صدای معلم

ادغام نژادي و طبقاتي نهادهاي اجتماعي، از جمله مدارس و شايد مدارس نخبگان، بايد بيش از همه براي كساني كه مراقب دموكراسي هستند، اولويت داشته باشد

آثار مخرب جداسازي دانش‌ آموزان تيزهوش

دكتر احد نويدي/ دانشيار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

عوارض و پیامدهای جداسازی و تفکیک دانش آموزان تیزهوش و عادی در آموزش و پرورش  برنامه‌هاي آموزش و پرورش براي دانش‌آموزان مستعد از منظر ديدگاه برابري خواهانه با چالش‌هاي فلسفي و عملي مواجه است.برخي اظهار مي‌دارند كه مدارس استعدادهاي برتر به طور ذاتي تعهد به برابري در آموزش را تضعيف مي‌كند، اين مدارس نيازهاي دانش‌آموزان ممتاز را تأمين مي‌كنند ولي در مقابل اقليت‌هاي محروم تبعيض قايل مي شوند.

مازيه[1] بعد از رد پيشنهادهاي غيردقيق در دو انتهاي طيف، در راستاي نظريه «مساوات طلبي دموكراتيك» الزابت آندرسون در بيان  مي‌كند مدارس اختصاص داده شده به دانش‌آموزان مستعد زماني مي‌توانند با تعهد به برابري سازگار شوند كه سياست‌هاي پذيرش اين مدارس فراتر از اصول شايسته‌سالاري باشد و وجود تنوع در دانش‌آموزان را تضمين كند. ادغام نژادي و طبقاتي نهادهاي اجتماعي، از جمله مدارس و شايد مدارس نخبگان، بايد بيش از همه براي كساني كه مراقب دموكراسي هستند، اولويت داشته باشد (مازيه، 2009).

برخي از صاحب نظران پيشنهاد کرده ‏اند به جاي شناسايي افراد تيزهوش بهتر‌ است استعداد تمامي دانش ‏آموزان شناسايي و برنامه ‏هاي مناسب براي آنها طراحي شود  به نظر مي‌رسد وجود تنوع در دانش‌آموزان به رشد بهتر آنان منجر شده و طبقه‌بندي دانش‌آموزان بر اساس استعداد و توانايي مي‌تواند مخاطراتي براي هر دو گروه برتر و كهتر به همراه داشته باشد.

دانش‌آموزاني كه به هر دليلي برچسب كم‌توان بر آنها زده مي‌شود، ممكن است در معرض خطر «اثرات انتظار معلم» قرار گرفته و آسيب ببينند و دانش‌آموزان برخوردار از استعداد برتر ممكن است در معرض خطر«اثر ماهي بزرگ در بركة كوچك»[2]قرار بگيرند.

اين مدل چهارچوب رجوع كه توسط هربرت دبليو مارش و جان وي پاركر(1984) مطرح شده است، فرض مي‌كند براي رشد خودپنداره تحصيلي بهتر است فرد به مثابه ماهي بزرگ در بركة كوچك (دانش‌آموز مستعد درميان گروه مرجع عادي) باشد تا اينكه ماهي كوچك در بركة بزرگ( دانش‌آموز مستعد در ميان گروه مرجع مستعد) باشد.

زيدنر[3] و شليير[4] (1999) تعداد 1020 نفر از دانش‌آموزان مستعد اسراييل را كه در دو برنامه مختلف (كلاس‌هاي همگن شده و كلاس‌هاي ناهمگن از نظر توانايي) شركت كرده بودند، مطالعه كرده و دريافتند كه دانش‌آموزان شركت كننده در كلاس‌هاي ويژه استعدادهاي درخشان، توانايي تحصيلي و شانس موفقيت تحصيلي خود را در مقايسه با گروه مقايسه كمتر ارزيابي مي‌كنند و اين اداراكات منفي به نوبه خود، مي‌تواند خودپنداره تحصيلي را كاهش، سطح اضطراب را ارزيابانه را افزايش داده و به كاهش نمره‌هاي عملكرد تحصيلي منجر شود.رویکرد جداسازی در ایران عملکرد قابل قبولی را نداشته است

در ارتباط با همين مطالعه، پژوهش ديگري توسط گوتز[5]، پركل[6]، زيدنر و شليير (2008) كه بر روي 769 دانش‌آموز مستعد اسراييلي پايه‌هاي 4 تا 9 انجام شد و نشان داد كه بعد از حذف سهم موفقيت فردي، با افزايش سطح توانايي گروه همسالان مرجع، تجارب اضطراب آزمون افزايش مي‌يابد.فرض براين بود كه اين اثر تا حد زيادي به وسيله اثرات گروه مرجع بر روي خودپنداره تحصلي تعديل مي‌شود.زيرا، قبلا مشخص شده بود كه اضطراب آزمون دانش‌آموز مستعد در ميان گروه مرجع برخوردار از استعداد برتر بيشتر از موقعيتي است كه گروه مرجع از همسالان عادي باشد.نتيجه تحليل نشان داد كه مؤلفه نگراني آزمون اضطراب بيشتر از مؤلفه هيجاني از اثرات پيشرفت فردي متأثر مي‌شود.به علاوه، روابط پيشرفت/ اضطراب تا حد زيادي به وسيله خودپنداره تحصلي تعديل مي‌شود.

يكي از دلايلي كه به‌كرات براي توجيه گروه‌بندي دانش‌آموزان برخوردار از استعداد برتر ارائه مي‌شود، تضمين چالش مناسب و پيشگيري از خستگي است كه نشان داده شده كه اثرات مفيدي بر موفقيت تحصيلي دارد.

از طرف ديگر، منتقدان بر هزينه‌هاي روانشناختي اين طبقه‌بندي، نظير اثرات مضر آن بر خودپنداره تحصيلي، تأكيد مي‌كنند.

پريكل، گوتز[7] و فرنزل[8](2010) در پژوهشي كه بر روي 186 دانش‌آموز پايه نهم اتريشي انجام دادند، دريافتند كه خودپنداره تحصيلي رياضي دانش‌آموزاني كه در كلاس‌هاي ويژه استعدادهاي برتر شركت مي‌كنند، كاهش مي‌يابد.

بنابراين، به‌هنگام آغاز گروه‌بندي توانايي بايد مداخلاتي براي مقابله با اثرات منفي قرار گرفتن در معرض گروه مرجع پرتوان اجرا شود.هيچ مدركي براي تأييد فرضيه وجود خستگي بيشتر دانش‌آموز مستعد در كلاس‌هاي عادي پيدا نشد. با وجود اين، دلايل بيان شده دانش‌آموزان در مورد تجربه خستگي به‌وضوح متفاوت بود.اسنادهاي خستگي در طول زمان و در جهت حمايت از فرضيه مرتبط بودن كلاس‌هاي ويژه دانش‌آموزان مستعد با سطوح مناسب چالش، تغيير يافت.

در مباحث مربوط به برابری و عدالت آموزشی، بسیاری از متفکران، نظير مورتايمر ادلر[9] پيشنهاد مي‏ كنند كه همة دانش‏ آموزان بايد حداقل تا پاية 12 داراي برنامةدرسي يكساني باشند (پاك‌سرشت، 1385).

ديويي در اين خصوص معتقد است: «آنچه بهترين و عاقل‏ترين والدين براي فرزند خودشان مي‌خواهند بايد اجتماع براي همة كودكانش بخواهد.» هر ايدة ديگري براي مدارس ما كوته‌‏بينانه وغير جذاب است و هر اقدامي در جهت خلاف آن دموكراسي‏ ها را از بين مي‏ برد (نودینگ، 2005). فلدهوسن[10] (1992) به آموزش و پرورش پيشنهاد كرد كه به جاي تلاش براي شناسايي دانش ‏آموزان تيزهوش و قرار دادن آنها در يك طبقه مجزا، بهتر‌ است به جست و جوي استعداد و نقاط قوت همة دانش ‏آموزان توجه شود و برنامه‏ هاي آموزشي براي شكوفاسازي استعداد تمامي دان ش‏آموزان طراحي شود.

 ادغام نژادي و طبقاتي نهادهاي اجتماعي، از جمله مدارس و شايد مدارس نخبگان، بايد بيش از همه براي كساني كه مراقب دموكراسي هستند، اولويت داشته باشد

الگوهاي آموزش و پرورش مبتني بر استعداد و يافتن نقاط قوت همة دانش‌آموزان، وقتي بهتر درك مي‌شود كه به عنوان مواضع فلسفي و اقدام‌هاي تربيتي كه يك رويكرد فردي‌نگر به فرايند تدريس و يادگيري را شكل مي‌دهد، در نظر گرفته شود.

هيچ مدركي براي تأييد فرضيه وجود خستگي بيشتر دانش‌آموز مستعد در كلاس‌هاي عادي پيدا نشد  الگوهاي آموزش و پرورش مبتني بر نقاط قوت[11] نشان دهنده نوعي بازگشت به اصول اوليه تعليم و تربيت است كه بر جنبه‌هاي مثبت تلاش و موفقيت دانش‌آموز و نيز نقاط قوت انسان تأكيد مي‌كند.به‌طوري كه در اوايل دهه 1930، فروبل نخستين مهدكودك را براي بيرون كشيدن نيروي فعال يا قدرت‌هاي كودكان طراحي كرد. به علاوه، تعدادي از فيلسوفان تربيتي(براي نمونه، ديويي، فرانكلين، اسپنسر) تعهد مربيان به ارتقاي بهترين ويژگي‌هاي دانش‌آموزان را مورد تأكيد قرارداده‌اند.

امروزه ملاک شناسايي کودکان با توانایی ‏هاي بالا تغيير کرده است (فراسير[12]، 1997؛ ريچرت[13]، 1997) و رويکردهاي جامع‏ تري جايگزين رويکردهاي تک بعدي گذشته شده است.

برخي از صاحب نظران پيشنهاد کرده ‏اند به جاي شناسايي افراد تيزهوش بهتر‌ است استعداد تمامي دانش ‏آموزان شناسايي و برنامه ‏هاي مناسب براي آنها طراحي شود (فلدهوسن[14]، 1992). يزدان‌شناس(1392) در پژوهشي تحت عنوان«آسیب شناسی جداسازی دانش آموزان تیزهوش و سرآمد از دانش آموزان عادی:مطالعه موردی دبیرستان استان بوشهر» نتيجه گرفت كه رویکرد جداسازی در ایران عملکرد قابل قبولی را نداشته است.


[1] . Mazie

[2] . Big-Fish-Little-Pond Effect

[3] . Zeidner

[4] . Schleyer

[5] . Goetz

[6] . Preckel

[7] . Götz

[8] . Frenzel

[9]-Mortimer Jerome Adler

[10] Feldhusen

[11] . strengths-based educational models

[12] Frasier

[13] Richert

[14] Feldhusen


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 29 اسفند 1396 11:12 خوانده شده: 2619 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +24 -1 --
امامی 1396/12/29 - 13:07
با سلام و احترام

استاد بزرگوار برای استدلال منطقی و عقلانی تان
سپاسگزارم. خوشحالم که هنوز افرادی بدون حب
و بغض های مدیریتی یا مادی ، دیدگاه های مفید
نظام آموزشی دارند.
امیدوارم در این نبرد ناعادلانه زر و زور ، حقیقت رنگ نبازد و چون گذشته شاهد یکسان سازی آموزشی گردیم. تا کسی مخالفت خود را از جدایی دانش آموزان تیزهوش اعلام می کند برچسب حمایت مدارس عین انتفاعی را می خورد، در حالی که ما با تمامی مدارس خاص با هر عنوان و ادلۀ ناقص ، مخالفیم. نه عین انتفاعی داریم و نه در آن تدریس کرده ایم. فقط موافق یکسان سازی آموزشی برای رقابت سالم و اثر گذاری مثبت دانش آموزان بر یکدیگر هستیم. این جدایی ها باعث افزایش دانش آموزان مشکل دار گردیده است چون الگوی مناسبی برای تبعیت ندارند. در حالی که دانش آموز ضعیف همیشه خبطه ادب و درس دانش آموز زرنگ را می خورد که باعث الگو برداری می گردد.
با تشکر مجدد سال نوی تان مبارک
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 18:42
من هم با مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی با وضع موجودی که دارند، بشدت مخالفم و اگر مجالی پیدا کنم حتما در باره پیامدهای زیانبار وجود مدارس غیرانتفاعی مقاله ای خواهم نوشت.
پاسخ + +9 0 --
دبیر م 1396/12/29 - 14:19
قابل توجه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...
و وزیر محترم عقب نشسته از تصمیمش!!
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1396/12/29 - 18:52
موارد گفته شده در این مقاله چیز جدیدی نیست.بحث همه اینه برای ما طرفداران سمپاد اولویت اصلی اینه مطالب خارج از کتاب وپیشرفته باید به دانش آموزان تدریس واونها رو جهت کسب مدال در المپیادها یا پژوهش و کشف فرمول آماده کنیم.مطالب تربیتی وروانشناختی اولویت دومه.جالبه اکثر نخبگان علمی و مدال آوران المپیاد موافق سمپادهستن و روانشناسها و علوم تربیتی مخالف سمپاد.این نشون می ده بعضیها براشون مطالب روانشناختی مهمتر از علم و آموزش شده.خداروشکر که شورای عالی آموزشی ورود کرده و اجازه نمی ده سرنوشت نخبگان رو فدای چندتا مطلب روانشناختی کنند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/01 - 00:32
جناب عاشق. سمپاد نه تنها بچه های کشور را از هم جدا کرد بلکه باعث شد که مدارس و بچه های غیرسمپاد از معلمان مجرب کارکشته وباسواد محروم بشوند و این امر به کلیت نظام اموزشی لطمه زد وتنها امری روان شناختی نیست ثانیا ا پ وظیفه اول و عمومیش نظام تربیتی و اموزش خواندن ونوشتن.شناخت رشته های تحصیلی در کنار چگونه زیستن است. همنطور که میدانید اموزش بر۶پایه استوارست که اموزش دانش سطح اولیه ست ودر سطوح بالاتر کیفیت زیست و مهمترینش اموزش همزیستی ست. اساسا وظیفه ذاتی ا پ در تربیت انسانهای دانای اجتماعی صلح طلب و مداراگر ست. نه ایجاد فرمول.اموختن فرمول هم در سطح اموزش دانش و درپایه اول ست.دستیابی واختراع فرمول و ساخت انسانهای ربات گونه ای که المپیاد را بگذرانند وظیفه ا پ نیست. نظام اموزشی ما دقیقا از همینجا بازنده بود دقیقا زمانیکه شماها خوشحال از شرکت در المپیادها بودید و تمامی معلمان رب مجرب و زبده را برای اینکار مصادره کرده و جامعه و سایر دانش اموزان را از انان محروم کرده بودید ناراحتی را در چهره معلنان منصف و عاقل و اینده نگر میشد دید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/01 - 00:42
شماها که عاشقید و با مباحث دکتر مخالف. واز طرح مباحث روان شناختی نگران ایا میتوانید با امار بفرمایید چه تعداد از المپیادیهای شما که تمام هرینه های انان از جیب دانش اموزان مناطق محروم پرداخت شد الان چه میکنند و چه گلی قراره به سر ایران بزنند. چه تعداد الان ایران هستند. انانی که به بهانه تربیت انان و کشف فرمول و نوفقیت درالمپیاد مدارس کپری را فراموش کردید و همه بودجه ا پ را در این مسیر خرج کردید. برادرموا پ ومدارس دوره عمومی وظیفه اش گسترش عدالت اجتماعی و عدالت امورشی ست که همه فرزندان این کشور از پایه های اموزش در دوره عمومی برخوردار شوند تا اینده کشور بخاطر ترک تحصیل . بازمانده از تحصیل و وجود تعداد کثیری از بچه های بیسواد و کمسواد به مخاطره نیفتد. گرچه صحبت از عدالت اجتماعی و عدالت اموزشی برای عده ای در این کشور بی معناست
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/01 - 14:37
عید رو به همه علی الخصوص دوستانی که با نام ناشناس پیام گذاشتن تبریک می گم.دقت کنید همین نفس مدال آوردن در المپیاد جهانی خودش ادای دین به کشوره.مگه ما از حسین رضا زاده یا هادی ساعی یا علیرضا دبیر چیزی بیشتر از مدال المپیک می خواستیم؟؟؟الانم مدال در المپیادهای جهانی معادل مدال المپیکه دیگه یعنی ادای دین به کشور.مورد بعد اتفاقا سمپاد در استانهای محروم کشور هم وجود داره‌.جناب ده مرده که جز مدافعان سمپاد هم هست رو اگر بشناسید متوجه می شید ایشون جز مدافعین اصلی مستضعفان بوده وهست اما در عین حال موافق مدارس سمپاد هم به حساب میاد.سمپاد باعث می شه استعداد دانش آموزانی که معلومات عمومیشون از سطح کتاب بالاتره به هرز نره ودر مسیر درست هدایت بشه.ضمن اینکه از مدال آوران المپیاد جهانی حدود نصفشون در ایران هنوز هستن.و در خود مدارس سمپاد بعضا تدریس هم می کنند.و اونهایی هم که کشور رو ترک کردن گناهش به گردن بنیاد نخبگانه که توانایی فراهم آوردن امکانات لازم رو نداشته.اگر قراره بابت ترک کشور کسی رو ملامت کنیم اون بنیاد نخبگانه که نتونسته امکانات مورد نظر بخشی از نخبگان رو براشون فراهم کنه.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 19:20
عاشق سمپاد عزیز
ما را به دنیای عشق راهی نیست و درک دنیای شما برای من مقدور نیست.باوجوداین، به شما توصیه می کنم برای شرکت در بحث قدری از دنیای عشق و عاشقی فاصله بگیرید و عنایت داشته باشید که غفلت از مسایل روانشناختی خلاف اصول پذیرفته شده تعلیم و تربیت است. اگر موارد بیان شده در این مقاله برای شما جدید نیست، می توان نتیجه گرفت که شما برای رسیدن به معشوق نیازی به استدلال ندارید. اصولا عشق عاشق به معشوق بی نیاز از دلیل و برهان است.نوشته اید که فنلاند نمی تواند الگوی شما باشد. آیا می دانید فنلاند در رتبه بندی جهانی از لحاظ کیفیت در چه رده ای قرار دارد. آیا می دانید که برای اصلاح آموزش و پرورش به قدرت و سلطه کشورها به عنوان عامل تعیین کننده نگاه نمی کنند؟ آیا می دانید که عشق شما به سمپاد احازه نخواهد داد به شواهد علمی و اصول بنیادین تعلیم و تربیت توجه کنید؟
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/06 - 00:07
ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسایل داخلی آموزش و پرورش نه تنها قانونی نیست بلکه این امر نوعی اهانت به شعور اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و نیز مسوولان آموزش و پرورش است.بدون تردید این دخالت رنگ و بوی سیاسی دارد. اگر اعضای این شورا می توانستند در تصمیم های آموزش و پرورش دخالت کنند چرا مانع خراب کاری های حاجی بابایی نشدند. از تعطیلی پنچشنبه ها گرفته تا نمایش مدارس قرآن و استقرار نظام کذایی 6-3-3 ؟ مخبر دزفولی که فارغ التحصیل دامپزشکی است چه فهمی از مسایل پیچیده آموزش و پرورش دارد؟ وقتی حاجی بابایی سند ملی آموزش و پرورش به شعارهای مذهبی مزین کرد و آن را از یک سند قابل اجرا به یک شعارنامه بی خاصیت تبدیل کرد. آیا کسی از شورای عالی انقلاب فرهنگی معترض شد؟
مخالفان دولت برای کوبیدن آن از هر ابزاری استفاده می کنند و وقتی کم می آورند به مقامات فرا قانونی متوسل می شوند و از این طریق نهادها و مراجع رسمی را بی اعتبار می سازند. درد دلسوزان آموزش و پرورش ادامه فعالیت مدارس استعدادهای درخشان نیست بلکه درد بزرگتر این است که مراجع خارج از آموزش و پرورش در تصمیم های آموزش و پرورش دخالت کنند.
پاسخ + +5 -5 --
فرهنگی بازنسته 1396/12/29 - 16:41
چه های با استعداد روستایی که در مدارس نمونه دولتی باید تحصیل کنند باید کجا بروند ؟میدانم جواب در پشت پرده پنهان شده وآموزش وپرورش چرا فقیر وغنی را از هم جدا کرده ومدارس غیر انتفاعی را توسعه می دهند ومسئولان ووزیر محترم از توسعه مدارس غیر دولتی استقبال می کنند چرا درمدارس هیات امنایی برای کلاسهای فوق برنامه هزینه دریافت می شود ؟ شیر در مدارس توزیع نمی شود شاید توزیع شیردر مدارس هم استرس زا است ؟! همه اینها بهانه است بگویید بودجه نداریم می خواهیم تعداد مدارس غیر انتفاعی را هر سال زیاد وزیادتر کنیم وبه دنبال بهانه هستیم تا هیچ مدرسه ای بدون دریافت شهریه کلان از دانش آموزان ثبت نام نکند وهر سال برشهریه مدارس غیر انتفاعی افزوده وجیب تعدادی ازافراد مشخص وابسته پر شود ودر مدارس دولتی نیز به بهانه هیات امنایی هر سال شهریه بیشتری طلب کنیم ومردم را بیشتر ناراضی کنیم تا جایی که فقط ثروتمندان قادر به تحصیل در مدارس با بهره وری بالا باشندوفقرا هم خودشان می دانند چکار کنند وآیا این مطابق با قانون اساسی است ؟! که به آن افتخار می کنیم وادامه .....این داستان
پاسخ + +9 -1 --
رضائی 1397/01/01 - 00:00
سلام وتبریک سال نو به همه عزیزان فرهنگی
این همه بحث وجدل بر سر مدارس استعداهای درخشان داستان فیل مولوی است .نفس عمل تربیت استعداهای درخشان در کشوری لازم ومورد حمایت است .ولی در کشور ما معیار استعداد دانش آموز نبوده .شغل والدین بیشترین امتیاز قبولی را داشته .با نگاهی گذرا به آمار شغل والدین دانش آموزان این گونه مدارس از گذشته تا حال ،داستان مولوی تکمیل خواهد شد .
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 23:43
اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان از همان سال های ابتدایی در کلاس های تقویتی و کسب آمادگی اختصاصی برای ورود به این مدارس شرکت کرده اندو وابسته به طبقه متوسط و متوسط به بالا بوده اند.ادعای اینکه وجود مدارس سمپاد فرصتی برای فرزندان طبقه پایین اقتصادی اجتماعی فراهم می سازد، مبنایی ندارد.
پاسخ + +5 0 --
آموزگار ابتدایی 1397/01/01 - 10:10
دکتر نویدی عزیز از گرداوری و درج این مطالب ممنون هستم‌ فقط بزرگواری کنید و یافته های مرور نظریات اندیشمندان را برای به کارگیری در وضعیت فعلی آوپ کشور منطبق فرمایید. برای نمونه این پیشنهاد که به جای جداسازی بهتر است استعداد همه دانش آموزان شناسایی و برای آنها برنامه طراحی شود، بسیار زیبا و رویایی است. اما چه ربطی به وضعیت ما دارد؟اندیشمندان منتخب شما وقتی با این پرسش روبرو شوند که "وقتی برای شناسایی و برنامه ریزی برای استعدادهای همه دانش آموزان توانایی وجود ندارد، چه بایدکرد؟"چه پاسخی دارند.همه می دانند که چلوکباب شیشلیک از اشکنه بهتر است.خوب که چی؟
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 19:32
ضمن سپاس از جنابعالی
به نظرم جهت اهتمام مسوولان بسیار مهم است. تصور کنید که در طول چندین دهه گذشته به جای اهتمام به جداسازی و القای توهم پرورش استعدادهای درخشان به مقامات ارشد حاکمیت، همه تلاش ها و همت ها در جهت جستجوی راه های شناسایی و پرورش استعداد همه آحاد دانش آموزان مصروف می شد، آیا الان همین وضع را داشتیم؟
آیا برای شما جای سووال نیست که در طول این چند دهه یک ارزشیابی جامع از عملکرد مدارس پرورش استعدادهای درخشان انجام نشده است؟
پاسخ + +10 -6 --
دوست قدیمی 1397/01/01 - 10:15
آقای دکتر ممکن است بفرمایید فرزندان شما در کدام گونه از مدارس تحصیل کرده و می کنند؟تا جایی که می دانیم ایشان در مدارس حلی و نمونه دولتی تحصیل کرده و می کنند.آیا این دانشمندان نظرات خود را در زمان ثبت نام فرزندان شما در مدارس مذکور ارایه نداده بودند؟
پاسخ + +4 -3 --
ناشناس 1397/01/01 - 17:57
یک مطلب علمی و مستند.
خدا کند در این مملکت، مسولان به تجارب کشورهای موفق نظری داشته باشند.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/01 - 21:14
نمونه ی تجربه کشورهای موفق آلمان که مدارس سه سطحی داره.یا روسیه وچین که جداسازی رو هنوز هم انجام می دن.قطعا کشور فنلاند و نروژ که هیچ مقامی در مسابقات بین المللی کسب نکردن و در عرصه ی جهانی هم کشور مهمی به حساب نمیان قطعا نمی تونه الگوی پرورش نخبگان باشه!!!
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 18:04
سلام بر دوست قدیمی
من به عنوان پدر سعی می کنم از میان مدارس موجود بهترین را انتخاب کنم ولی، به عنوان پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت نمی توانم در نقش پدر ظاهر شوم.علی رغم منافع من و شما به عنوان پدر، آموزش و پرورش در برابر همه آحاد دانش آموزان مسوول است و نباید با دست خودش به فاصله طبقاتی دامن بزند. از طرف دیگر، خودتان بهتر می دانید که نه فرزندان من و نه فرزندان شما از هوش و استعداد برتر برخوردار نیستند بلکه صرفا به کمک کلاس های خصوصی توانسته اند به این مدارس وارد شوند. وقتی آموزش و پرورش شرایطی رانتی را فراهم سازد، من نمی توانم ابوذر یا سلمان باشم و از فرصت فراهم شده استفاده نکنم ولی، اگر به برچیده شدن رانت رضایت ندهم، قطعا شریک جرم خواهم شد
پاسخ + +7 -5 --
ناشناس 1397/01/01 - 18:49
دلیل انحلال مدارس استعدادهای درخشان فقط و فقط سوق دادن این دانش اموزان به سمت مدارس غیر دولتی است خودمان را گول نزنین دولت و مقاله نویس هایش اکنون نگران شادی بچه ها و جداسازی بر اساس هوش شده اند اگر نگران جداسازی هستید باید تمام مدارس غیر دولتی را نیز منحل کنید
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 18:12
ناشناس محترم من مقاله نویس دولت نیستم. به جای این اتهام ها استدلال کنید که جداسازی دانش آموزان چه مزیت هایی دارد. شما مقاله نویس ملت باشید و به صورت مستدل از ملت در برابر دولت دفاع کنید
پاسخ + +3 -3 --
کارشناس 1397/01/02 - 01:41
در نظام مقدس جمهوری اسلامی، تغییر دولت‌ها به معنای ابطال دستورالعمل‌ها و سندهای راهبردی نبوده و نیست، سند بالادستی آموزش و پرورش که در سال فروردین سال ۱۳۹۶ به امضای رییس محترم جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش، دکتر حسین روحانی رسیده است. در ماده ۴، بند دوم این سند «استمرار ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش‌آموزان در مدارس استعدادهای درخشان، به شیوه تفکیکی (جداسازی) با رویکرد اصلاحی و حداقلی» گنجانده شده و حذف سمپاد مخالفت با نص صریح این ماده قانون و نقض آشکار آن است. این سند که به طور ویژه برای استعدادهای برتر تدوین شده، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان را نیازمند ارائه خدمات دانسته و نظام تربیت رسمی و عمومی کشور را موظف به فراهم‌آوردن زمینه‌های آن می‌داند و حذف آزمون‌های ورودی را نمی‌توان در راستای این کلیات دانست.
پاسخ + +2 -3 --
کارشناس 1397/01/02 - 01:52
تعطیلی مدارس سمپاد به دلیل اشاعه عدالت آموزشی امری ناصحیح است، زیرا توزیع عادلانه فقر ساختاری و امکانات به معنای عدالت نیست. ازجمله بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان در سال ۸۵ باید به مساله عدالت توجه ویژه کرد. ایشان در این جلسه فرمودند: «عدالت به معنای این نیست که ما با همه ‌ استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعدادها بالاخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم؛ در این تردیدی نیست اما ملاک باید استعدادها باشد، لاغیر. عدالت، این است». سمپادی‌ها، چه به عنوان دانش‌آموز و چه به عنوان دانشجو، خود را به عنوان یک کنشگر اجتماعی که در خیریه‌ها، بنگاه‌های فرهنگی و امثال آن‌ها فعالیت می‌کنند، معرفی کرده‌اند و پرچمدار دانشجویان دیگر نیز بوده‌اند
پاسخ + +4 -3 --
حقی 1397/01/02 - 01:58
تا حالا دانش آموزان را طبقه بندی کردیم ومدال هم گرفتیم. خوب چه شد. ؟ در تولید علم ،در اقتصاد وتولید ثروت ،در رفاه احتماعی، در عدالت در فرهنگ چه مدالی گرفته ایم ؟؟؟ قدما ما بسیار زیبا گفته اند: با یک گل بهار نمی آید.
پاسخ + +3 -2 --
همکار فرهنگی 1397/01/02 - 01:04
یا جدا کردن قشر متوسط وفقیر جامعه که قادر نیستند شهریه کلان مدارس غیر انتفاعی را بپردازند برای والدین دانش آموزان استرس زا نیست ؟!!!حسرت داشتن یک محیط مناسب برای یک دانش آموز پر تلاش ونخبه را برباد می دهید ومردم را ناراضی می کنید ولی در مورد شهریه کلان مدارس غیر انتفاعی سکوت می کنید ؟اگر مجلس در مورد مدارس غیر انتفاعی تحقیق وتفحص کند به نظر شما چه میزان از مسئولان رده بالای آموزش وپرورش صاحب سهام این مدارس هستند؟؟چرا به خاطر اینکه طبق قانون اساسی تحصیل در دوره عمومی رایگان است بساط غیر انتفاعی را جمع نمی کنید ؟!آیابه خطر شکایت وناراحتی مردم از این مدارس که به هر بهانه پولهای کلان از مردم می گیرند را تعطیل نمی کنید وبر طبل روند رو به رشد این مدارس می کوبید شاید شهریه ها برای مردم استرس زا نیست آیا این است عدالت آموزشی وای به حال شما که مردم محروم را کنار گذاشته وطرف ثرو مندان جامعه را می گیرد
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 18:21
همکار فرهنگی عزیز
اگر فرمایش شما در مورد مدارس غیر انتفاعی ممکن است درست باشد ولی خلط مبحث برازنده شما نیست. اگر قرار باشد در مورد مدارس غیر انتفاعی بحث کنیم، قطعا پیامدهایایجاد چنین مدارسی باید به طور مستدل بیان شود.
پاسخ + +3 -3 --
فرهنگی 1397/01/02 - 10:01
گفتگوی عیدانه خبرگزاری دانشجو با دکتر مهدی گلشنی:
با تعطیلی مدارس «سمپاد» مخالفم/ آقای رئیس‌جمهور وارد مباحثی نشوند که از آن‌ها اطلاع ندارند/
پاسخ + +2 0 --
حقی 1397/01/02 - 17:03
فردی که خودش را عاشق سمپاد می نامد ادعا دارد که فتلاند ونروژ چون مدالهایی مثل ما تگرفته اند کشورهای مهمی نیستند!!! عحب استدلال قشنگی دارند. !!!نمی دانم چرا فنلاند امن ترین کشور جهان شده است و مردم آن بیشترین امید رابه زندگی دارند . شاید فنلاندیها ونروژیها مثل ما نخبه تیستند. که اینچنین در آرامشند. قضاوت این موضوع را به صاحبخردان می سپارم.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/03 - 13:05
اولا شما که همواره طرفدار مدارس غیر انتفایی بودید درمورد بازدهی وافتخارات مدارس غیر انتفایی در مسابقات علمی چند نمونه ذکر کنید.دوما معلومه که نروژ وفنلاند هرگز وتا ابد الگوی ما نخواهند بود.قطر هم کشور ثروتمندیه و از نظر رفاه حتی از نروژوفنلاند هم جلوتره‌چطوره از قطر الگو بگیریم؟؟؟!!از نظر شما کشور فنلاند که در عرصه ی جهانی هیچ گاه عنصر مهمی به حساب نیومده باید الگوی ما باشه؟؟؟هرگز این کشورهای کوچک الگوی ما نخواهند بود.باید کشورهای بزرگ وقدرتمند جهتن مثل روسیه آلمان چین آمریکا و استرالیا کانادا وامثال اون الگوی ما باشه نه فنلاند حقیر!
پاسخ + +3 -3 --
سید محمد حسن حسینی 1397/01/02 - 19:18
در جوامع کمونیستی به اسم عدالت به سرمایه داران فشار می آورند و مالیاتهای آنها را افزایش میدهند تا از سطح متوسط جامعه از نظر اقتصادی جلو نیفتند و از سرمایه اشان در جهت .... استفاده نکنند! در مملکت ما به اسم عدالت جلوی رشد نخبگان و ایجنت های چینج را می گیرند تا مبادا.....
پاسخ + +1 -1 --
رحمانی مهر 1397/01/02 - 21:40
عاشق سمپاد یک نکته فکاهی جالب گفته است: کشور فنلاند ونروژ که چند مدال نمایشی بی ارزش نگرفته اند در سطح جهانی به حساب نمی آیند.!!!!!!!!!!!!!!!!!
حتماً ما به حساب می آیم.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/03 - 13:10
وقتی می گم مخالفین سمپاد کم اطلاع هستن ناراحت نشید.وقتی مدال المپیاد جهانی که همه ی کشورهای جهان خودشونو خفه می کنند تا فقط یک دونه اش رو بتونند کسب کنند رو بی ارزش می دونید یعنی از مرحله پرت هستید.لطفا امثال شما نظر در مورد نخبگان ندید وکار به کاردان بسپارید.همین نظرات الکی هست که باعث فرار مغزها می شه.توهرکشور یه دونه مدال اور المپیادی داشته باشن می گذارنش رو سرشون وحلوا حلواش می کنند.اونوقت تو ایران یه عده پرت از مرحله داربم که مدال المپیاد جهانی رو بی ارزش می دونند.آیا برخوردشما با مدالهای المپیاد بیشتر به فکاهی شباهت نداره؟؟ .اگه از نظر شما مدال المپیادجهانی بی ارزشه.از نظر نخبگان علمی هم اون ملاکهای آبکی که توش فنلاند پیشتازه کمترین اهمیتی نداره!!!شماهرچقدر دوست داری احساس خودباختگی جلوی غربیها بکن ولی از مردم ایران مایه نگذاربابت این حست!بله ما یکی از کشورهای خاص ومهم دنیاهستیم.دراین شکی نیست.می بینید که کل دنیا روی ایران زوم هستن وکاری به بقیه ندارن.البته شاید شما معتقد باشید اشکال ازماست ولی من این نظر رو ندارم!
پاسخ + 0 0 --
علی 1397/01/04 - 01:42
جناب عاشق سمپاد . سلام. دوست و همکار عزیز هیچکس نخواسته که حق بچه های سمپاد را تضییع کند. مسئله این است که روش دیگری برای پرورش استعداد و شکوفائی آنان پیش بینی شده است. و تا آنجا که من اطلاع دارم در دوره دوم دبیرستان مدارس سمپاد برقرار است. مسئله شرایط سنی در دوره ابتدائی و روحیات دانش آموزان این دوره است. بهتر است همه چیز را سیاه یا سفید نبینیم. اصلا بحث مدارس غیر انتفاعی نیست. بحث بر سر این است که جدا سازی دانش اموزان در این سن و سال و برگزاری آزمون های مختلف و خسته کننده و تست زنی های بی مورد و اضطراب آور معضل بزرگی شده است که دامن آموزش و پرورش و خانواده ها را گرفته است و فقط در این میان موسسات و آموزشگاه های علمی و تست زنی سرشان بی کلاه می ماند و تجارتشان خراب می شود و ازدر آمد هنگفت از طریق خالی کردن جیب خانواده ها با برگزاری کلاس های تست زنی بی نصیب می مانند که ظاهرا آن ها بیشترین مخالفان نیز هستند.
پاسخ + 0 0 --
!!!!!! 1397/01/04 - 17:27
احسنتم
پاسخ + +1 -2 --
رحمانی مهر 1397/01/03 - 21:56
عاشق سمپاد نظر جالبی دارد: کشور فنلاند کشور حقیری است وما یکی از کشورهای مهم جهان هستیم! و کل دنیا روی ما زوم هستند.
قضاوت این ادعای دروغین وگزافه گویی بیهوده با مردم عاقل ایشان که پیداست سرشان همچون کبک در برف توهم است.
پاسخ + 0 0 --
!!!!!! 1397/01/04 - 17:26
احسنتم
پاسخ + +3 -5 --
حقی 1397/01/03 - 22:15
تا این جا که من می دانم اسم یک مرد یا زن در کشور ما عاشق سمپاد نیست. ایشان حتی می ترسند اسم واقعی خود را بگویند . بعد همین طور نظرات دیمی می هند که هیچ اثری از علم در آن یافت نمی شود.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/04 - 09:43
نظر من همون نظر شصت درصد مخاطبین مناظره ی شبکه یکه که به ابقای سمپاد رای دادن. همون نظر 160 نفر از نمایندگان مجلسه. همون نظر مدال اوران المپیادیه که درنامه به رهبری خواستار احیای سمپادشدن وایشان هم ارجاع به شورای عالی انقلاب فرهنگی دادن. همون نظر دکتر حاج بابایی ودکتر زاهدی و دکتر مخبردزفولیه. اگه نظرات همه ی اینا دیمیه. از کجا معلوم نظرات شما علمی باشه؟؟؟؟نکته ی جالبش اینجاست همه ی مخالفین سمپاد تا الان کل دلایل واهی مخالفتشون موارد تربیتی بوده وموافقین سمپاد همیشه از نظر علم واموزشی مدافع سمپادبودن.هرکس نظرات روبخونه می فهمه کی دنبال مباحث الکی روانشناسیه وکی دنبال علم واموزشه دوست گرامی!!!ضمن اینکه اسم وفامیل من هیچ تغییری در قضیه ایجادنمی کنه. حالا این همه ادم موافق سمپاد که با اسم حقیقیشون کامنت دادن استدلالهاشون رو پذیرفتید یا گوش کردید که من با اسم حقیقی نظر بدم شما بخوای گوش کنی؟؟طرح غلط غلطه. بعد از عید هم تکلیف طرح غلط بطحایی درشورای انقلاب فرهنگی معلوم می شه. منتظر اصلاحات وتعدیل طرح بطحایی دراونجا باشید.
پاسخ + 0 0 --
!!!!!! 1397/01/04 - 17:26
احسنتم
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 19:57
عاشق برای عشق خود نیازی به علم و استدلال ندارد. شما ایشان در همان جایگاه عاشق ببینید
پاسخ + 0 0 --
!!!!!!! 1397/01/06 - 18:29
احسنتم برای آقای حقی است . امان مبادا تصور دیگری کنید.
پاسخ + +4 -1 --
فرهنگی 1397/01/04 - 01:00
موارد استرس زا برای جامعه فرهنگیان _حذف تحصیل ضمن خدمت فرهنگیان
_حذف استفاده از حق مرخصی تمام وقت و نیمه وقت در هنگام تحصیل/حذف 5درصد افزایش سنواتی سالانه
_حذف رتبه تشویقی در ارزشیابی سالانه /حذف رتبه تشویقی فرهنگیان بسیجی
_ _حذف ده درصد تشویقی در ارزشیابی سالانه (برجستگی)
_حذف 20درصد تشویقی ارزشیابی حذف پاداش و کمک هزینه ازدواج سالانه .(برجستگی)
_حذف تعجیل در گروه ضمن خدمت فرهنگیان
_ حذف پاداش 176 ساعت در ضمن خدمت فرهنگیان
_ حذف اضافه کار ساعتی مدیر و معاونان
_ معاونین پرداخت اضافه کاری نوبت دوم عوامل اداری مدرسه
_ حذف سرانه های آموزشی
_ حذف یارانه مسکن
_ حذف پرداخت اضافه کار تقلیل ساعت معلمان بالای 20 سال
_حذف اضافه کار نوبت دوم سرایداران/حذف اضافه کارهای ساعتی/حذف پرداخت حق الزحمه اردوها
_ حذف نمره های کمی و اعداد
_ حذف کلاسهای ضمن خدمت حضوری
_ حذف بازنشستگی زودتر از موعد/ حذف شیر مدارس
_ حذف پرداخت پاداش نقدی بازنشستگی/حذف آزمون تیزهوشان وتوسعه مدارس غیر انتفاعی /حذف نقدی مرخصی استفاده نشده و....
پاسخ + +3 -2 --
بازنشسته فرهنگی 1397/01/04 - 01:08
مسئولان ارشد آموزش‌و‌پرورش آزمون تیزهوشان را بدون استناد به هیچ مطالعه‌ای عامل استرس دانش‌آموزان معرفی می‌کنند. در حالی که دست‌کم 10 عامل استرس‌زای دیگر در مدارس وجود دارند که رغبت دانش‌آموزان را به تحصیل کاهش می‌دهد. تکالیف سنگین، ، مقایسه دانش‌آموزان با یکدیگر و اخذ کمک‌های اجباری و تبعات تأخیر والدین در پرداخت این کمک‌ها که دامن دانش‌آموزان را می‌گیرد، از جمله این عوامل استرس‌زا هستند که در سال‌های اخیر، دیده نشده به اندازه آزمون ورودی تیزهوشان مغضوب مدیران ارشد آموزش‌و‌پرورش قرار بگیرد.

در عین حال تفاوت نگذاشتن میان استرس محرک و اضطراب مخرب و بهره‌گیری از بار منفی واژه استرس برای همراه کردن والدین و دانش‌آموزان از سوی مسئولان آموزش‌و‌پرورش مسئله قابل‌توجهی است. به‌طوری که هیچ یک از این مدیران توجیه علمی ضرورت صفر کردن فشار محرک بر دانش‌آموزان برای تلاش بیشتر ارائه نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه نتایج آزمون‌های تیلز و پرلز در سال‌هایی که ارزشیابی توصیفی جایگزین ارزشیابی نمره‌ای شده است، مؤید این مطلب است. افت چشمگیر نمره ایران در این آزمون‌ها در سال‌های اخیر حائز توجه است.
پاسخ + +3 -1 --
بازنشسته فرهنگی 1397/01/04 - 01:11
مزاحمت سمپادها برای خصوصی‌سازی

گزارش 100روزه اول دولت یازدهم با تأیید این گمان، مدارس سمپاد را به‌عنوان عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در آموزش‌و‌پرورش معرفی می‌کند.

از سوی دیگر مدارس غیردولتی برای برندسازی از خدمات خود و داغ کردن بازار جذب مشتری نیاز به جذب برترین‌های المپیادها و آزمون‌های علمی دارند و طبیعی است این دسته دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان مدارس تیزهوشان را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند و فرصت را از رقبای غیردولتی خود می‌گیرند و این یعنی مزاحمت برای تحقق اهداف مدارس غیردولتی و فرآیند توسعه خصوصی‌سازی در آموزش‌و‌پرورش که دستگاه تعلیم و تربیت با تمام قوا و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و اجرایی در جهت رفع این مزاحمت تلاش می‌کند.
پاسخ + +5 -2 --
دبیر 1397/01/04 - 01:13
160 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور، به انحلال مدارس استعداد های درخشان و نمونه دولتی اعتراض کرده اند تا مشخص شود که دست کم به باور ایشان، این اقدام با «عدالت» همخوان نیست. نامه ای که در صحن مجلس هم قرائت شده و ثابت می کند، برداشت مجلس و دولت از «عدالت» در این مورد خاص هیچ نزدیکی با یکدیگر ندارد. نکته ای که اگر مورد توجه دولتمردان قرار نگیرد، دور از انتظار نیست بطحائی به مجلس فراخوانده شده و مورد سؤال یا حتی از آن فراتر، استیضاح قرار گیرد.
اتفاقی که رقم خوردن آن در شرایطی که مجلس و دولت همسو هستند، ماجرا را عجیب تر جلوه می دهد؛ آنقدر عجیب که بد نیست به وزارت آموزش و پرورش توصیه کنیم تصمیم خود در خصوص انحلال این مدارس را موقت هم که شده متوقف کنند و پس از آن، بکوشند با ارزیابی ها و پژوهش های کامل تر، به گونه ای عمل کنند که طرحشان به مفهوم واقعی «عدالت» نزدیک تر شده و موجب صف بندی مخالفان و موافقان نشود
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 20:08
بحث علمی مستقل از تصمیم های رسمی می تواند ادامه داشته باشد.در کشور ما یک دولت وجود ندارد که انتظار داشته باشیم، تغییری در مصوبات ایجاد نشود. وقتی مخالفان روحانی از سند 2030 یونسکو چماقی بر علیه دولت ساختند و مقام رهبری را به موضع گیری نه چندان قابل دفاع وادشتند، امکان اتخاذ هر تصمیمی از مراجع فرادولتی وجود دارد. با وجود این، کار و ماموریت امثال من روشنگری است.
پاسخ + +9 0 --
امامی 1397/01/04 - 12:29
با سلام و احترام

استاد گرانمایه جناب آقای دکتر نویدی ،

انتظار داشتیم حضرتعالی بجای برخی

مدعیان از نظر و باور خود دفاع می کردید

تا شاهد استدلال منطقی و علمی می شدیم

نه پافشاری در تحمیل نظر نادرست.

لطفا امضای خود را ذیل این مقال تکمیل فرمائید.

سپاسگزارم ، پاینده باشید.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 18:30
دوست عزیز
من در این مقاله به ادبیات و پژوهش های موجود استناد کرده ام. لطفا مقاله را با دقت مطالعه فرمایید.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 18:52
از تذکر شما سپاسگزارم. من مجال مطالعه واکنش های خوانندگان به مقاله را نداشتم. در نتیجه، خواسته به حق شما با تاخیر انجام می شود.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/06 - 18:17
با سلام مجدد،

استاد بزرگوار برای پاسخگویی تان

شخصا سپاسگزارم.

سربلند و پایدار باشید.
پاسخ + +3 -4 --
دبیر 1397/01/04 - 14:04
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت انحلال مدارس نمونه دولتی و سمپاد برخی از خانواده‌ها توانایی پرداخت هزینه‌های مدارس غیردولتی را ندارند و دانش‌آموزان ناچارند در مدارس دولتی ادامه تحصیل دهند بنابراین دانش‌آموزان نخبه از امکانات آموزشی مناسب بی‌بهره می‌مانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حذف مدارس سمپاد ظلمی بزرگ در حق دانش‌آموزانی است که بهره هوشی بالایی دارند اما توان مالی ادامه تحصیل در مدارس غیردولتی را ندارند؛ مدارس تیزهوشان زمینه‌ را برای پرورش نوابغ و نخبه‌های آینده کشور فراهم می‌کند.

آقاپورعلیشاهی تاکید کرد: برخی افراد ادعا می‌کنند آزمون مدارس سمپاد نشاط را از دانش‌آموزان گرفته و باعث استرس آنها شده است در حالی که این ادعا صحت ندارد چرا که این آزمون اختیاری است و مانند امتحانات نهایی و هماهنگ اجباری برگزار نمی‌شود؛ دانش‌آموزانی که مایل به ادامه تحصیل در مدارس سمپاد هستند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 18:36
این نماینده محترم اطلاع ندارد که جمعیت بزرگی از دانش آموزان دوره ابتدایی برای شرکت در آزمون مدارس مورد بحث، در طول دوره ابتدایی در کلاس های تقویتی شرکت می کنند و جمعیت بزرگی که تعداد آن بیش از 300 هزار نفر است، در هر سال ناکامی را تجربه می کنند. از طرف دیگر، شواهدی مبنی بر تبدیل فارغ التحصیلان سمپاد به نخبگان تاثیر گذار در جامعه وجود ندارد.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/05 - 18:56
اولا شکست وپیروزی جز لاینفک زندگیه.وگریزی ازش نیست.دوما اگه دولت عرضه و کفایت لازم برای استفاده از نخبگان رونداره باید حساب پس بده که چرا تا الان صندلی وزارت و معاونتهای مهم اجرایی رودر اختیار نخبگان فارغ التحصیلان سمپاد قرار نداده.پس به قول مقام معظم رهبری مسئولان دولتی حق ژست اپوزسیون گرفتن رو مطلقا ندارن.بلکه باید پاسخگو باشن.رهبری مدام تاکسدکرده همه ی امور کشور باید دردست نخبگان باشه.
پاسخ + +1 0 --
سید محمد حسن حسینی 1397/01/05 - 14:28
یادداشت من در همین ارتباط که خلاف باورهای شما را دارم:

65. حذف مدارس سمپاد؛ مصلحت نظام

http://melliun.org/iran/160579
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1397/01/05 - 14:29
در نظام بودجه‌ریزی کشور، مقوله آموزش سبدی حقیر و صدقه گونه دارد. حقوق و دستمزد معلمان شاغل همچنان زیرخط فقر است.

بازنشستگان در فقر تحمیلی زیر چرخ دنده‌های تبعیض نهادینه شده، به سر می‌برند. بیمه‌های درمان ناکارآمد است.

خصوصی‌سازی آموزش، سیاست اصلی دولت شده است. دسترسی به آموزش با کیفیت و رایگان مفهومی ندارد. معلمان روزمزد اسیر استثمار شرایط هستند.حذف تیز هوشان نیز در همین راستا است
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/05 - 19:01
بله وخصوصی سازی یک جنایت نابخشودنی در حق آموزش وپرورشه.مدارس غیر انتفایی مثل زالو دارن خون می مکن و حتی توان وعرضه کسب یک مدال در مسابقات جهانی رو ندارن.اون وقت یه عده افراد که پشتیبان مافیای فاسد مدارس غیر انتفایی هستن به خیال خام خودشون می خوان با حذف مدارس سمپاد راه رو برای مدارس غیر انتفایی هموار کنند.وای به قول قدیمیها شتر در خواب بیند پنبه دانه......!!! مدارس سمپاد تاظهور آقا امام زمان پایدار خواهند بود.چون نخبه پروری پدر دلسوزی مثل مقام معظم رهبری رو داره.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 19:04
دبیر محترم
این ذکر مصیبت ها معمولا از زبان اغلب معلمان جاری می شود. معلمان رضایت شغلی ندارند و حق دارند بر سر مسوولان داد و فریاد بزنند.حقوق و دستمزد معلمان در شان این جمعیت شریف نیست ولی شایسته است همه اقدامات آموزش و پرورش، از جمله مصوبه اخیر شورای عالی آپ را به خصوصی سازی نسبت ندهید. انگیزه اصلی شورای عالی آپ در مصوبه اخیر پیامدهای مخرب آزمون ورودی مدارس مورد نظر است که کل آموزش و پرورش در دوره ابتدایی را تحت تاثیر قرار داده و میدان رقابتی را ایجاد کرده است که به بهای پیروزی اقلیت، اکثریت دانش آموزان آسیب می بینند.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 21:16
تاکید بر نخبه پروری در جایی که نخبگان جفا می بینند و پخمگان از امتیازات ویژه برخوردار می شوند، رفتاری ریاکارانه است. نخبه پروری ممکن است برای حاکمان جاه طلب جاذبه داشته باشد ولی، این حاکمان نخبگان مخالف نظر خود را تحمل نمی کنند. نخبه پروری با عدالت اجتماعی سازگار نیست. حق تعلیم و تربیت آحاد جامعه به عهده حاکمیت است. فراهم کردن فرصت بهتر برای گروهی نباید به غفلت از جمعیت بزرگ دانش آموزی منجر شود.
البته، در این شرایط که نهادها و اشخاص خارج از آموزش و پرورش به اتکای قدرت و نفوذ سیاسی خود در تصمیم های آموزش و پرورش دخالت می کنند و گاهی شاهد انفعال ذلیلانه مسوولان آموزش و پرورش هستیم، بحث علمی در باره مسایل تعلیم و تربیت چندان مفید به نظر نمی رسد ولی تنها کاری که می توانیم انجام بدهیم، همین است.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 19:45
من تلاش کردم به برخی از پیام ها پاسخ بدهم. اگر به برخی از دوستان پاسخ ندادم، با بزرگواری خود عذر مرا بپذیرند.
در هر حال، ادامه بحث و تبادل نظر در باره جداسازی و طبقه بندی دانش آموزان بسیار ضروری است. ضمن تشکر از سر دبیر صدای معلم، تقاضا می کنم همچنان این بحث را داغ نگه دارند.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/05 - 19:55
نا گفته نماند که عاشق سمپاد عزیز ظاهرا استدلال بهتری برای دفاع از سمپاد ندارد و به ناچار به تابو و توتم متوسل شده است. از امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری هم خرج کرده است. این عاشق عزیز مقام معظم رهبری را پدر دلسوز سمپاد می داند ولی معلوم نمی کند که چرا مقام معظم رهبری نباید پدر دلسوز همه دانش آموزان باشد؟!
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/06 - 10:35
صحبتهای شما مباحث روانشناسیه. که از نظر من درجه ی پایین از لحاظ اهمیت داره. هروقت تونستید درمدارس سطح پایین معمولی نکات سطح بالا و خارج از کتاب رو به بچه ها درس بدید ازمایشگاه های پیشرفته ورصد خانه ی نجوم ایجادکنید.و برنامه نویسی کامپیوتر رو در سطح بالا تدریس کنید. بچه هارو برای کسب مدال درالمپیادهای جهانی اماده کنید . اونوقت می تونید درمورد حذف سمپاد صحبت کنید. تا قبل از اون هرگز. برای من مطالب اموزشی درجه ی اهمیت بالا داره نهمطالب روانشناسی. علم روانشناسی همون علمیه که انحراف همجنسبازی رو نه یه جرم بلکه بیماری می دونه!!!من و خیلی های دیگه به این جور علوم زیاد نمی تونیم توجه داشته باشیم. درضمن چه خوشتون بیاد چه نیاد رهبری هرسال در دیدار با نخبگان از سمپاد حمایت کرده الانم همه ی طرفداران سمپاد روی همین نکته تاکید دارن. فصل الخطاب نظر مقام معظم رهبری امام خامنه ایه.
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1397/01/06 - 12:17
عاشق سمپاد عزيز
من انتظار دارم غير از توسل به مقام معظم رهبري دليل ديگري هم براي دفاع از سمپاد جستجو كنيد. به شما توصيه مي‌كنم اطلاعات دقيق تري از سرنوشت فارغ‌التحصيلان 10 سال پيش سمپاد جمع آوري كنيد و با شواهد روشن نشان بدهيد كه اگر سمپاد نبود كشور ما چه چيزي از دست مي‌داد؟ سعي كنيد با رفتارتان نقطه ضعف اصلي سمپاد را به نمايش نگذاريد. سمپاد متهم است به اينكه خروجي ‌هاي آن از لحاظ رشد اجتماعي عقب مانده‌اند؛ ممكن است بتوانند يك مساله رياضي را بخوبي حل كنند ولي نمي‌توانند در موقعيت‌هاي اجتماعي ابراز وجود كنند و روابط مناسبي با ديگران برقرار كنند. براي مثال، وقتي يك سمپادي با كسي از همسالان خود اختلاف پيدا مي‌كندممكن است بلافاصله به بابا يا مامان خود براي تهديد طرف مقابل متوسل شود. البته، اين رفتار قابل تعميم نيست.ولي رفتار شما صحت اين تصورات را تقويت مي‌كند، جايي كم مي‌آوريد پاي مقام معظم رهبري را به وسط مي‌كشيد!!!
پاسخ + +1 0 --
حقی 1397/01/05 - 23:38
در کشورهای عقب افتاده افراد سیاسی وبی سوادکه هیچ تخصصی راجع به موضوع ندارند اظهار نظر می کنند وتصمیم می گیرند. ولی در کشورهای توسعه یافته اساتید وصاحبنظران نظر می هند وتصمیم می گیرند. تمامی استادان دانشکده های روانشناسی وعلوم تربیتی از انحلال مدارس سمپاد ونمونه حمایت کردند. حال قضاوت کنید ما عقب افتاده ایم یا توسعه یافته؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/06 - 10:37
نظر محققان علوم تربیتی زیاد مهم نیست. نظر نخبگان علمی رتبه های تک رقمی کنکور و مدال اوران المپیادجهانی مهمه که اکثریتشون طرفدارسمپادهستن وحتی برای تبدیل سمپادبه سازمان نامه هم به رهبری دادن. علم به مراتب مهمتر از نکات تربیتی و روانشناسیه. الانم خوشبختانه سد محکمی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره که جلوی تصمیمات نابخردانه ی امثال بطحایی ها وحکیم زاده هارو بگیره. خداروشکر.
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1397/01/06 - 12:24
بلي واقعاً يكي از گرفتاري‌هاي ما اين است كه ممكن است مواضع شخصي مثل مخبردزفولي كه فارغ التحصيل دامپزشكي است و به خاطر رانت مقام در شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته است،به موضع جمعيت بزرگي از متخصصان تعليم و تربيت غلبه كند! حتي بدتر از اين ممكن است حمايت سياسي از سمپاد به محافل مداحي هم كشيده شود. چنانكه برخي از صاحبان منافع براي تحريك شخصيت هاي سياسي ادعا كنند كه تقويت سمپاد براي مقابله با خطر رژيم غاصب سرائيل ضرورت دارد.
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1397/01/06 - 12:34
ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مسايل جزئي آموزش و پرورش يك اقدام ضد تربيتي است و معناي آن اين است كه در اين كشور وزارت آموزش و پرورش از بلوغ كافي براي تصميم سازي برخوردار نيست و پيام آن براي جوانان اين است كه در اين كشور نهادها و مراجع رسمي براي ابتكار و خلاقيت در حوزه خودشان اختياري ندارند. همه چيز به تمايلات نهادهاي قدرتمند سياسي وابسته است. در نتيجه اين كشور جاي مناسبي براي خدمت نيست. همين اقدامات نابخردانه به تشكيل جمعيت انبوه مهاجران منجر شده است.ما انتظار نداريم تصميم خردمندانه اي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيرون بيايد ولي تلاش خود را براي روشنگري ادامه خواهيم داد.
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1397/01/06 - 12:39
جناب عاشق سمپاد عزيز
اينكه براحتي مي‌توانيد بگوييد نظر روانشناسان و محققان علوم تربيتي مهم نيست، اين روحيه تفرعن را از كجا آورده‌ايد؟ آيا اين شجاعت و گستاخي متفرعن را نمي‌توان به آثار مخرب سمپاد نسبت داد؟
يكي گفته بود فلاني خيلي شجاع و نترس است، ديگري در جواب گفته بود شايد فهم درستي از خطر ندارد.
پاسخ + +2 -3 --
عاشق سمپاد 1397/01/06 - 15:12
جناب نویدی چون متوجه نیستید عرض می کنم.از اونجایی که وجود مدارس سمپاد با مصوبه ی امضا شده توسط مقام معظم رهبری ومیرحسین موسوی در سال ۶۷ به تصویب درشورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده.الان هم تصمیم گیری در مورد مدارس سمپاد فقط در حیطه ی کاری همون شوراست.آموزش وپرورش نهایتا وبا ارفاق فقط درمورد آزمون ورودی می تونه تصمیم بگیره ونه بیشتر.تازه همین الانش هم رهبر فرزانه ی انقلاب نامه داده به شورای عالی انقلاب فرهنگی تا سمپاد دوباره به شکل سازمان دربیاد ودیگه وزیر آموزش وپرورش صرفا فقط یکی از اعضای هیئت امناش بشه نه بیشتر.پس تصمبم گیری در مورد این مدارس در حیطه ی کاری شورای عالی انقلاب !!.به قول خانوم مهاجرانی رئیس فعلی سمپاد نخبه پروری پدر دلسوز ی به نام رهبری داره این جمله معناش واضحه.یعنی اگر کسانی بخوان وارد خط قرمز نظام بشن باید عواقبشو هم به جون بخرن.بطحایی می تونه همه ی مدارس کشور رو تعطیل کنه ولی اجازه ی تصمیم گیری در مورد سمپاد فقط در شورای انقلاب فرهنگی میسره.منتظر ورود جناب رحیم پوازغدی هم در این بحث هستیم انشالله.
پاسخ + 0 0 --
........ 1397/01/06 - 18:21
از دفاعیات کور و بدون منطق و زورگویانه شما .... سمپاد
کلافه شدیم. شما صاحب چه حق و حقوقی هستید که زمین و آسمان را بهانه عشق پوشالی خودتان می کنید.
منطقی برای گفته های خودتان ندارید و تنهای تنها کچلمان کردید. قدری هم بگذارید دیگران سخن بگویند.
پاسخ + 0 0 --
!!!!!!! 1397/01/06 - 18:24
جناب رحیم پوازغدی سالها تلویزیون با صحبت های
تکراری سفارشی مداحانه اش دَمار از روزمان درآورده است ایشان را چه به تیزهوشان ؟!!!!!
این همه دخول رهگذران نااهل به مسایل آموزش و پرورش از بَه بَه گویی های چون شما کم سوادان درود درود گو ناشی می شود.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/06 - 19:18
این دونفر یا شایدم یک نفرکامتتای بامزه ای دادن.خوبه این دونفر در مورد افتخارات علمیشون مثلا رتبه ی کنکور یا مدال در المپیادهای دانش آموزی و دانشجوی اشون صحبت می کردن تا بدونیم کی با سواده وکی بی سواد.شما خسته شدید.اشکال نداره از اول نباید وارد چنین معرکه ای می شدیدکه الان به چه کنم چه کنم بیفتید.بارها افراد صاحب نظر به بطحایی و امثال شما هشدار دادن وارد بحث مدارس سمپاد نشید.به جای اینابرید دنبال حقوق وپاداش های عقب افتادتون واونها رو از بطحایی طلب کنید.ولی گوش نکردید ووارد بازی شدید که انتهاش مافوق تصور امثال شما بود.فکر کردید دیگه با امضای بطحایی و سخنرانیهای ابکی حکیم زاده می تونید از دست مدارس سمپاد مثلا رهاشید؟:)پس خیلی ساده لوح تشریف دارید.سیاست نخبه پروری جز اصول اموزشی نظام مقدس جمهوری اسلامیه..فقط زمانی می شه درمورد حذف سمپاد صحبت کرد که کتابهای تکمیلی اون رو درمدارس عادی هم تدریس کنید.و سطح دروستون رو تا اون حد بالا بیارید.پس اگه واقعا هدفتون اینه.بسم الله این گوی واین میدان.ببینیم می تونید کتب تکمیلی سمپاد رو در مدارس عادی تدریس کنید یا خیر!!!
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/06 - 19:24
ما در بحث علمی خطوط قرمزی نمی بینیم. من قبلا هم نوشتم که انتظار ندارم شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم خردمندانه ای بگیرد.ولی روشنگری بدون وقفه ادامه خواهد یافت. حتی اگر بالاترین مقام کشور دستور لغو مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را صادر کند، بحث علمی ما ادامه خواهد یافت. من یکی تنها به استقلال فکری خود می بالم. نه در بند مقام هستم و نه منتظر دستور کسی.
به شما بار دیگر توصیه می کنم که در بحث علمی خطوط قرمز ترسیم نکنید.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/06 - 19:26
هر کدام از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر باشند آمادگی خود را برای بحث تفصیلی اعلام می کنم. باوجود این، ورود این شورا به مصوبه آموزش و پرورش خلاف قانون است.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/06 - 20:07
من مشتاقانه منتظرم موافقان جداسازی دانش آموزان تیزهوش به دست آوردهای سمپاد به طور مستند اشاره کنند تا شاید در یک تحلیل هزینه- فایده به فهم همه جانبه برسیم. من مطلبی در مورد آثار مخرب جداسازی نوشتم. علاقه مندم دوستان موافق جداسازی مقاله ای در باره مزیت های جدا سازی بنویسند تا اذهان را نسبت به مزیت ها و دست آوردهای سمپاد آگاه سازند.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/07 - 17:36
دستاوردهای سمپاد :
بیشترین تعداد مدال اور المپیادهای جهانی در رشته های ریاضی فیزیک شیمی زیست شناسی کامپیوتر نجوم
حدود نصف رتبه های برتز جشنواره ی جوان خوارزمی درسالهای اخیر در عرصه ی پژوهشی
رتبه های تک رقمی کنکور در رشته های ریاضی فیزیک وعلوم تجربی به خصوص درهمین دوسه سال اخیر
پرورش زبدگان ونخبگان اندیشمند از جمله پروفسور مریم میرزاخانی-علیرضا علیپور -سلمان ابوالفتح بیگی -صادق بلوکی و......که هرکدام از این بزرگواران کتابهای مرجع ومهمی در زمینه های ریاضی وبعضا فیزیک دارن. که به عنوان رفرنس هم مورد استفاده قرار می گیره.
حالا شما برام از افتخارات ملموس وقابل ذکر مدارس غیر سمپاد بگید تا یه کم اگاه بشیم!!!! (از ابتدای تاسیس سمپاد این موارد گفته شده هدف گذاری سمپادبوده. چه شما مخالفین سمپاد خوشتون بیاد چه نیاد هدف گذاری سمپاد کسب رتبه های برتر جشنواره ها والمپیادها وکنکورها بوده.وتا الانم پرقدرت در این عرصه ها عمل کرده. هروقت تونستید این رتبه هارو از چنگ سمپاد دربیارید اون وقت معلوم می شه دستاورد دارید!)
پاسخ + +8 0 --
امامی 1397/01/06 - 20:32
با سلام و احترام استاد گرانقدر،

از این که در حیطه علمـی اساتیدی چون شما

خردمندان هنوز وجود دارند خیالم از بابت عرصه

علم و دانش در کشورم آسوده گردید.

ظاهراجنگ سردی بین طرفداران و مخالفان چنین

مدارسی در گرفته است که خوشبختانه به دلیل

عکس العمل جامعه تصمیم عـــجولانه نگرفتند و

برای بعد عید نگه داشتند.

شخصا موافق یکسان سازی آموزشــی و حذف

طبقاتی شدن آن هستم. منتهی مراتب کاش با

اصول و الفبای بحث یا حتی جدل آشنا باشیم و

همانند گروهی عنادورزی نکنیم. با افســـار عناد

آموزش و فرهنگ جامعه ره بجایی نمی برد.

سرنوشت یک ملت مدنظر است نه امیال افراد.

امیدوارم آقای روحانی منطقی ترین تصمیم دوران

ریاست جمهوری خود را بگیرند.بنده با این تصمیم

در خصوص ایشان قضاوت خواهم کردنه چیز دیگر.

آنقدر برای یک جامعه حیاتی است.

با تشکر مجدد.
پاسخ + +2 -4 --
حقی 1397/01/06 - 21:54
قابل توجه آقای مخبر دزفولی دامپزشک در شورای عالی انقلاب فرهنگی:
امام حسین (ع) فرمود اگر کسی به کاری اقدام کند وبداند از او لایق تر هم وجود دارد، خائن است.
آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی لایق تر است یا استادان علوم تربیتی وروانشناسی؟
سالهاست که با این نوع تصمیم گیریهای سیاسی آشنائیم. ای کاش آنهایی که حرف حضرت امام حسین(ع) را قبول ندارند اسمش را نمی آوردند.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/07 - 17:40
اعضای شورای انقلاب فرهنگی توسط امام خمینی وبعد از اون رهبر فرزانه ی انقلاب منصوب شدند. قابل توجه اقای حقی!!. درضمن قطعا دکتر مخبر دزفولی و دکتر زاهدی ودکتر حاج بابایی ودکتر ده مرده که به تعبیر رهبری نه یک مرد بلکه هزار مرد بود.از خیلی معلمانی که در تدریس کتاب معمولی هم دچار اشکال می شن سطح سواد بالاتری دارن. من در مدارس با همکارا ن زیادی اشناشدم که در تدریس کتاب درسی مصوب اموزش وپرورش خودمون هم می لنگن. چه برسه به اینکه بخوان خارج از کتاب هم تدریس بکنند. شما افراد لایق تر از دکتر مخبر دزفولی روبه ما معرفی کنید تا ببینیم کیا هستن؟؟؟فقط خدا کنه امثال حکیم زاده ها نباشن.:)))
پاسخ + +4 0 --
کارشناس 1397/01/06 - 21:58
به نظر شما توسعه مدارس غیر انتفاعی وجدا کردن قشر متوسط وفقیر جامعه به مصلحت است وآسیب زا نیست ؟به خانواده های قادر به پرداخت شهریه های کلان این مدارس نیستند ولی علاقه دارند فرزندان آنها در محیطهای مناسبتری تحصیل کنند چه جوابی دارید وآیا توسعه مدارس غیر انتفاعی مغایر با ماده 30قانون اساسی نیست ؟وآیا مدارس پولدارها آسیب زانیست؟ فقط مدارس نمونه دولتی وتیز هوشان اسیب زا است اگر نظرات مثبت است در مورد حذف مدارس غیر انتفاعی نیز مقاله علمی بنویسد اگر جداسازی دانش آموزان رااز هر قشری آسیب زا می دانید
پاسخ + +4 0 --
کارشناس 1397/01/06 - 22:15
حسینی: فربه شدن مدارس غیردولتی به دنبال انحلال سمپاد/ شیوه جذب دانش‌آموز در مدارس سمپاد تغییر کند

در این رابطه نماینده مردم تهران ری شیمرانات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: اگرچه شیوه جذب دانش‌آموزان مدارس سمپاد مشکلات بسیاری دارد و باعث ایجاد استرس و نگرانی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌شود اما با این دلیل نمی‌توان مدارس سمپاد را به کلی منحل کرد.

فاطمه حسینی
حسینی با بیان اینکه شیوه نادرست جذب و انتقادها در راستای ارتقا کیفی این مدارس نباید عاملی برای حذف و انحلال مدارس سمپاد شود، افزود: با انحلال این مدارس عدالت آموزشی تحت تاثیر قرار می‌گیرد چرا که پس از انحلال سمپاد دانش‌آموزان مستعدی که توانایی مالی مناسبی دارند به مدارس غیردولتی مراجعه می‌کند درصورتی که دانش‌آموزان مستعدی که خانواده آنها در چرخه فقر گرفتار است امکان بهره‌مندی از امکانات مناسب آموزشی را ندارند؛ با انحلال مدارس سمپاد دانش‌آموزان نخبه به سمت مدارس غیردولتی سوق داده می‌شوند.
پاسخ + +6 0 --
معلم 1397/01/06 - 22:23
سرویس فرهنگی
عضو هیات رئیسه مجلس درباره سرنوشت نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره انحلال مدارس سمپاد و دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی توضیح داد.
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۴
محمدحسین فرهنگی
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره انحلال مدارس سمپاد و دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی، گفت: هیات رئیسه مجلس پیگیر دریافت پاسخ این نامه‌ها بوده است و شنیده شده رئیس‌جمهور و مسئولان مربوطه در حال تجدید نظر هستند.
پاسخ + +4 -3 --
معلم 1397/01/07 - 11:45
فارغ از درست یا غلط بودن تصویب طرح مذکور، این سؤال مطرح است که چرا موضع و رأی با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر پرورش اختصاصی نخبگان و بر اساس تجربۀ چندی پیش در مورد ورود ایشان به مسئله سند آموزشی 2030 (که ایشان از باب ابرام بر خط‌مشی‌های آموزشی و تربیتی خود داشتند)، به نظر می‌رسد تصویب طرح اخیر، در تعارض با خط‌مشی تعیین‌شده از جانب ایشان است و بعید نیست که همچون قضایای 2030، شخصا، وارد عمل شوند، و این به معنای عدم توجه شورای محترم به وظایف محوله از جانب قانون است.

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، به‌عنوان یک تشکل دغدغه‌مند در ساحت تعلیم و تربیت و چشم بیدار عدالت‌طلبی در عرصۀ پرورش فرزندان انقلاب اسلامی، خواستار اعلام موضع صریح و منطقی شورای محترم انقلاب فرهنگی درباره حذف این مدارس است.

و الله ولی التوفیق»
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/07 - 17:02
ورود بسیج دانشجویی به این مسایل نشانه چیست؟
ظاهرا تصمیمات بخش های دولتی با سنگ اندازی های مخالفان دولت مواجه می شود. حیف است که از نامه بسیج برای بازی های سیاسی استفاده شود.چرا که آرمان بسیج را نبایذ به رقابت های جناحی تقلیل داد.
باوجود این، شایسته است اعضای محترم بسیج دانشکده با یک بیانیه مفصل مواضع خود را اعلام کنند.
پاسخ + +5 -1 --
معلم 1397/01/07 - 23:30
خدمتی که با این تصمیم ناگهانی به مدارس غیردولتی شد بازار خیلی از آنها را سکه خواهد کرد. زیرا ساده‌انگاری است کسی باور کند با ماندگاری کنکور سراسری دانشگاه‌ها، مسابقات علمی و المپیادهای شبه کنکور کسی حاضر باشد فرزند نازنین خود را در مدارس دولتی آن هم با کلاس های متراکم، معلمان ناراضی از حقوق و معیشت و فاقد کمک سرانه ثبت‌نام کند؟
آیا می‌دانید با اعلام این تصمیم و افزایش علاقه‌مندان مدارس غیردولتی، احتمالاً باید شاهد افزایش شهریه این مدارس باشیم؟
آیا می‌دانید بی‌توجهی به دانش‌آموزان با استعداد برتر که به لحاظ توانمندی‌های هوشی متفاوت هستند در مدارس عادی دولتی، آن هم با توصیفی که از آن شد، عین بی‌عدالتی است؟
آیا باید به عملکرد مدارس غیردولتی که بخش قابل توجهی از وزرا و معاونان پیشین آموزش و پرورش از آن منتفع هستند، چشم بسته خوشبین باشیم؟ آیا قرار نیست سناریوی رشد دستوری مدارس غیردولتی به قیمت تضعیف مدارس دولتی که مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت مقام معلم در زمان وزارت آقای فانی از آن اظهار نگرانی کردند، متوقف شود؟
پاسخ + +3 -2 --
پدر دانش آموز کوشا 1397/01/08 - 18:48
آقای رئیس جمهور؛

اجازه ندهید با تأیید جنابعالی شورای عالی آموزش و پرورش به قیمت بالا بردن دستوری سهم مدارس غیردولتی، با تصمیمی شتاب‌زده، شکاف عمیق طبقاتی را در آموزش و پرورش کشور رقم بزند.

آقای رئیس جمهور؛

حضرتعالی در خرداد ماه 92 گفتید: «من نگران طبقاتی شدن آموزش و پرورش هستم... می‌ترسم بهترین دانشگاه‌ها ازآن بچه پولدارها باشد»

مطمئن باشید حذف مدارس نمونه و سمپاد در تعارض آشکار با بیان جنابعالی است بنابراین تا دیر نشده آموزش و پرورش را دریابید».
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/11 - 11:55
پدر عزیز
آیا عنایت دارید که ایجاد مدارس خاص با منابع دولت برای یک گروهی از دانش آموزان نوعی تبعیض و ایجاد رانت تربیتی است.آیا میلیونها دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس عادی دولتی حق دارند به این تبعیض اعتراض کنند؟
پاسخ + +4 -2 --
پدر دانش آموز کوشا 1397/01/08 - 19:01
ر اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» شاید زمانی که اولین مدارس غیرانتفاعی در کشور شروع به فعالیت کردند، کسی تصور نمی کرد به دنبال این مدارس، مدارس دولتی نیز از حالت رایگان خارج شوند و شهریه هایی برای خود تعیین نمایند.
بله این موضوع یعنی داستان تکراری دریافت پول توسط مدارس دولتی در سال های اخیر، دومین دغدغه خانواده هایی که زندگی معمولی داشته و از پس شهریه های سنگین مدارس غیرانتفاعی برنمی آیند. شهریه بلکه به عناوین مختلف جمع آوری کمک های مردمی، کلاس های فوق برنامه، فعالیت های کمک آموزشی، اردوهای تفریحی آموزشی و غیره آیا توسعه مدارس غیر انتفاعی مغایر با قانون اساسی نیست ؟!که وزیر محترم مداح گویان ایشان بر طبل توسعه مدارس غیر انتفاعی می کوبند ودر عوض مدارس نمونه دولتی که بیشتر دانش آموزان روستایی در آن حضور دارند را منحل می کنند ؟!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/09 - 08:52
سلام

جناب 16 سال در اصلی ترین دبیرستان دخترانه نمونه

دولتی شهرم تدریس کرده ام از 4 کلاس اول یعنی

ورودی دانش آموزان فقط 1 کلاس برای روستاییان

بود آن هم با چه رفتارهای تحقیر آمیز و انزواطلبانه ای

از سوی دبیران و اولیای مدرسه . گویی جذامی بودند.

لطفا الکی روستاییان را سپر بلای آمال و خواسته های

خود ننمایید. ما هر وقت لنگ می زنیم یاد قشر مستضعف

و روستایی می افتیم اما به حق و حقوق خود و فرزندانمان

که نوبت می رسد اولین سنگ را خودمان به سوی آنها پرتاب

می کنیم. قدری انصاف
پاسخ + +7 0 --
معلم 1397/01/09 - 11:40
چرا در مورد مدارس غیر انتفاعی سکوت کرده اید ؟گویا برقلمتان زنجیر زده اند وبه دهانتان قفل ؛ پس انصاف شما کجا رفته است؟ به طبقاتی کردن مدارس با توسعه مدارس غیر انتفاعی اعتراض نمی کنید !اما برای مدارس تیز هوشان ومدارس نمونه دولتی مجلس ترحیم گرفته اید قلم فرسایی می کنید وداد از استرس می زنید آیا فقط آزمون مدارس تیز هوشان استرس زا است ودیگر هیچ استرسی در مدارس وجود ندارد !وقتی دانش آموز به علت ندادن شهریه مدارس هیات امنایی بایستی از خجالت آب شود وپدرش به مدیر عجز وناله کند که ندارد وقتی پولدارها از ثبت نام فرزندانشان در مدارس به نام غیر انتفاعی فخر می فروشند خانواده های قشر متوسط چه احساسی دارند با مردم صادق باشید ما هم فرهنگی هستیم وبا درد مردم آشنا
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/11 - 12:02
سلام
حضرتعالی مقاله ای در خصوص آثار و پیامدهای زیانبار مدارس غیر دولتی بنویسید و به روشنگری بپردازید. من هم از شما حمایت خواهم کرد. ولی لطفا به خلط مبحث اصرار نکنید. چه معنایی دارد در بحث مربوط به مدارس تیزهوشان حتما به ارزیابی مدارس غیردولتی پرداخته شود؟
پاسخ + +3 0 --
معلم 1397/01/09 - 23:03
بسیاری خانواده‌ها که فرزندان خود را برای ورود به این مدارس آماده کرده بودند و همچنین افرادی که در سال‌های قبل دانش‌آموز این مدارس بودند نسبت به تصمیم مذکور واکنش نشان داده و خواستار لغو آن شدند و حتی سعی کردند اعتراض خود را با تجمع جلوی ساختمان وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی به گوش مسئولان برسانند.
در این میان عده‌ای نیز با راه‌اندازی کمپینی خواستار تجدیدنظر درباره مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش شده و از رئیس‌جمهوری تقاضا داشتند تا این مصوبه را تایید نکند.
این اعتراضات صرفا به خانواده‌ها محدود نشد و 160 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درباره انحلال مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی اعتراض کردند.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1397/01/11 - 12:07
معمولا نمایندگان محترم مجلس فهم درستی از مسایل تعلیم و تربیت ندارند.این نمایندگان همان کسانی هستند که قدمی برای افزایش رفاه و بهبود انگیزش معلمان برنداشته اند. از طرف دیگر، اعضای کمیسیون آموزش که به لحاظ مسوولیت با مسایل آموزش و پرورش بیشتر آشنا هستند، از مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش حمایت کرده اند.
پاسخ + +5 0 --
نقل قول از یک مسئول 1397/01/10 - 18:12
بالاخره مقاومت همکاران و معلمان گرامی نتیجه داد و وزیر محترم آموزش و پرورش اعلام کردند تمامی مطالبات فرهنگیان عزیز اعم از خرید خدمات، حق التدریس ، معوقه بازنشستگان از جمله مرخصی استفاده نشده بازنشستگان سال 95 و ... قبل از شروع مدارس در سال جدید پرداخت خواهد شد .وی همچنین خاطر نشان کرد احکام جدید فرهنگیان در سال جدید نه تنها با نظام پرداخت هماهنگ بلکه بیش از سایر سازمانها و وزارتخانه هاابلاغ خواهد شد و هیچ همکار محترم فرهنگی با توجه به تورم موجود زیر۵ میلیون تومان دریافتی نخواهد داشت .
وزیر محترم به موارد بسیاری اشاره کردند ولی نمیدونم چرا هرچی فکر میکنم خواب دیشب تا همین جا یادم میاد ، حالا اگه یادم اومد بقیه اش رو میگم !!!!
پاسخ + +4 0 --
کارشناس 1397/01/11 - 18:02
در آخر این بحث آقای دکتر نویدی یک جمله هم در مورد مدارس غیر انتفاعی انتقاد نکردید ؟!وقتی عدالت علی (ع)در آموزش وپرورش اجرایی نشود معلوم است طبقاتی شدن مدارس وتفکیک مدارس پولدارهای جامعه بایستی با اقشار آسیب پذیر جامعه آسیب زا نباشد. البته این مورد آثار مخرب ندارد ؟!که شما در مورد آن مقاله بنویسید شاید منابع خارجی برای تحقیق خود پیدا نمی کنید که سکوت کرده اید صرفا دفاع از مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش مستحکم کردن پست ملاک است ولی کاش سخن حق را بگوییدولو به ضرر شما باشد. اگر دنبال عدالت هستید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/11 - 18:22
سلام کارشناس محترم،

نظرات و پاسخ ایشان را مطالعه نمائید
وعده دادند که در زمانی دیگر بدان نیز
بپردازند.
اتفاقا در اولین نظر برای بنده نوشته اند.
پاسخ + +3 0 --
کارشناس 1397/01/12 - 09:53
با سلام نوش دارو بعد از مرگ سهرابدرمان دردهای جامعه مانیست ! اگر آموزش وپرورش به دنبال عدالت آموزشی است باید یک طرح جامع ارائه می داد نه فقط حذف دو مدرسه ای که دانش آموزان با انگیزه در آن مشغول به تحصیل هستند کسی منکر آسیب زا بودن آزمون نیت ولی وقتی راهکار اصولی ارائه نشده چگونه انتظار داریم طرحی مانند شهاب که نه اعتبار آن مشخص شده ونه برنامه قانع کننده ای دارد که افراد با اعمال نفوذ (مانند استخدامها )هرکسی پارتی بیشتری داشت بتواند راهی مدارس خاص شود به هرحال بنده با سالها تجربه اداری وآموزشی به این طرحها خوش بین نیستم وبه نظرمن مدارس غیر انتفاعی نوعی بی عدالتی آموزشی است وآسیب زا بودن آن خیلی بیشتر از مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی است وحداقل بایستی رشد قارچ گونه آن گرفته شود ونه برطبل توسعه آن کوبیده شود
پاسخ + +7 0 --
کارشناس 1397/01/14 - 18:39
با سلام تفکیک اگر ناپسند ومغایر با اصول علمی مورد قبول شماست نایستی فقط به نوشتن مفاله باب میل مسئولان آموزش وپرورش اکتفا کنید .البته اگر در مورد مدارس غیر انتفاعی مقاله بنویسید و معترض بشوید از پست خود برکنار خواهید شد . نوشتن مقاله از درد دل مردم ودفاع از حقوق قشر ضعیف ومتوسط جامعه که چشم به انسانهای دلسوز دوخته اند هنر است بنده اگر در مورد حذف مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی اگر مقاله نوشته بودم بایستی پاسخگو بودم وحال که شما مقاله نوشته اید وتوانایی مقاله نوشتن وارائه منابع گوناگون را نیز دارید اگر صادق هستید .
مقاله دوم شما آثار مخرب مدارس غیر انتفاعی برعدالت آموزشی وتفکیک اقشار آسیب پذیر از اقشار ثروتمندجامعه باشدولی می دانم هرگز دست به قلم نخواهیدبرد چون نانی در آن نیست؟!
پاسخ + +1 0 --
معلم 1397/01/19 - 20:44
ترک کشور توسط دانش‌آموزان تیزهوش/ مدارس دولتی آماده پذیرش تیزهوشان نیستند.

♻️استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران معتقد است " آموزش فراگیر شیوه‌ای متداول در جهان برای آموزش دانش‌آموزان است اما تحصیل دانش‌آموزان تیزهوش در کنار سایر دانش‌آموزان و اجرای شیوه فراگیر به پیش‌نیازهایی احتیاج دارد".
پاسخ + +2 0 --
دبیر 1397/01/21 - 10:38
شبکه خبر:

وزیر آموزش و پرورش درباره حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان خاطر نشان کرد:

اگر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان را رییس جمهور امضا نکند این آزمون ورودی همانند سال های گذشته برگزار خواهد شد.

بطحایی تأکید کرد: مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تنها با امضا و توشیح و تأیید رییس جمهور قابلیت اجرا پیدا می کند.
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1397/01/22 - 13:54
وزیر باید دستورات شورای انقلاب فرهنگی رو اجرا کنه.بیجا می کنه از دستورات شورای انقلاب فرهنگی بخواد تخطی کنه.جناب ضرغامی گفتن شورای انقلاب فرهنگی تکلیف به برگزاری آزمون در سال جاری کرده.وزیرم باید الان سریعا دستور شورای انقلاب فرهنگی رو اطاعت واجرا کنه.
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1397/01/22 - 14:28
باتشکر از جناب آقای علی پورسلیمان/ مدیر صدای معلم که صدای معلمان کشور هستند
#آزمون‌ورودی مدارس #نمونه‌دولتی و #غیردولتی دوره‌ اول متوسطه حذف اما آزمون ورودی #تیزهوشان پابرجاست.
♻️. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:
پاسخ + 0 0 --
دبیر بازنشسته 1397/01/25 - 17:23
حالا اگر به قول بطحایی قرار است پولدار و بی پول ،با استعداد و کم استعداد همگی در یک کلاس و در شرایط یکسان درس بخوانند اول لایحه به مجلس ببرند و اول مدارس غیردولتی و معاونت مشارکتها را برچینند. بعد هم مدارس هیات امنایی و شاهد و وابسته به دانشگاه آزاد و وابسته به سازمان تبلیغات و سمپاد و.... را جمع کنند.
پاسخ + 0 0 --
دانش آموز م دولتی 1398/06/29 - 23:17
من خودم در مدرسه دولتی درس میخونم، خودم اینو میدونم و فهمیدم و خیلی از دبیرامونم بهم گفتند، که تو واقعا استعدادشو داری، من میتونستم برم مدارس تیز هوشان ولی خانوادم نمیخواستند و اجازه ندادند، خیلی دلم میسوزه، همکلاسی های من کلاس خصوصی رفتن و قبول شدن

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور