صدای معلم

" واحد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، نتایج تحقیقات سفارشی ! انجام شده را در اختیار رسانه ها قرار دهد تا مورد پردازش و نقد و بررسی علاقمندان واقعی این نظام قرار بگیرد"

غیرکاربردی بودن طرح های تحقیقاتی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ؟

مینو امامی

غیرکاربردی و سفارشی بودن طرح های تحقیقاتی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

به خاطر دارم وقتی دانشجوی رشته پژوهش بودم همیشه اساتید به ما یک جمله کلیدی را یادآور می شدند و آن عبارت بود از این که :
موضوع تحقیق و پژوهش ارزشمند است که از نگاه تیز و تفکر خلاق فرد مجری برخیزد. یک محقق باید به مسایل پیرامون خود و جامعه ، آن چنان حساس باشد که بتواند موضوع و عنوان تحقیق خود را از بطن جامعه و مشکلات و معضلات و مسایل پیرامون زندگی اجتماعی انتخاب نماید. انتخاب موضوع یک تحقیق به همان اندازه مراحل انجام آن از آغاز با نوشتن طرح تحقیق تا پایان یعنی جمع بندی و نتیجه گیری و احتمالا ارائه پیشنهادات ، از اهمیت جدّی برخوردار است.

لذا انجام پژوهش های سفارشی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، گویای این واقعیت است که مجریان تحقیقات در آموزش و پرورش ، همگی پژوهشگر نیستند و انگیزه های آنان عبارت است از : کسب شهرت ، اعتبار ، درآمد و ترفیع شغلی . فرد محقق باید خالص و مخلص و عاشق جویای واقعیت باشد و واقعیات را آن چنان که هست نه آنچنان که مورد پسند دیگران است ، ترسیم سازد . او باید عاری از هر نوع آلودگی رفتار اجتماعی و سفارش پذیری مستقیم و غیرمستقیم برای نتیجه گیری مشخص ، باشد.
در واقع تحقیقات سفارشی ، انجام نشده ، نتایج مشخصی دارند . چنین تحقیقاتی ، برای حل و فصل امور هیچ کاربردی ندارند ، اما برای تثبیت مَسند و نظرات مدیران فعلی ، مشکل گشایی بی نظیر محسوب می شوند.

تحقیقات سفارشی ، گویای واقعیت تلخ دیگری نیز هست و آن توجه به آمار و کمیت است. انجام پژوهش در هر واحد و سازمانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود. لذا پژوهشگاه آموزش و پرورش ، وقتی به حریم تعهدات واقعی یک محقق در انجام آزاد و رها هر نوع پژوهشی ، وقعی نمی نهد ، یعنی این حریم مخدوش می گردد. این موضوع دلیلی واضح بر چرایی عدم حل مشکلات در نظام آموزشی است و حتی ما شاهد حدّت و شدّت این مشکلات تا حد تبدیل به معضلات نیز هستیم.

مورد دیگر نوع پژوهشی است که در پژوهشگاه ، با فراونی بیشتری انجام می شود که ما را از دریافت نتایج کاربردی و مفید بازمی دارد ، چون بیشتر به صورت روش تحقيق پيمايشی survey research method و آن هم با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام می گیرد. با توجه به این که آموزش و پرورش بر پایه روابط انسانی - اجتماعی و آموزشی مستقیمی ، شکل می گیرد و کودکان و نوجوانان در مرحله رشد جسمانی و عقلی و شخصیتی سریعی قرار دارند ، لذا بهترین روش تحقیق برای آموزش و پرورش ، اقدام پژوهی Action Research است که ما را قادر به کشف و شناسایی و ارائه راه حل مناسب و سریع در رفع مشکلات می سازد که چهار ویژگی مهم آن عبارت است :

* قرار گرفتن در شرایط غیر قابل انتظار و مبهم (درگیر شدن با مسأله)
* اقدام در جهت شناسایی مسأله (جمع آوری اطلاعات پیرامون مسأله و علل احتمالی آن)
* تشخیص راه حل های احتمالی و برنامه ریزی برای اجرا
* اجرای هر یک از راه حل های احتمالی (اقدام برای رفع مشکل)

فراموش نکنیم عمده دلیل ناکارآمدی و غیرکاربردی بودن طرح های پژوهشی در آموزش و پرورش ، سفارشی بودن آنها و روند اَزبر شده روش تحقیق است!

غیرکاربردی و سفارشی بودن طرح های تحقیقاتی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

در زیر مستندات پژوهش های انجام شده به سفارش سازمانها و واحدهای مختلف آموزش و پرورش تقدیم می گردد . چنین پژوهش های سفارشی ، اصولا دارای نتایج سفارشی نیز خواهند بود و از هر نوع آزادی در تدوین و پردازش ، به دور خواهند ماند. یعنی پژوهش های
سفارشی ، اصولا هدایت و جهت داده شده هستند و با واقعیت های موجود جامعه در تناقض هستند.

طرح‌های پژوهشی پایان یافته پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعلام شد : عمده دلیل ناکارآمدی و غیرکاربردی بودن طرح های پژوهشی در آموزش و پرورش ، سفارشی بودن آنها و روند اَزبر شده روش تحقیق است!

" به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ، فهرست طرح های پژوهشی پایان یافته در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در طول
7 سال اخیر (1390 الی 1397) منتشر شد. در 7 سال مورد بررسی ،111 طرح پژوهشی به سفارش و درخواست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در همین بازه زمانی انجام شده است :

4 طرح پژوهشی به سفارش سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی
27 طرح پژوهشی به سفارش سازمان آموزش و پرورش استثنایی
9 طرح پژوهشی به سفارش انجمن اولیا و مربیان
2 طرح پژوهشی به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
7 طرح پژوهشی به سفارش دفتر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
6 طرح پژوهشی به سفارش سازمان مدارس پرورش استعدادهای درخشان
2 طرح پژوهشی به سفارش دفتر امور زنان
2 طرح پژوهشی به سفارش سازمان دانش آموزی
7 طرح پژوهشی به سفارش مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
14 طرح پژوهشی به سفارش و درخواست پژوهشگاه مطالعات انجام شده است. "

خود این آمار ، گویای موارد زیر است :
* پر مشکل و یا علاقه مند و راغب بودن سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، برای حل مشکلات است.
* انجمن اولیا و مربیان در این سازمان ، حق و یا فرصت درخواست پژوهش را دارد اما عمده طرف اصل آموزش یعنی معلمان ، اصلا و ابدا چنین حقی ندارند.
* مدارس غیردولتی یا عین انتفاعی حق و یا فرصت درخواست پژوهش را از این سازمان دارند اما مدارس دولتی با فراوانی مشکلات بیشمار ، چنین حقی ندارند.
* سازمان دانش آموزی حق و یا فرصت درخواست پژوهش را از این واحد دارد اما معلمان بدون هر نوع تشکل و سازمانی خیر .

درخواست آخر
امید است واحد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، نتایج تحقیقات سفارشی ! انجام شده را در اختیار رسانه ها قرار دهد تا مورد پردازش و نقد و بررسی علاقمندان واقعی این نظام قرار بگیرد. و امید است از هدر رفت سرمایه های اقتصادی و اجتماعی در این سازمان پرهیز شود و با انتخاب محققین واقعی در شرایط مطلوب برای انجام پژوهش و با آزادی عمل اما توأم با مشورت کارشناسی ، در انتخاب موضوع عمل نمائیم تا بتوانیم به نتایج ایده آل و ارزنده ای دست یابیم.
اگر فضای انجام تحقیق سالم و شفاف باشد افراد با نیت خالص و عاشق ، وارد عرصه انجام آن خواهند شد.

انتظار می رود این سازمان ، عمده عنصر وزارتخانه را نیز ببیند و از آنان مطالبه ای برای انجام " عنوان تحقیق " داشته باشند. هر چند که برای عملی شدن این امر ، معلمان نیز همپای سازمان باید حس و علاقه و تعهد برای مطالبه انجام پژوهش جهت حل و فصل مشکلات و معضلان ملموس و غیر ملموس کلاس و مدرسه را داشته باشند. در ضمن مدارس دولتی را برای مطالعه و پژوهش فراموش نکنیم.

ما برای رسیدن به توسعه یافتگی در هر حیطه ای خصوصا امر آموزش ، ناگزیر به انجام تحقیق و مطالعات پژوهشی هستیم. عمده دلیل فاصله گرفتن ما با آموزش برتر در برخی از کشورها و
یا رسوب مشکلات لاینحل در لایه های نظام آموزشی ، بیگانگی ما با چرا و چگونگی انجام پژوهش است.


http://fna.ir/dckofd . خبرگزاری فارس . ۱۳۹۸/۷/۱۸


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

غیرکاربردی و سفارشی بودن طرح های تحقیقاتی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دوشنبه, 22 مهر 1398 17:49 خوانده شده: 1322 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
علی 1398/07/22 - 20:16
با سلام سپاس ازنقد روند تحقیقات در پژوهشگاه مطالعات آ. پ یاد آور می شوم ۱-سفارش در مطالعات آ.پ به معنای انجام تحقیقات دلبخواهی دفاتر ذی ربط نیست بلکه در فرهنگ پژوهشی به معنای پاسخ گویی به مسایل و نیازها ودغدغه های متولیان حاضر در دفاتر است آنان برحسب مسایل خود محورهایی پس از مشاله شناسی اعلام می کنند سپس توسط پژوهشگران به پوضوعات پژوهش تبدیل می شود و درنهایت به صورت فراخوان عمومی برای انجام پژوهش توسط تمام پژوهشگران خواه داخل خواه خارج آموزش و پرورش اعلام می شود ۲- جملگی تحقیقات انجام شده در پژوهشگاه ازسنخ applied researchاست که اقدام پژوهی یکی ازانواع آن می باشد برای نمونه ۱۱۱طرح مورد نیاز سازمان در حوزه ا برنامه های درسی مساله بوده است که
پاسخ + 0 0 --
علی علی 1398/07/22 - 20:17
پژوهشگاه با انجام تحقیقات مشکلات برنامه درسی دانش آموزان را به صورت علمی بررسی و راه حل ارایه داده است در مورد دیگر طرح هانیز چنین عمل شده است تقریبا تمام یافته ها به خصوص در قانون گذاری در شورای عالی به کاربرده شده است و دربین تحقیقات انجام شده اندک مطالعاتی هست که شاید نقد وارداست و به همه تحقیقات قابل تعمیم نیست ۳-طرح های پژوهشی به صورت ساعات موظف تعریف می شود ۴-پژوهشگاه علیرغم کمبود بودجه و ازدست دادن استقلال کمبود نیروی انسانی ونیز مواجه با بحران هایی که عمد ا ا برای آن می کنند هنوز پابرجا و درخدمت پاسخ گویی به دغدعه هاست سپاس
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/07/23 - 06:43
سلام همکار محترم با اجازه بنده هم نوشته محترمانه شما را نقد کنم :
1- منظور نگارنده متن هم سفارشی بنا به قول خود پژوهشگاه می باشد نه به طور دل به خواهی.معنی
سفارش در بطن کلمه موجود است.
2 - اگر پاراگراف اول متن را دقیق شوید متوجه می شوید که امر پژوهش می باید با یک برانگیزندگی درونی صورت بگیرد نه در راستای طرح موضوع توسط واحد سازمانی.
3 - پژوهشگاه وقتی طرح های پژوهشی را به صورت ساعات موظفی تعریف می کند ،فرد پژوهشگر تبدیل به عنصری مطابق با سازمان می شود و شور و علاقه و ذوق و ابتکار پژوهشگر به سوی رفتار عادی شده یک کارمند گرایش می یابد. پس بهتر است او فردی از نیروهای آموزش و پرورش ، اما ذاتا پژوهشگر باشد تا
از عادی شدن رفتار بپرهیزد. او در این صورت خیلی از مسایل را یا نخواهد دید و یا با احتیاط برخورد خواهد کرد و یا در جهت تعقیب اهداف سازمان عمل خواهد کرد. سپاس
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1398/07/23 - 09:05
مهمترين نكته كه در گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ديده مي‌شود 5 پژوهش به سفارش وزيران وقت بوده كه قسمت بسيار جالبترش اينه كه در پژوهش با عنوان: "تدوين برنامه زيرنظام ارزشيابي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش" به اين نتيجه دست يافتند كه پژوهشگاه بايد استقلال(بند 40 زيرنظام تدوين شده) يابد و پژوهشگران آنها آقاي دكتر كريمي و دكتر قدمي روساي كنوني و سابق پژوهشگاه و اعضاي هيات علمي در پژوهشگاه هستند كه مهمترين ذينفعان در استقلال پژوهشگاه مي‌باشند. ناظر اين پژوهش هم دكتر عصاره رييس سابق پژوهشگاه مي باشد. در حاليكه قانون بر ادغام پژوهشگاه تاكيد كرده متاسفانه اين افراد از اين شگرد و داشتن انحصار پژوهش خود در آموزش و پرورش قانون را دور زده‌اند.متاسفانه اين افراد بدون توجه به نيازهاي موجود در آموزش و پرورش مي‌خواهند تمام آموزش و پرورش را براي منافع شخصي خود فدا كنند.
پاسخ + 0 0 --
علی علی 1398/07/26 - 11:50
۳- مورد موظف بودن هم به این دلیل مطرح شد که نویسنده محترم یادداشت در آن به کسب دآمد شهرت امتیاز اشاره داشتندکه لازم است ذکرشود که بخشی از حقوق اعضای این مرکز مربوط با ساعات موظفی پژوهش است لذا این اعضا مرکز نیز مانند سایر کارمندان محترم با پژوهش ملزم به انجام وظیفه قانونی هستند وبرای آن قبلا حق الزحمه در قالب حقوق پیش بینی شده است مثل تدریس برای معلمان عزیز وفرهیخته. لذا پژوهش در این مرکز برای کسب در آمد و موارد دیگر نیست
پاسخ + +5 0 --
ادامه ناشناس 1398/07/23 - 09:20
ادرس طرح‌هاي اعلام شده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بدين شرح است:
http://rie.ir/uploads/ft_90_97_15805.pdf
پاسخ + 0 0 --
علی علی 1398/07/26 - 11:57
دوست گرامی لطفا اندکی لطف و عنایت به این مرکز داشته باشید لطفا استقلال پژوهشگاه با نیات افراد گره نخورد استقلال پژوهشگاه نیاز آموزش و پرورش به مرکزپژوهش و پیش بینی آن در زیر نظام یک موضوع مهم و متفاوت با اشخاصی است که به هرطریقی به این مرکز تحمیل می شوند اگر بخواهیم از بررسی نیات افراد تحمیلی به این نتیجه برسیم که کلا وجود یک مرکز پژوهشی مستقل و موردنیاز نیز تعطیل و منحل شود و یا در بلاتکلیفی ادغام معطل بماند که یک نتیجه گیری غیر منطقی است
پاسخ + 0 -1 --
علی علی 1398/07/26 - 11:43
باسلام واحترام در ارتباط با نقدهای حضرت عالی بند ۱-پژوهشگاه موضوع و مسایل موردنیاز جمع آوری شده را ازطریق فراخوان سفارش می دهد خود هیچگونه عنوانی فی البداهه سفارش نمی دهد ۲- البته کارشناسان این مرکز پس از مساله شناسی چالش ها عناوین پژوهشی راهم شناسایی میکنند اما این عنوان ها هم پس از تایید شورای دفاتر ذی ربط از طریق فراخوان سفارش می شود ۲- لازم است یادآوری شود تمام پژوش های این مرکز پژوش های کاربردی است و نه از نوع بنیادی در پژوهش های کاربردی مسایل عملی در الویت است. عنوان های پژوشی متنوع از این مسایل عملی استخراج می شود لذا همیشه انتخاب عنوان و علایق پژوهشگر محفوظ است اگر هم کامل رعایت نمی شود مربوط به هدف پژوهش های کاربردی است. در تحقیقات بنیادی است که چون کشف نظریه مورد توجه است لذا انتخاب ها کاملا آزاد و پژهشگر محو راست
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/07/26 - 12:32
تصور می کنم اگر پژوهشگاه بجای واژه سفارش از عنوان پیشنهاد ، استفاده می کرد ، مشکل حل بود.
در ضمن وقتی امر پژوهش جزئی از ساعات کار یک پژوهشگر باشد، او تبدیل به ساز و کار اداری خواهد شد و زمان و انگیزه و رغبت لازم برای امر تحقیق را نخواهد داشت. امر پژوهش می بایست از یک حس
و انگیزه قوی درونی برای بررسی موضوع ، تجزیه و تحلیل آن و رسیدن به راهکار عملی و یا پیشنهادات باشد. پژوهش یعنی واکاوی موضوعی برای تحلیل منطقی و علمی .
پاسخ + 0 0 --
مدرس دربند در خانه 1398/07/29 - 08:25
بسیار عالی خانم امامی؛ این مقاله دکتر حسینی هم به تشریح چگونگی هدررفت بیت المال در پژوهشسراهای مشهد می پردازد:
.....
پاسخ + +1 0 --
معلم سرخورده 1398/08/06 - 20:30
خانم‌امامی وقتی تو آموزش و پرورش هیچی جای خود نیست و افراد بر اساس لیاقت و توانایی و تخصص در پست ها نیستند چه انتطاری از پژوهشسرا ها و تحقیقات دارید. بنده ارشد تحقیقات و دکترای تخصصی تکنولوژی با دهها مقاله فقط بخاطر اینکه از احمدی نژاد در یک جلسه گروهی با معلمان در سال۸۸ حمایت نکردن باید بروم کلاس و الان که دولت دلخواه ما سرکاره هنوز اعمال اون دولت قبلی مدیر و معاون ادارات شهرستانها هستند و لیسانس از راه رسیده که حتی یک روش یا طرز نوشتن مقاله را نمی داند مسئول پژوهشسرا و یا مرکز تحقیقات و پژوهش باشند. البته شاید تقصیر ماست که همین الان هم دعوت نامه های خارج کشور را پشت گوش می اندازیم. و دلمان نمی اید تجربه و تخصص خودمان را به جای بکارگیری برای بچه های خودمون ببریم برای بچه های چند ملیتی کشور دیگه .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور