صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

مینو امامی/ دبیر بازنشسته - آذربایجان شرقی

فقر فرهنگیان و بودجه 97 ؛ وزیر آموزش و پرورش منفعل نباشد !

آموزش و پرورش و بودجه 97 و نقش وزیر  مفهوم و معنای اولیه فقر یعنی برخوردار نبودن از امکانات اولیه برای زندگی، که شامل غذا ، پوشاک ، سقف بالای سر، امکانات آموزشی و بهداشتی است. فقر در جامعه نسل به نسل از پدران به فرزندان همانند بیماریهای مسری منتقل می شود. این انتقال فقط در خانواده باقی نمی ماند و آثار آن چون بیسوادی ، بیکاری ، اعتیاد ، جرم و جنایت، بزه و بزهکاری، افزایش دزدی و.....نمود پیدا می کند.
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی در جامعه که ناشی از تضاد طبقاتی شدید است سیمای جامعه را کریه المنظر می کند. از یک سو شهرها خصوصا شهرهای کلان میل به رشد و توسعه دارند و با یکدیگر به رقابت برخورداری از تمامی امکانات لوکس و مدرن برمی خیزند و از سوی دیگر مراکز شهرها را حاشیه های فقیر و محروم بدمنظر می کند. مراکز شهرها از حضور و حیات فقرا در جایگاه شان در امان نیستند. آنان برای تکدی گری یا جمع آوری زباله های قابل بازیافت یا فروش و یا قابل استفاده ، به مراکز شهرها می آیند و آرامش و امنیت شهرنشینان مرفه را بر هم می زنند. نبود عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت سیمای مراکز شهرها را با محرومیت ها خصوصا با امکانات ناکافی روستاها و مهاجرت آنان به شهرها ، خدشه دار می سازد و تلاش سیاست گذاران را برای توسعه یافتگی تضعیف می نماید.

فقر عبارت است از ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی.
فقرعبارت است از عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش .
فقر عبارتست ازعدم برخورداری از قوت لایموت.

فقر به دو دسته تقسیم می شود:

فقر مطلق : فرد توانایی به دست آوردن حداقل معاش را ندارد و جان او به خاطر گرسنگی تهدید به مرگ می شود.

فقر نسبی : فرد می تواند حداقل امکانات زندگی خود را به دست آورد و زنده بماند اما درآمد خود را با سایر گروه ها و طبقات مقایسه می کند و احساس فقر می کند.

در این مقال به پدیده فقر به طور اعم پرداخت نمی گردد بلکه آن را به طور اخص در مورد فرهنگیان ، مورد بررسی قرار می دهیم.

طبق تعاریف ارائه شده فقر فرهنگیان نسبی است. ما فرهنگیان همگی اِشراف به زیرخط فقر قرار گرفتن خود در مقایسه با سایر مشاغل داریم. افزایش درآمد گروه های مختلف شغلی و برخورداری آنان از رفاه باعث ایجاد شکاف بین قشر فرهنگیان با آنان در جامعه گردیده است،چون این افزایش درآمد، هیچ نوع همزمانی یا هماهنگی با یکدیگر ندارد.

همیشه گفته اند: فقر فقر می آورد و ثروت ثروت. یعنی هر کدام از این دو به طور جداگانه باعث شدت و تداوم خود می گردد. وقتی معلمی در وضعیت زیر خط فقر یا فقر نسبی قرار می گیرد شرایط نامساعد و اسفبار زندگی را به خانواده و فرزندان خود منتقل می سازد. تحرک موجود در این خانواده از نوع افقی و محدود می باشد. تنها عاملی که می تواند داستان شدت فقر نسبی این خانواده را بکاهد ادامه تحصیل و اشتغال فرزند یا فرزندان در رشته ای پر درآمد با جایگاه اجتماعی بالاست و این توفیقی است که نصیب هر خانواده فرهنگی نمی گردد. منتهی مراتب این روند تأثیرگذار مثبت ، موقتی بوده و با ازدواج فرزند یا فرزندان ، این یاری کم رنگ یا بی رنگ می شود.

آثار اقتصادی فقر در جامعه شدت گرفتن تضاد یا شکاف طبقاتی ما بین فقرا و ثروتمندان است. حداقل افراد، دارنده بخش اعظم درآمد جامعه هستند و برعکس حداکثر افراد، دارنده بخش جزئی و ناکافی از درآمدند. فاصله شدید درآمدها در جامعه ، تعادل اقتصادی را بر هم می زند و موجب کاهش پس انداز و قدرت سرمایه گذاری برای تولید می شود لذا بیکاری در جامعه افزایش یافته و فقر بیشتر و اقتصاد رشد منفی می یابد.

آموزش و پرورش و بودجه 97 و نقش وزیر

آثار فرهنگی فقر در جامعه، ضعف جایگاه علم و اعتقاد و باور مذهبی و افزایش بیماری های روحی و روانی است. آداب و رسوم و سنن و هنر، در جامعه دجار خدشه و ضعف می گردد و در برابری با فرهنگ های بیگانه ، فرهنگ خودی رنگ می بازد.

آثار اجتماعی فقر، مورد تحقیر و حقارت قرار گرفتن در جامعه توسط دارایان و ایجاد تزلزل شخصیتی است. ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای حیاتی زندگی باعث احساس درماندگی و ناتوانی فرد فقیر می گردد.

آثار سیاسی فقر، دشمنی ، کینه و بی اعتمادی نسبت به سیاستمداران و سیاستگذاران است. پایداری فقر موجب عدم رضایت و دلبستگی به نظام سیاسی می شود و ثبات آن به مخاطره می افتد.

بحث یارانه ، مبحث مفصلی است که در این مقال نمی گنجد، همین بس که پرداخت نقدی یارانه یا سوبسید نیز نتوانست باعث از بین رفتن فقر و ایجاد تعادل درآمدها در بین گروه های مختلف شغلی در جامعه گردد، که این مهم بیانگر ناموفق بودن طرح، جهت بهبود معاش دهک های نابرخوردار یا پایین اقتصادی است.

سیاست های اعطای وام های کم بهره یا کم مقدار نیز نتوانست و نمی تواند کل ماهیت فقر را بزداید. چون :

1 - مقدار آن کم است.

2- همه میل یا امکان دریافت از آن را ندارند.

3 - فقط به شاغلین و بازنشستگان داده می شود و بخش اعظم فقرای بی درآمد یا کم درآمد امکان بهره مندی از آن را ندارند.

4 - گرانی در جامعه غوغا می کند و برآورد سازی همه نیازها و خواسته های پاسخ نیافته با مقدار کم وام های اعطایی، عملا غیر ممکن است.

این نیازها:
بخشی مربوط به تأمین نیازهای حیاتی یعنی تهیه غذا و تنوع غذایی برای تضمین سلامتی است.
بخشی مربوط به تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان چون مایحتاج آموزشی و شهریه و... است.
بخشی مربوط به ازدواج و سرو سامان دهی زندگی فرزندان است.
بخشی مربوط به درمان بیماریهای مزمن یا ناعلاج یا روتین پزشکی است.
بخشی مربوط به تأمین رهن یا اجاره های عقب افتاده محل سکونت است.
و بخشی مربوط به تأمین مسکن و سقفی بالای سر برای آسایش خانواده است.

5 - دادن وام به قشری که توان بازپرداخت آن را به سختی دارند به جز وابستگی لاجرمی، خیری برای دریافت کنندگان آن ندارد.

آموزش و پرورش و بودجه 97 و نقش وزیر

با زیر خط فقر قرار دادن فرهنگیان ، منظور تمامی پرسنل نظام آموزشی است اعم از دفتردار و معاون و مدیر و معلم و.... بر تعداد فقرای جامعه افزوده می شود و آنان از طبقه اجتماعی متوسط برخوردار جدا شده و به طبقه فقیر می پیوندند. این تلخ نامه ، فقط بر خانواده معلمان یا جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی اثر نمی گذارد، بلکه باعث تأخر فرهنگی و عدم رشد آن می گردد.

در این میان جایگاه علم خدشه دار می شود، قداست شغلی و نفوذ معنوی معلم از بین می رود. علاقه مندی به تحصیل و آموزش کم رنگ می گردد. ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل افزوده می شود. همه فرزندان خانواده عظیم فرهنگی در جامعه با کین و نفرت از سیاست های اِعمال شده ، رشد یافته و زندگی می کنند. گویی عامدا تخم و بذر نارضایتی افشانده می شود. موقعیت افراد تحصیل کرده در جامعه زیر سئوال می رود و از اهمیت آن کاسته می شود.جامعه به سوی بیسوادی و بی خردی و در جازدگی و عقب افتادگی کشانده می شود، همه آثار آن به ضرر تمامی ابعاد جامعه است.جایگاه علم و دانش و تحصیل هنر و ادب همزمان با گرداب فقر معلمان و تزلزل منزلت و جایگاه آنان ، تبدیل به باتلاقی می گردد که همگان تلاش برای فراراز آن دارند.

حال تمامی وزارتخانه ها با تمامی زیر مجموعه های خود قدری تأمل بنمایند که آیا زیر خط فقر نگه داشتن سمبل و نماد علم و خرد در جامعه ، با همه آنان چه خواهد کرد؟ امروز اگر معلمان فقط به نالیدن و التماس و نومیدی پناه آورده اند خدا داند فردا چه زاید زمان. در ضمن فرمایش امام جعفر صادق "ع" را فراموش نکنیم که : نزدیک است فقر به کفر بینجامد.

امید که همه دست اندکاران نظام سیاسی با دوراندیشی به شرایط موجود و عواقب آن بیندیشند.خلاصی از خیل عظیم مشکلات نظام آموزشی ، در بهبود شرایط معاش و نحوه زندگی فرهنگیان وارسته بزرگوار خفته است. هوشیار باشیم که غفلت امروز مایه پشیمانی فردا نگردد.
به جای ذکر مکرر بودجه نیست ، بودجه ناکافی است، و انتظار رحمت از سوی اولیای دانش آموزان ، به منابع واقعی و دائمی تأمین بودجه بیندیشید . ابتدا باید ناف وابستگی به کمک های مردمی را قیچی سازید چون ادامه آن جز فلاکت و بدبختی برای ساختار نظام آموزشی نیست.

دوام همه چیز در جامعه به حیات و بقای معلم منوط است.
ارزش هر جامعه با نحوه نگرش جامعه به معلمان سنجیده می شود.
تحصیلات عالی در هر جامعه مرهون آموزش های بنیانی در مدارس کشور است.
افراد دارای مقام و سِمت های بالای هرمی همه داشته های خود اعم از دانش ، خرد ، شعور ، آگاهی و ثروت و موقعیت و موفقیت شغلی را مدیون همه معلمان طی تحصیل خود هستند.

جناب آقای بطجایی اگر می خواهید مرد تاریخ آموزش و پرورش کشور باشید ، شجاعانه در برابر نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه در خور وزارتخانه تان ، که منطقی و عقلانی باشد و موجب احیای بزرگترین وزارتخانه کشور گردد، مقاومت نمایید. ما فرهنگیان حامی شما ولی نعمت خود هستیم. این رهایی فقط شامل معاش یا اوضاع آموزشی کشور نیست ، این رهایی مربوط به تمامی بخش های در برگیرنده جامعه اعم از بخش های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است. گره کور توسعه نیافتگی کشور امروز با دستان شما باز می شود.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 13 دی 1396 ساعت 00:30 خوانده شده: 1281 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +41 -1 --
دبیر م 1396/10/13 - 08:22
اولا جا داره از سرکار خانم امامی همکار محترم و عزیز بابت مقالات و قلم خوبشان در بیان مشکلات همکاران معلم تشکر کنم
(حسین م)
انشاا...مسولین مربوطه در همه نهادها بخصوص در مجلس و دولت با توجه به حوادث اخیر به خود ایند و به فکر درمان مشکلات فراوان مردم از جمله معلمان باشند انشاا...
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/10/13 - 19:27
این اعتراضات سرکوب خواهد شد وسپس شاهد اوضاع بدتری خواهیم بود درست شدن به دست خودمان است ولاغیر
پاسخ + +40 -1 --
ناشناس 1396/10/13 - 08:27
افرین بر شما خانم معلم گل با این قلم توانا
ما معلمان در زیر خط فقر اونوقت هستند افرادی از خواص و عوام با درامدهای میلیاردی و...که ما براشون پشیزی ارزش نداریم ...
پاسخ + +36 0 --
دبیر م 1396/10/13 - 08:31
وزیر ا.پ از ضعیفترین وزرا در این کابینه دولت12 نیست؟؟؟؟!!!!چرا؟
پاسخ + +33 0 --
امامی 1396/10/13 - 09:31
با سلام و احترام،

ابتدا لازم است از مدیر گروه محترم
صدای معلم قدردانی نمایم به دلیل
همکاری بی شائبه ، تشخیص سنخیت
موضوع نسبت به شرایط موجود، و
عنوان بندی مناسب و در خور، یقین
بدون همکاری ایشان هیچ نوشته ای
جایگاه مفید و ارزنده ای نخواهد داشت.

بعد از همراهی همکاران محترم که ما
را در مسیر پیش رو دلگرم و امیدوار
می سازند. به امید شکل گیری بهترین
و مطلوب ترین شرایط آموزشی و رفاهی
برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته .
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/10/13 - 16:19
انشاا..
پاسخ + +31 0 --
رضایی 1396/10/13 - 15:06
ای کاش برکت این تجمعات به ما هم برسد دولتی ها تکانی به خود بدهند.
پاسخ + +26 0 --
سبزعلی 1396/10/13 - 20:17
با حال این روزهای کشور فک نکنم اولویت آخر هم باشیم
پاسخ + +26 -1 --
امامی 1396/10/13 - 20:32
هزینه آب و برق وگاز مدارس رایگان شد.
شکر بخش قابل توجهی از هزینه های
مدارس بدین طریق منتفی می شود .
پاسخ + +11 0 --
امامی 1396/10/16 - 16:14
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به افزایش سهم آموزش و پرورش در منابع عمومی کشور از ۹ درصد سال ۹۶ به ۱۰ درصد در سال ۹۷، گفت: اعتقاد داریم که بودجه ما مناسب نیست اما با بضاعت دولت و توانایی ها و مقدورات دولت ما آن را مناسب می دانیم.
وی ادامه داد: اگر انتقاداتی از طرف نمایندگان در مورد بودجه هست، می توانستند کلیات بودجه را رد کنند و آن را بر اساس نظرات خود که افزایش بودجه آموزش و پرورش هست، تغییر دهند. در حالیکه نمایندگان مجلس کلیات بودجه را تایید کردند.

چهارشنبه 13 دیماه 96

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور