت،هنرپیشه محبوب، خارجکی نگید،یه جوری بگید بفهمیم.
پاسخ + +17 -2 --
آ 1395/04/07 - 09:50
بخشنامه واصح نیست
پاسخ + 0 0 --
رضا 1395/04/07 - 12:25
بخشنامه واضحه،فانی واضح نیست.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/04/07 - 17:21
یکی جواب بده آخه این فوق العاده رو کی اضافه می کنند!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/08 - 18:27
با اداری ها اضافه کردن تموم شد
پاسخ + +12 -7 --
ناشناس 1395/04/07 - 09:54
به قول بره ره اینا چی وگن.یعنی وعده سرخرمن ودن.ماکه نه وفهمیم.وایگولانسسسسسسسسسسسس.
پاسخ + +12 -2 --
ال 1395/04/07 - 10:05
سلام فکر کنم همان افزایش اول سال است که داده شده
پاسخ + +15 -1 --
رامین 1395/04/07 - 10:09
افزایش داریم
پاسخ + +4 -2 --
معلم 1395/04/07 - 10:15
با این مصوبه انشاالله کم کم به حق از دست رفته مان میرسیم و امید به تلاش بدون چشمداشت در دبیران بیشتر میشود
حالا تاریخ اجرای دقیق آن را اعلام کنید کارکنان امور اداری آموزش پرورش چه خبر از این فوق العاده ها دارید
پاسخ + +9 -1 --
حسینی ثابت 1395/04/07 - 10:21
سلام.برای کسانی که در سال های گذشته بازنشسته شده اند چه فکری باید کرد.به زودی با این تغییرات حقوق یک معلم فوق لیسانس بازنشسته برابر یک مستخدم یا فراش مدرسه با مدرک سیکل یا پایینتر می شود. اگر دولت در اجرای قانون سال ها تعلل کرده است و قانونی که در سال 88 تصویب شده را البته درآموزش و پرورش در یکی دوسال اخیر دارد اجرا می کند( سایر وزارتخانه ها و موسسات سالها پیش این قانون را کامل اجرا کرده اند) گناه بازنشسته ها چیست.الان هم می گویند چون شما کسری بازنشستگی ندارید به شما چیزی تعلق نمی گیرد. حداقل می توانند مثل دولت قبل که یک باره حقوق بازنشستگان را دو برابر کرد با یک نسبت مشخص به افزایش حقوق باز نشستنگان بپردازند. به هر حال چاره باید بینید وگرنه بازنشستگان بزودی مجبور به روزمرگی افتاده یا خودکشی کنند تا آقایان بتوانند حقوق چند صد میلیونی بگیرند یا اختلاس چند هزار میلیاردی بکنند. دلشان که نمی سوزد خودشان سیر و پرند وارد ما را نمی توانند بفهمند.....
پاسخ + +12 -3 --
علی 1395/04/07 - 10:42
این بند ها در نظام هماهنگ آمده وهر دستگاهی بنابر سلیقه و توان مالی آنها را اجرا می کند. آموزش و پرورش هم بعضی بندها ( ماده ۶۸ و۶۵...) رو به صورت ناقص اجرا کرده. حکم جدیدی در کار نیست
پاسخ + +13 0 --
احمد 1395/04/07 - 11:32
در حال حاضر و در احكام جديد امتياز فوق العاده شغل براي مدارك كارشناسي ارشد و بالاتر 1500 (همانند كارشناسي) امتياز است ! در حاليكه طبق سطور بالا (قانون مديريت خدمات كشوري) اين امتياز براي مدارك كارشناسي ارشد و بالاتر بايد بالاي 2000 امتياز باشد؟!
پاسخ + 0 0 --
احمد 1395/04/07 - 23:13
پاسخ به خودم : خخخخخخخخخخ
اگه چيزي به حقوق ها اضافه نكردن ، طبيعتاً خرداد سال 96 به دولت تبخير اميد ! راي نمي ديم!
اگه هم چيزي به حقوق ها اضافه كردن ، باز هم خرداد سال 96 به دولت تبخير اميد ! راي نمي ديم!
چرا ؟ چون بايد باز هم چهار سال قيافه فاني ، باقي ، بطحايي ، كفاش ، بقال ، خباز ، عصار ، چهاربند ، پنج بند ، شش بند و الي آخر رو تحمل كنيم ! به مولا تحمل زيادي مي خواد ! قبول نداريد ؟ امتحان كنيد ! خخخخخخخخخخ
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 23:58
دمت گرم خیلی باحال بود درهر صورت رای نمیدیم چون واقعا رو اعصاب بودن . اوس محمود بیاد یه کم قول بده به اونم رای نمیدیم اصلا کلا رای نمیدیمخخخخخخخخخخ
پاسخ + 0 0 --
بهناز 1395/05/28 - 15:13
ههههههههههههه.... بسییییییار جالب بود! کلی خندیدیم.. درست گفتین..تبخیر و بقال وووو جالب بود.. تشکر
پاسخ + +14 -1 --
ناشناس 1395/04/07 - 11:43
این مصوبه ها یعنی آخرش مدیرها حقوق 100 میلیونی بگیرند و معلمها زیر خط فقر بسوزند و بسازند!
پاسخ + +8 -1 --
ناشناس 1395/04/07 - 11:43
لطفا تبصره اخر رو بادقت بخونید .اون موقع متوجه میشید که همون داستانهای قبلیه.
پاسخ + +5 -2 --
امید 1395/04/07 - 11:47
فقط برای کارکنان اداری که درستاد شاغل هستند می باشد.
پاسخ + +12 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 11:49
این قانون خدمات کشوری ایراد داره . این همه فوق العاده . خوب معلومه آقای مدیر واسه خودش حقوق چند ده میلیونی درست میکنه ولی به ما که میرسه هیچ بندیش اجرا نمیشه اگر هم بشه ناقص. فوق العاده شغل برای ارشد و بالاتر باید 2000 امتیاز باشه ولی نیست . نوبخت حان این همه قانون قانون میکنی چرا خودت رعایت قانون رو نمیکنی. فوق العاده ویژه برای کارمندها و ستادی هاست رتبه بندی واسه معلم ها. باید اعتراض کرد اینها رتبه بندی رو جایگزین این فوق العاده ها کردن اعترض اعتراض
پاسخ + +10 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 12:13
مطرح کردن رتبه بندی در این جا جز این معنا نداره که فوق العاده ویژه به معلمان تعلق نمیگیره. میگید نه نگاه کنید اگر غیر از اینه بگید
پاسخ + +5 0 --
معلم فداکار 1395/04/07 - 12:17
دوستان اینا یادآوری قوانین خدمات کشوری هست و افزایشی در کار نیست
پاسخ + +6 0 --
اسی 1395/04/07 - 12:50
با
توجه به ماده31بودجه95هرگونه هرگونه افزایشی که درسال قبل انجام شده امسال نیازبه مجوزشورای دستمزددارداین تاییدیه برای استمرارافزایش سال قبل است پس منتظرافزایش دیگری نباشید.
پاسخ + +6 -1 --
اموزگار 1395/04/07 - 12:54
اینا بازی با کاماته که قبلا هم تجربشو داشتیم
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 13:24
صبر کنید اگه به فرهنگیان یه مبلغ ناچیزی هم اضافه بشه مثل ادامس صد بار تو رسانه ها جویده میشه
پاسخ + +12 0 --
علی 1395/04/07 - 13:26
افزایش حقوق هست، اما نه برای فرهنگیان! برای کارمندان دیگر. مثل همیشه
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 13:48
کی اعمال میشه
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 14:17
منظور از امتیاز چیست ؟ چرا در بند یک ماده شصت وهشت یکبار صحبت از 25/ امتیاز حقوق شده وبلافاصله برای کسانی دیگر 20/ حقوق ودیگر ا ز کلمه امتیاز استفاده نشده فرقش چیست؟
پاسخ + +5 0 --
سهراب 1395/04/07 - 14:34
به جای این همه ماده وتبصره وپیچ وخم که باعث شده خودشون هم ندونند چه میکنند چه خوب بود هر کارمندی هثل قبل از نظام ناهماهنگ ودرهم ریخته گی بر اساس مدرک تحصیلی وسابقه هر ۲سال یک پایه وهر ۴سال یک گروه میگرفت و مزایا هم بر اساس امکانات محل خدمت می بود همه چیز به خوبی روشن بود دیگه بعضی ها هم نمی تونستند حقوق های چند صد میلیونی یا چند ده میلیونی بگیرند ولی خوب مثل این که اینطور شلوغ پلوغ بهتر زبانم لال میشه .........
پاسخ + +7 0 --
مهدی 1395/04/07 - 14:36
سلام برهمگی.افزایشی نیست.اجازه رتبه بندی درامسال هم داده شده.یعنی اینکه احتمال داره مثلاسالی بعدتربگن پول نداریم ورتبه بندی هم متوقف.جالبه بعضی سایتهااین روبه عنوان تبعیض به چالش کشیدند.که مگه قرارنبودبعدازجریانات فیش ها،افزایشی نباشه پس این فوق العاده هاچیه؟همون سایتهایی که زمانی دادمی زدندمعلم فقیرونون نداره ووو
پاسخ + +6 -2 --
معلم 1395/04/07 - 14:53
هیچ چیز عاید معلمان نخواهد شد.چون معلمی جزو مشاغل تخصصی نیست و به عنوان کارشناس تعریف شده است .
پاسخ + +6 -2 --
ناشناس 1395/04/07 - 14:56
حتما این بخشنامه در جهت رفع مشکل کسانیه که الان با مشکل فیش حقوقی کلان گرفتار شده اند قراره که با این بخشنامه جبران بشه
پاسخ + +9 -2 --
ناشناس 1395/04/07 - 14:58
سازمان بازنشستگی با این بخشنامه باید افزایش رتبه بندی را در احکام بازنشستگی لحا ظ کنه
پاسخ + +5 -1 --
علی 1395/04/07 - 15:06
اقا یک نفر که چیزی میفهمه بگه : یه کم خوشحال بشیم یا نه؟
به خونواده چیزی بگیم یا بذاریم بنده های خدا زندگیشون رو بکنند ؟
پاسخ + +7 -2 --
ناشناس 1395/04/07 - 15:22
برای قشر بازنشسته هم این طرح تصویبب کنند مگر آنان در سرزمین اعجایب استخدام شده بودند که اکنون مورد بی توجهی قرار گرفته اند. آ خر مگر در جزیزه ای با امکانات ویژه زندگی میکنند یعنی از سال 95ببعدذشامل رتبه بندی با بازنشستگی خواهند شدبقیه بازنشستگان قبل از 95 برن پی کاراشان.
عجب عالتی !!!!
پاسخ + +8 -2 --
بازنشسته فرهنگی 1395/04/07 - 15:28
سلام تلاش زیادی به عمل آمد که صدای قشر بازنشسته فرهنگی در این دولت شنیده شود که متاسفانه ممکن نشد و مشخص شد که بی تدبیران بدتر از آنی بودند که تصور می کردیم در دو سال گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت با انواع و اقسام فوق العاده ها و طرح ها افزایش یافته و مدیران هم که حقوق های صد میلیونی می گیرند و تورم دروغین دولت یازدهم فقط برای حقوق بازنشستگان ملاک است.راستی مدیران میلیاردی از بازنشستگان 1 الی 2 میلیونی خبر دارند؟آیا روحانی و نوبخت نمی دانند که از سال 88 می بایستی این فوق العاده در حقوق شاغلین آن زمان که امروز بازنشسته شده اند اعمال می شد آیا بازنشسته ها نباید مورد توجه قرار گیرند و تبعیض و بی عدالتی همواره باید در دولت های مختلف استمرار داشته باشد؟
پاسخ + +11 -1 --
ناشناس 1395/04/07 - 17:31
وقتی اسم نوبخت زیر نامه اومده یعنی .........
پاسخ + +5 -1 --
ناشناس 1395/04/07 - 18:09
هرچی باشه ادرات دیگه قبلا میگرفتند برای معلم ارجاع میدندبه صرفه جویی اقا یک درصد سهم ساخت وساز صرفه جویی داره مگراضافه تدریس مدیراومعاونین بشه دوازده ساعت اوناهم که نمیخواندبرندسرکلاس بیست ساعت هم باشه بهتره
پاسخ + +11 -2 --
ابوالفضل 1395/04/07 - 21:41
اگه رتبه بندی معیارهای دیگه مثل مدرک داشته باشه که داره قائدتا باید از مهر 95باید مثل سابقه که بنفع باسابقه ها بود برا مدارکم اجرا بشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/08 - 01:41
شما که به این نظر منفی دادی چرا مثلا؟ حرف بدی زده یا شما فوق دیپلم 28 سال سابقه ای همینه معلمها پیشرفت نمیکنند
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 23:36
واقعا دوست عزیزمون راست میگه اگه فکری به حال بازنشستگان نکنند باید برند بازنشستگان خودکشی کنند این چه وضعشه برادر من اونها جیباشون پر نمیشه اونها که ماله مارو خوردن بهشون مزه داده زمان هرچه به جلوتر بره بیشتر میخورند تا به خدا صدای پر سوز و دردمند ما بازنشستگان اموزش و پرورش را به گوش مسولین بی مسولیت برسانید
پاسخ + +10 0 --
محمد 1395/04/08 - 00:40
من خودم شاغلم اما اعتقاد دارم بازنشستگان ما اولویت اول دولتمردان ما باید باشند ولی متاسفانه در این سیستم مریض هیچ جایگاهی ندارند به امید درمان این سیستم مریض در این لیالی قدر دعا کنید شاید فرجی شود .واین سیستم درمان شود
پاسخ + +7 0 --
بازنشسته مظلوم۹۴ 1395/04/08 - 01:04
سلام ببینیدایناهمه اش دروغه که اززبان دروغگویی مثله نوبخت وبعداززبان فانی خواهیدشنید.بابا اینا نمی توانندحقوق هرماه راسرموقع بدهنددلتان رابیخودخوش نکنیدگفتندلیسانس به بالاترراشامل خواهندشداکثربازنشستگان راشامل نخواهدشددرضمن بخشنامه به ماقبل هیچ وقت برنگشته وبرنمی گردد.
پاسخ + +3 -2 --
عظیمی 1395/04/08 - 01:30
بالاخره نفهمیدیم رتبه بندی شامل بازنشستگی می شود یا نه همکاران که اطلاعات موثقی دارند اطلاع رسانی کنند
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1395/04/08 - 01:50
فوق العاده ویژه افزایش35درصدی حقوق را داردکه برای کارمندان دیگر اجرا میشود،رتبه بندی افزایش 80هزارتومانی داردکه برای معلمان اجرا میشود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/08 - 18:34
اصل حرف رو شما گفتین ایولله به فهمتون آی معلم ها رتبه بندی کلاه برداری رهاش کنید هی مسوولین میگن شما هم حقتون رو با رتبه بندی میخوایین فردا هم به خاطر چندرغاز میفتین به جون هم که من امتیازم بیشتره ولی کمتر گرفتم تو مدوم ارگان این حرف هاهست
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی از تهران 1395/04/08 - 18:39
امسال نمیشود.سال های بعد هم معلوم نیست
پاسخ + +5 0 --
مجید 1395/04/08 - 03:13
آخرش یکی توضیح بده لطفااضافه میشه یانه؟
پاسخ + +4 -2 --
ناشناس 1395/04/08 - 04:21
سلام
همکاران محترم این بخشنامه تاییدیه برقراری... است نه ابلاغیه . پس جکمی در کار نیست
پاسخ + +3 0 --
معلم 1395/04/08 - 04:37
نا امید شدیم .........
مگه اینا اول افزایش حقوق رو می دن بعدش قانون تصویب میکنند
پاسخ + +6 -1 --
حسن 1395/04/08 - 09:45
بندهای 6 و9 شامل حال معلمان می شده ولی خوردن یا دارن می خورن ونمیدن.بادقت بخونین متوجه میشین.اصلا صحبتی از عملکرد مارایی وعملکرد تو این سیستم بوده که بخوان حکمش رابزنند.براساس سیستم ارزشیابی باید صادر بشه.ولی چندسالیه بهمون ندادند
پاسخ + +6 -3 --
معلم 1395/04/08 - 09:55
بابا یکی با حسن آقا صحبت کنه حقوق فرهنگیان رو خوب افزایش بده
ما معلمین بهش رای قابل توجهی میدهیم
پاسخ + +6 0 --
ارزو 1395/04/08 - 10:44
چرا اقای پور سلیمان به یاری فرهنگیان در تفهیم بخشنامه نمی ایی
پاسخ + +2 -2 --
ناشناس 1395/04/08 - 16:27
رتبه بندی باید شامل همه بازنشستگان ازسال 88بهبعد باشه چراکه واقعا مظلوم واقع شده اند
پاسخ + +3 -2 --
ناشناس 1395/04/08 - 16:30
ای بابا مگر بازنشسته ها را آدم حساب نیکنند دلتون خوشه ها جلسه تکریم گذاشتند بشقاب دادتد خوستیم بفروشیم مغازه 5000تومان خرید
پاسخ + +1 0 --
معلم 1395/04/08 - 21:32
... از بالا تا پایین
پاسخ + +5 0 --
محمد 1395/04/09 - 02:25
حالا من میخوام بدونم همکارای محترم حکم جدید صادر میشه یا نه ؟
پاسخ + +6 0 --
بازنشسته مهر93 1395/04/09 - 02:35
این نظام تبعیض آلودوشیطانی بایدنابودوبرچیده شودکه ...
پاسخ + +3 0 --
ارزو 1395/04/09 - 16:41
دوستان همگی باید با هم متحد شویم وبا برنامه ریزی دقیق وحساب شده به اهداف خود برسیم
پاسخ + 0 -5 --
رضا 1395/04/10 - 02:35
سلام به همگی همکاران عزیز.
فوق العاده ویژه شامل کارکنان اداری بوده که با رسته اداری و از رتبه بندی محروم بوده اند این حکم شامل حال اینها بوده . نا کفته نماند که تعدادی از همکاران شاغل در پست های اداری نیز با قطع رتبه بندی حرفه ای از مزایای این بند استفاده نموده اند .الحق والنصاف با توجه به مشغول بودن این همکاران در فصل تابستان و سختی کاربیشتر از اینها حقشان می باشد .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/11 - 08:33
فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف – به حداکثر هفتاددرصد(۷۰%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (۲۰%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب – میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(۷۰%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(۳۰% ، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می گردد.
ج – مقامات دستگاه های اجرائی مذکور در ماده(۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.
پاسخ + +5 -2 --
سیما 1395/04/11 - 11:28
روحانی درحق معلمان خیانت کرد.چهار سال ما معلمان را بازی داد و رفت.
پاسخ + +1 0 --
آرش 1395/04/11 - 12:03
وقتی تخریب مدارس در دستور کار دولت قراردارد ، شما به دنبال چی هستید؟ دولت روحانی در سال قبل حتی ریالی به مدارس دولتی سرانه نداد ، صحت این حرف رو از مدیران مدارس بگیرید.
دولت تصمیم دارد با این شیوه یعنی بی توجهی و عدم رسیدگی به مدارس دولتی وضعیت مدارس را به گونه ای نماید که کمتر کسی رغبت کند فرزندش را به مدرسه دولتی بفرستد ، به جز عده ای از مردم از روی ناچاری و از سر نداری و بی پولی به سمت مدارس دولتی می روند.
تا جاییکه مدارس دولتی در حال حاضر به مخروبه ای تبدیل شده است و با کمال عذر خواهی بیشتر شبیه طویله شده اند.
پاسخ + 0 0 --
ابوالفضل 1395/04/14 - 22:26
700000بعد چند سال دادن یک میلیون دستور دادن به حساب خیرین مدرسه ساز بریزین
پاسخ + +1 0 --
آرش 1395/04/11 - 12:08
در واقع با این کار دولت تصمیم دارد خود را از زیر بار هزینه های آموزش رایگان که یکی از اصول قانون اساسی است شانه خالی کند و به نوعی قانون را دور زده باشد .
در نگاه مسئولان فعلی ایران ، هزینه های مربوط در آموزش و پرورش را اسراف می دانند و بهتر می دانند که این پول در یمن و سوریه هزینه گردد.
حال تصور کنید این وسط دو ریال هم به حقوق معلم جهت دلخوش کردنشان اضافه نماید و آنهم البته با هزار منت.
مانند این است قطاری را داخل دره سوق می دهند و در همین حال به شما که سرنشین این قطار هستید بستنی تعارف کنند.
پاسخ + +3 0 --
آرش 1395/04/11 - 12:18
بنابراین با این نون و ماستها شکم سیر نمیشه و این حرفا واسه فاطی تمبون نمیشه .
این دولت باید سیاست خودشو در مورد آموزش و پرورش تغییر بده . و آموزش رو سرلوحه مهمترین کار خود قرار بده . اونوقت هست که شما خواهید دید مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد .
بنابراین گره های فعلی آموزش و پرورش خود خواسته است . و تصور سیاسیون این هست که دستگاه آموزش و پرورش و دستگاه آموزش اصلی ترین دشمن دستگاه ترویج جهل در این کشور و در همه جای دنیاست. حال باید دید مسئولان کشور
فکر می کنند حکومت بر مردم جاهل آسان تر است یا مردم آگاه و عالم؟ پاسخ آنها به این سوال مشخص می کند که چه سیاستی را در قبال سیستم آموزش اتخاذ می کنند.
پاسخ + +4 0 --
آرش 1395/04/11 - 12:26
اینکه معلم بشینه و ریال ریال حقوقشو محاسبه کنه ، این بند و اون بند فیششو بالا پایین کنه ، اینا کشکه و در نهایت همه باید یکصدا بگیم دریغ از پارسال .
حال فرض کنید این چندر غاز هم به فیش حقوقی مون اضافه بشه ، حتی سر سوزنی گشایشی صورت نخواهد گرفت . شاهد این مدعا را شما با یک مرور در سنوات گذشته می توانید بیابید.
طرح پلکانی حقوق ، نظام هماهنگ حقوق و ... و طرحهایی از این دست در سالهای قبل اجرا شده و در عمل، نتیجه را همه به خاطر داریم . بنابراین کشتیبان را سیاستی دیگر باید و یا سیاست را کشتیبانی دیگر باید !
پاسخ + +1 -1 --
دانی 1395/04/15 - 11:16
بهتره بری پی کارت چشم دوختی به عدالت !!؟ مگه کوری نمی بینی این فیشهای نجومی مامعلمها عجب نفهمیم.
پاسخ + +1 0 --
فرهنگی 1395/04/22 - 01:15
آی فوق العاده فوق العاده می فروشیم
پاسخ + +6 0 --
فرهنگی 1395/04/22 - 01:19
فوق العاده ویژه به همه کارمندان دادن به جز آموزش وپرورش
پاسخ + +4 0 --
فرهنگی 1395/04/23 - 12:47
مگه نمیدونی فوق العاده ویژه ازآن همه است به جزمعلمان؟؟!!
پاسخ + +1 0 --
احمد 1395/04/24 - 12:25
این هم درد دل قشز فرهنگی
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1395/04/27 - 14:57
معلمي يعني بيچارگي ،شرمنده جلو فرزندان وخانواده ،معلمي يعني بافلاكت زندگي كردن ،معلمي يعني تعدي دانش اموز بهت وتوجرات نداشته باشي به وي بگوئي بالاي چشمانت ابروست .معلمي يعني تحكم زورگوئي اقا بالاسر يعني استقلال نداشتن درارزشيابي دانش اموز
پاسخ + +1 0 --
mahd 1395/05/07 - 22:28
بابا حقوقا رو بکنید 5 میلیون تومن همه یه حالی بکنن فعلا. این بند و تبصره ها رو بذارین کنار.
پاسخ + +1 0 --
خوشنام 1395/05/11 - 15:30
سلام ساله خرداد 96نشان می دیم که ایا معلمان لیاقت دریافت ویژه وعدم تبعیض را دارن یا نه
نوبخت بد بخت خداحافظ
پاسخ + +2 0 --
معلم 1395/05/31 - 11:19
حقوق فروردین را بالا کشیدن چرا که اگر مقرری ازش کم بشه مبلغی میمونه مالیات . حق بیمه . بازنشستگی و همه کسورات مربوطه را هم بردن لطفا پیگیری بفرمایید
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1395/06/08 - 19:56
تا زمانی دولت روحانی سر کار باشد برای کارمندان حوقوق و مزایا در شان یک کارمند ایرانی باشد خبری نیست چونکه سوخنگوی دولت باین ملت دوروق زیاد میگوید فکر میکند مردم درخواب میباشند بعداز اینکه رهبری حوقوقهای زیادی را که مسولین و دوستان اقای نوبخت از این مردم برده بودند وانرا حرام وغیرقانونی دانستند ان وقت سخن گوی دولت از مردم عذرخواهی کردند اما از اول این پولهارا قانونی نوبخت مید انست همکاران عزیز فرهنگی از این دولت خیری نیست فعلان 15نفر از اقایان دزدیشان روشن شده ومدت کمی مانده فقط بفکر خودشان هستند
پاسخ + 0 0 --
حسين 1395/07/08 - 10:02
تاكي تحت فشار روحي قراربگيريم اين همه تبعيض تا كي چرا بعدار 27 سال سابقه نباید 35 درصد شامل دیپلم نشود
پاسخ + 0 0 --
من 1395/07/12 - 22:26
متاسفانه همین فرهنگیان دوباره خرداد میرن پای صندوق و به این دوست عزیز رای میدن و برای 4 سال بدبختمون می کنن
پاسخ + 0 0 --
نصیری از میاندواب 1395/07/22 - 14:08
از تاریخ 94/02/13 باید رتبه عالی را می گرفتم مهر 94 کارگزینی به بنده با همان رتبه خبره حکم زده بنده هم از قانون تعجیل روستایی خبر نداشتم 10 خرداد 95 از طریق یکی از همکاران از موضوع اطلاع یافتم بلافاصله مدارک ارتقاء را تحویل کارگزینی دادم بعد از گذشت3ماه هنوز حکم ارتقای بنده صادر نشده مقصر کیست ضرر و زیان بنده را چه کسی باید بدهد آیا میتوانیم به اسراییل و آمریکا شکایت کنیم چون در ایران کسی پاسخگو نیست
پاسخ + 0 0 --
نصیری از میاندواب 1395/07/22 - 14:11
ما معلمان که بدبخت شدیم وای به حال مردم . باز انتخابات نزدیک میشه حرف های خوب زیاد شده اما خودشون را مسخره کردند شعور مردم از مسولان بیشتره
پاسخ + 0 0 --
کارمند بنیاد شهید 1395/07/27 - 12:40
.... دولت روحانی که فوق العاده ویژه رو به زیر کارشناسان پرداخت نکرد
پاسخ + 0 0 --
فرزند شهید کارمند 1395/07/27 - 12:43
چرا من دارم در بنیاد شهید با مدرک دانشگاهی کاردانی و با پست سازمانی کمک کارشناس نباید مشمول فوق العاده ویژه بشم لعنت بر این دولت دورغگو روحانی من فرزند شهید و کارمند بنیاد شهید به خودم و به کسانی که به شما رای دادند لعنت می فرستم
پاسخ + 0 0 --
بنیاد شهید 1395/07/27 - 12:46
چرا من کارمند رسمی بنیاد شهید و با مدرک تحصیلی کاردانی و طبق قانون برنامه ششم بند الف ماده 44 نباید ارتقاء پیدا کنم یعنی می بایست از پست سازمانی کمک کارشناس به کارشناس ارتقا کنم چرا دولت تدبیر و امید سنگ جلوی پای فرزندان شاهد می اندازد روحانی ما غلط کردیم که یه شما رای دادیم روحانی انتخابات نزدیک است
پاسخ + 0 0 --
جانباز جنگ تحمیلی 1395/07/27 - 12:49
چرا من دارم در بنیاد شهید کار می کنم و با مدرک تحصیلی کاردانی و طبق قانون برنامه پنجم توسعه می بایست از کمک کارشناس به کارشناس ارتقاء پیدا کنم پس چرا حق ما ایثارگران را سازمان مدیریت و برنامه ریزی جناب نوبخت ضایع کرده است روحانی لعنت هم به کار کردن خودت و کابینت که حق کارکنان رسمی بنیاد شهید را ضایع کردی
پاسخ + 0 0 --
فرزند شهید کارمند بن 1395/07/27 - 12:55
من فرزند شهید کارمند بنیاد شهید هستم چرا من فرزند شهید با مدرک دانشگاهی کاردانی و طبق قانون برنامه پنجم توسعه می شوم کارشناس نباید پست سازمانی ام از کمک کارشناس به کارشناس ارتقاء پیدا کنم چرا حق من فرزند شهید رو ضایع می کنید جناب نوبخت دورغگو
پاسخ + 0 0 --
بنیاد شهید 1395/07/27 - 12:58
با سلام
موضوع : فوق العاده ویژه
چرا من فرزند شهید هستم و دارم در بنیاد شهید کار می کنم و با مدرک دانشگاهی کاردانی و طبق قانون برنامه پنجم توسعه می شم کارشناس پس چرا این دولت حق من فرزند شهید رو نمی دهد منظورم فوق العاده ویژه است بدترین دولت دولت روحانی بود دورود بر احمدی نژاد احمدی نژاد تو بهترین رئیس جمهور بود و هستی برای ما
پاسخ + 0 0 --
جانباز بنیاد شهید 1395/07/27 - 13:01
موضوع : فوق العاده ویژه
چرا من جانباز جنگ تحمیلی که هشت سال برای دفاع مهین و مملکتم جنگیدیم که هیچ وقت شاهد ظلم و بی عدالتی نشیم الان توی این بنیاد شهید من جانباز که حق دارم کردن این ملت و مملکت باید حق من رو ضایع کنید ما اعتراض داریم نسبت به این ظلم و بی عدالتی دوت دورغگو
پاسخ + 0 -1 --
کارمند ان بنیاد شهید 1395/08/01 - 09:35
موضوع فوق العاده ویژه :
ما جمع کثیری از فرزندان شاغل در ینیاد شهید هستیم با مدرک دانشگاهی کاردانی و طبق قانون برنامه پنجم توسعه می شویم کارشناس چرا من فرزند شهید نباید ارتقاء پیدا کنم چرا ما فرزندان شاهد نباید مشمول این فوق العاده ویژه بشویم چرا سازمان مدریت ضد فرزندان شاهد است جلوی کار ما فرزندان شاهد را گرفته نباید ارتقاء پیدا کنیم چرا این دولت دورغگو خلاف دولتهای قبلی عمل می کنند دولت احمدی نژاد فرزند شهید با مدرک کاردانی ارتقاء پیدا می کرد ولی این دولت دورغگو نه احمدی نژاد دوستت داریم
پاسخ + 0 0 --
بنیاد شهید 1395/08/01 - 09:38
موضوع : پرداخت فوق العاده ویژه
هم کارشناسان بنیاد شهید کار می کنند و هم این دولت روحانی ....که به زیر کارشناسان بنیاد شهید فوق العاده ویژه پرداخت نمی کند دورد بر احمدی نژاد و... به روحانی ....که حق کارمندان بنیاد شهید رو ضایع کرده است
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/08/05 - 11:18
باسلام.ازفروردین 95 رتبه خبره شامل ما میشه 7ماه شده که هنوز میگن نگارشش نیومده آیا این نگارش ازمریخ میاد؟
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1395/09/25 - 21:14
سلام. چرا حق شغل فوق لیسانس2000 اعمال نکردن .حق شغل ما 1500 هست.خودشون مصوب کردن و قرار بوده از فروردین اجرا بشه. چرا اجرا نمیشه؟کارگزینی هم که متاسفانه جوابگو نیست.لطفا جواب بدید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/11/15 - 15:55
سلام ببخشید امتیازفوق العاده شغل برای فوق لیسانس چنده؟
کسیتوحکمش فوق العاده ویژه محاسبه شده؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/07/11 - 00:54
با سلام
حذف فوق العاده ویژه معلمان طرح حساب شده ای بود اینجانب با مدرک فوق لیسانس مخالف این قانونم که ۲سال اخر برای بازنشستگی به یه مدرسه بروی و معاون اموزگار یا مدیر شوی.آیا وزارتخانه تعجب نمیکند چطوری۹۵درصد معلم بازنشسته معاون اموزگار یا مدیر بوده.
۵درصد معلم بیگناه که پارتی ندارند تا سال اخر در کلاس اول تا ششم تدریس میکنند و در اخر ۱۵میلیون از یک معاون کمتر پول میگیرند آیا عدالت است
لطفا فکری بحال معلمی که۲سال اخر درس میدهد بکنید باید حقوق یه معلم که درس میدهد از یک مدیر یا معاون بیشتر باشد نه کمتر آیا وزیر این موضوع را نمیدانند
لطفا اصلاحات را شروع کنیم معلمی که ۵۰۰هزار از همکار خودش کمتر بگیرد فقط بخاطر این قانون غلط...‌آیا این قانون ۲سال اخر خدمت درست است
لطفا فکری بحال معلمی که در سال۲۹ نیز پایه اول ابتدایی درس میدهد باشید
با تشکر .پست فقط معلم پایه ششم ابتدایی سنوات۲۹سال
پاسخ + 0 0 --
جمشید 1397/11/11 - 20:23
براساس بخشنامه جدید طرح معلم تمام وقت فوق العاده ویژه برای من که۲۰سال سابقه دارم و۶ساعت به موطفیم اضافه بشه با۱۷.۵درصد حدود۵۰۰هزارتومن میشه و واقعا عدالت نیست چرا که ۶ساعت حق التدریسم میشه ماهی۵۸۰هزاذتومن خالص دریافتی وحق این بود که ۲۵درصد درنظر گرفته میشد نه۱۷.۵درصد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد تقسیم بندی دانش آموزان به مدارس عادی و تیزهوشان چیست؟

موافقم ؛ این امر عادلانه بوده و برای رشد نخبگان در جامعه ضروری است - 23.5%
مخالفم ؛ این تقسیم بندی نادرست بوده و موجب قشربندی ناعادلانه اجتماعی می شود - 76.3%

مجموع آرا: 637

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور