صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حمید قاسمی / آموزش دهنده استان اصفهان

مکانیسم سازمان نهضت سوادآموزی در هاله ای از ابهام

به راستی سازمان مزبور با رهسپاری آنان به سوی این مقاطعه کاران و رَتق و فَتق امور به دنبال کدام اهداف و چشم اندازهای فراسوی خویش بوده که اینگونه آسمان و ریسمان به هم بافته و علی القاعده با دریافت اعتبار358 میلیارد و 148 میلیون و 400 هزار تومان در بودجه سال آینده کدام عقل و منطق انسانی حکم می کند که چنین نهاد انقلابی و تربیتی که صاحب منصبان آن پیوسته فلسفه وجودی اش را با چنان دَبدَبه و کَوکَبه در بوق و کرنا می نوازند با تحمیل برخی وظایف خود به دیگر نهادها و انعقاد تفاهم نامه با آنها تنها جهت گریز از تعهد جذب و استخدام مربیانش چنین کلاف دَرهَم و بَرهَم و معبر دالان واری شکل دهد که خود نیزدر تمییز سرنخ آن مات و مبهوت بماند/ حقیقتاً با وجود تجلی ژست های حامی و مقید قانون رئیس این نهاد از آموزش دهندگان خویش علی ای حال با دریغ از اعطاء یک برگ  نسخه قرارداد توسط این مؤسسات به آنها در برابر کابوس عدم تقبل تعهداتشان باید به کدام مرجع و نهادی پناه برند و از حیث احقاق حق خود درب آن دقُ الباب نمایند/ آیا حتی زیبنده نبود در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد در عوضِ نثار خَروار خَروار اظهارات کلیشه ای و تکرار نطق های سنوات گذشته و برجسته نمودن اقدامات نخ نما و ابراز تقدیر و اِحاله فوج فوج تمجیدات به یکدیگر، از این متولیان گُمنام که از رِجحان بِلامُرجَّح به ستوه آمده و علی الدّوام از پشت شیشه انگشت به دهان نظاره گر انتصاب خدمات و اهتمامات خویش به سایر مسئولین و شیرین کام ساختن آنها در ارائه گزارش سالانه عملکرد خود ، تقریظی هرچند ناچیز و کلامی به عمل آید/ با انحلال و تعلیق کلاسهای آموزش دهندگان بر طبل بی عدالتی بکوبد و با نگاهی از عرش به فرش آنها را تافته ای جدا بافته لحاظ و سخنان مطالبه گریشان را عاری از نظم و نَسَق معرفی و در مُخیّله و نظام ذهنی خویش آنها را اَلکَن و اَبکَم به تصویر کِشد

 آسیب شناسی سازمان نهضت سوادآموزی مقارن به ۳۸ سال از دمیدن فرمان تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی در صور سپری گشته و نهادی که طلیعه ظهورش با محو و سلّاخی دیو بی سوادی آب بندی شده ، علی العجاله با عقد اخوت ابدی با این پدیده یقیناً باید با تولد روزافزون جاماندگان از تحصیل،آن را از سِکانس مُهمَل با سوژه ادغام یا انحلال مبرا دانست ولی آنچه در این برهه از زمان ، ناقوس بی عدالتی را به تحرک واداشته و ما را بر کرسی قضاوت نشانده اجحافات مبذول شده در حق آموزش دهندگان نهاد مذکور که علی رغم سواد پداکوژیک و مُلبِّس به جامه ی پیغمبری از نام معلم مبرّا و از دیرباز آموزشیار خطاب و عجالتاً از مدت طویل و مدیدی تا به امروز با تدبیر سُکانداران و مقرّبین  این نهاد و پرده برداشتن از خط و مشی ها و عقاید پوسیده ای که ماسک دانش برچهره زده  با مَسخِ نام به آموزش دهنده و امحاء برخی موارد حقوقی و تراکم گسل های متعدد تبعیض و تصمیمات محفلی و برنامه های حزین مورث عدول به سیاست استثمار و پَسرَفت و سایه گستری تلخ زیستی و تلخ کامی بر معیشت آنان گردیده و فی المثال با عدم شفاف سازی در اعلام سرانه سوادآموزی و متمایز بودن این نرخ و کسورات سلیقه ای آن در استانها و شهرستانهای کشور و ملزم نمودن آموزش دهنده به سبب دریافت حق الزحمه به انعقاد قرارداد سفید امضا با مؤسساتی که مطابق مصوبه  21 / 9 / 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی و رویش مصوبه 23 / 7 / 92  بنا به پیشنهاد رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به شورای مذکور مبنی بر اینکه « نهاد مربوطه تنها ارائه خدمات سوادآموزی را راهبری کند و تدریجاً از مباشرت و تصدی مستقیم امر سوادآموزی به مدیریت فرآیند سوادآموزی روی آورد » پیشنهادی که مع الوصف رنگ و بوی دیگر به خود گرفته و بانی قلیل سازی سفره و تقسیم نان آموزش دهندگان با مؤسساتی منجر شده که علی الظاهر با اسامی وَسیم و مزین همچو مؤسسات مکتب القرآن و بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و...امّا باطناً با سیاستهای عنکبوتی و منسوج سعی در وصال به سودجویی های مادی و منفعت طلبی های مکنون خود داشته و با انحاء مختلف از ایفای مواد ۲۸و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی سرباز زدند و علی رغم عدم مساعدت چشمگیر در شناسایی و جذب افراد کم سواد و بی سواد از جانب این ارگانها و ناکامی در نیل به تحقق اهداف نگرشی،شناختی و مهارتی سازمان نهضت سوادآموزی مِن باب ریشه کنی بی سوادی در بین گروه سنی ۴۹-10 سال در برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مبین آن خواهد بود که حنای حمایت و پشتیبانی این نهاد از مربیانش بی رنگ تر از هر مقطعی گشته است.

آسیب شناسی سازمان نهضت سوادآموزی

به راستی سازمان مزبور با رهسپاری آنان به سوی این مقاطعه کاران و رَتق و فَتق امور به دنبال کدام اهداف و چشم اندازهای فراسوی خویش بوده که اینگونه آسمان و ریسمان به هم بافته و علی القاعده با دریافت اعتبار358 میلیارد و 148 میلیون و 400 هزار تومان در بودجه سال آینده کدام عقل و منطق انسانی حکم می کند که چنین نهاد انقلابی و تربیتی که صاحب منصبان آن پیوسته فلسفه وجودی اش را با چنان دَبدَبه و کَوکَبه در بوق و کرنا می نوازند با تحمیل برخی وظایف خود به دیگر نهادها و انعقاد تفاهم نامه با آنها تنها جهت گریز از تعهد جذب و استخدام مربیانش چنین کلاف دَرهَم و بَرهَم و معبر دالان واری شکل دهد که خود نیزدر تمییز سرنخ آن مات و مبهوت بماند ؟

حقیقتاً با وجود تجلی ژست های حامی و مقید قانون رئیس این نهاد از آموزش دهندگان خویش علی ای حال با دریغ از اعطاء یک برگ  نسخه قرارداد توسط این مؤسسات به آنها در برابر کابوس عدم تقبل تعهداتشان باید به کدام مرجع و نهادی پناه برند و از حیث احقاق حق خود درب آن دقُ الباب نمایند؟

آسیب شناسی سازمان نهضت سوادآموزی

آیا حتی زیبنده نبود در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد در عوضِ نثار خَروار خَروار اظهارات کلیشه ای و تکرار نطق های سنوات گذشته و برجسته نمودن اقدامات نخ نما و ابراز تقدیر و اِحاله فوج فوج تمجیدات به یکدیگر، از این متولیان گُمنام که از رِجحان بِلامُرجَّح به ستوه آمده و علی الدّوام از پشت شیشه انگشت به دهان نظاره گر انتصاب خدمات و اهتمامات خویش به سایر مسئولین و شیرین کام ساختن آنها در ارائه گزارش سالانه عملکرد خود ، تقریظی هرچند ناچیز و کلامی به عمل آید؟

به ضِرسِ قاطع ما مستوجب بسی تحیّر و شگفتی است که اعتراضات صنفی این مربیان مُطیع و مُنقاد با اقدام بِزَن بهادُری  این نهاد که خود را داعیه دار بیرق نجات و نگاهبانی نیروهایش قلمداد نموده با مَنِش و ترفند کیش و مات موجد چیرگی مُنتَقِم بر مُنتَقِد گردد و مع الوصف با انحلال و تعلیق کلاسهای آموزش دهندگان بر طبل بی عدالتی بکوبد و با نگاهی از عرش به فرش آنها را تافته ای جدا بافته لحاظ و سخنان مطالبه گریشان را عاری از نظم و نَسَق معرفی و در مُخیّله و نظام ذهنی خویش آنها را اَلکَن و اَبکَم به تصویر کِشد ، گرچه به زَعم ما نباید به باد ذهول سپرد که دیگر مَتَرسَکِ ارعاب و تهدید در دل یک معلم فَزَع و جَزَع به پا نخواهد نمود و دستانی که مُتأثّر از روح های زُمُخت به سیاه نمایی و نَهیب و استیلا بر مُقدّرات و ایجاد اختناق مبادرت ورزد ،به اندک آه و فَغانی در آستین فرو رَوَد و فارغ از اینکه دگر بار قنوت گیرد و رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنیا حَسَنه...سر دهد!


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 15 دی 1396 ساعت 20:24 خوانده شده: 549 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 -1 --
مهین 1396/10/15 - 21:50
خدا حافظ افرادی چون شما باشد
آفرین بر قلمتان برادر
پاسخ + 0 0 --
حمید قاسمی 1396/10/16 - 00:05
از لطف شما سپاسگزارم
پاسخ + 0 -1 --
آموزشدهنده 1396/10/15 - 23:23
تشکر از شما برادر گرامی چه تفسیر عالی از موقعیت اموزشدهنده ای که مبهوت مانده در این وضعیت نابسامان طوری که حتی با تبعیض سخت وپایمال کردن سابقه وسنواتش عمر بر باد رفته خود را باور نداردوهمچنان منتظر دست یاریگری از سمت مسئولین آموزش وپرورش هستند .بهتر نیست پس از دوسال بی مهری، برای اجرای صحیح تبصره قدم بردارید
پاسخ + +7 0 --
زنبور آخرالزمان 1396/10/16 - 05:45
به ضرس قاطع در پی مدیریتی چلفت در جذب نیروی یک مشت نیروی فلّه ای درشت و استمرار مفاهیم و قوانینی ناقص و کلفت، کلماتی زمخت، زِمخت تراوش گردید.
پاسخ + 0 0 --
mehran 1396/10/19 - 22:22
بله اگر آمار درست ارائه نشود حرفتان متین ست .
اگر سطح سوادنیروها بررسی نشود و در آزمون توانمند سازی شرکت نکرده باشند که آزمونی تحمیلی بود کلامتان صحیحی است.
اگر نمایندگان و مسولین سازمان و وزارت با عمر و جوانیشان بازی نکرده باشند حرفتان محترم هست.
آموزش دهندگان به اندازه امثال آقایان بی مدرک و با ادعای مدرک و افرادی این چنینی ارزش بیشتری دارند. خاصیتشان هم بالاترست.
پاسخ + +2 0 --
زنبور آخرالزمان 1396/10/16 - 05:56
مدیر محترم وبلاگ، لطفاً بین زِ و مخت یک فاصله خالی بگذارید
پاسخ + +5 -1 --
زنبور آخرالزمان 1396/10/16 - 06:18
برادر محترم جناب آقای قاسمی
گذشته از شوخی فوق، از نظر ادبی متنی زیبا و قوی ارائه کرده اید
ولی از نظر حقوقی خالی از اشکال نیست، مشکل اینجاست که حق را با قانون مساوی می دانند، این بی دقتی های پیشین و تداوم پسین آن همین می شود که می بینی و همان حقی هست که نمی بینی و نمی بینند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/16 - 18:38
شما از مسئولین هستید؟
یا از کادر صای معلم؟
پاسخ + 0 0 --
حمید قاسمی 1396/10/16 - 20:59
نفس ظالم،مثال زنبورست/که جهانش ز دست می نالند/
صبرکن تا بیوفتد روزی/‌که همه پای بر سرش مالَند/
پاسخ + 0 0 --
زنبور آخرالزمان 1396/10/17 - 07:57
كُلُّكُم راعٍ وَ كُلُّكُم مسؤول عَنْ رَعيتِه، چه فرقی می کند کیستم؟

طبل غاصب، مثال طنبورست/که صدایش به حرف می نازد/
صبرکن تا بیوفتد شمشیری/که علی هم نماز می خواند؟/
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/17 - 14:35
شب شعر راه انداختید؟
اگر مسئولی بگو مسئولم
پاسخ + 0 0 --
زنبور آخرالزمان 1396/10/17 - 20:48
اگر یکی از بیکاران جامعه باشد که فقط به خاطر چند کلمۀ بسیار ساده از میان میلیونها کلمه ساده و متفاوت دیگر، حس کرده باشند که مسئول است، چه اجحافی از حقّش می بینی؟!
جناب ناشناس اینکه بدانی مسئولم یا نیستم برای شما، اثری دارد؟!
شایدم غریب قریبی است که سابقه نشست و برخاست با مسئولین را داشته است و دست رد به بند پ زده باشد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/17 - 21:36
خوبه که دست رد به بند پ زدی ولی به شرط آنکه حزب باد نباشی.
پاسخ + 0 0 --
زنبور آخرالزمان 1396/10/17 - 22:01
لبخند! حزب باد؟ هیهات و هیچگاه تا کنون، به یاری پروردگار امید باشد که پس از این هم همچنان؛
کسی دنبال حزب باد است که یا نفسش مشکل داشته باشد و یا علمش! قرآن و احادیث روشن ما جایی را برای حزب آنهم باد می گذارد؟
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1396/10/16 - 06:50
راستی چرا تعداد کلاسهای منحل شده هرروز بیشتر میشودمگر این افراد جز اعتراض به حق قانونی خود کار اشتباهی کردند . .آیا دلیل خاص وجود دارد که به جای بر طرف کردن مشکل اصلی آموزشدهندگان کلاسهای بیشتری را منحل میکنند . پاک کردن اصل صورت مسئله در اصل مشکل تغییری بوجود نمیاورد .مسئولین محترم به دنبال راهکار مناسبی برای رفع تمام مشکلات آموزشدهندگان اعم از منحل شدن بدون دلیل کلاسها ،بیمه وسوابق آنها،جذب واستخدامی آنهاطبق مصوبه و....باشند
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/10/16 - 12:38
عجب کلاف سردر گمی هستند اموزشدهندگان هیچ کس توانایی باز کردن این گره کوررا ندارد وحتی تلاش هم نمیکند مهم نیست چطور می شود بالاخره یک اتفاقی می افتد .جالبه که نویسنده متنی سنگین ارایه میدهد وپس از آم زنبور آخرالزمان متنی نامفهموم که مشخص نمیکند طرفدار حق هست یا ناحق ،قانون با بی قانونی !نویسنده از شرایط آموزشدهندگان وخواستهایشان میگوید ولی زنبور آخرالزمان شوخی میگیرد همه این متنها که بیانگر حقیقت هست .عجب ای کاش آموزشدهنده بودید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/16 - 19:48
همان قدر که آموزش دهنده ها تاکنون گمنام بودند الانم بی یاورند.
یه کوچکی نژاد بود که طرفدار نهضتی ها بود که جوری باهاش حرف زدند که بشه تابع جمع
الان همه مثل بیرانوند حزب بادند.
هرجا نفع توش باشه حرف می زنند. اگر کشتن ما هم به صلاحشون بشه می کشند ابایی ندارند.
پاسخ + 0 0 --
آموزش دهنده خوزستان 1396/10/16 - 19:56
حیف خون پاک عموها و دایی هایم که ریخته شد در راه این کشور که اکنون بی وجدان های بی چشم و رو بشوند مسدول و خون ما را در شیشه کنند.
خدا را نمی بینند. ما هم چشم هایمان بسته است. در بین ما همکاران عاقل و با فهمی هم هستند که درست و مستند حرف می زنند. می شناسیمشان. همه مسئولین به خونشان تشنه اند. بندگان خدا چه روزهای مدیدی را برای پیگیری حقوق همه با وجود ناراحتی هایی که برایشان داشت گذاشتند تا نتیجه مثبتی برای همه باشد.ما همه در تجمعات شرکت داشتیم. من با بچه کوچک این همه راه را دو سه بار به تهران آمدم.
به خدا سازمان طرفدار ما نیست. اگر همه متوجه می شدند در این نهضت هیچ عملکرد مثبتی نیست و فقط وقت تلف کردن برای کشور هست تا الان بساطش جمع شده بود.
به خاطر این حرف اتفاقات بدی برای برخی همکاران ما نیفتد صلوات.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/10/16 - 16:35
تلفن های تهدید آمیز و بازجویی هایی که برای برخی آموزش دهنده ها راه انداختند به چه منظور هست؟
اگر اتفاقی برای این افراد بیفتد کی میفهمه؟
مگر روند کار نهضت چیست که این آموزش دهندگان را دارند اذیت می کنند؟
آقای روحانی کجایی که ببینی دارند چه می کنند؟
شما که از حقوق شهروندی حرف می زنی!
اگر اینا را بکشند و براشون اتفاقاتی پیش بیارند شما جوابگویی؟
این ها مگر جز اجرای قانون استخدام چیزی خواستند؟
بیاین ببینید دارند باهامون چگونه رفتار می کنند؟
ما که نمی تونیم مثل هانیه اکبریانی باز هم داشته باشیم؟
پاسخ + 0 0 --
گسل 1396/10/16 - 18:29
خیلی تمیز و ظریف درباره وضعیت آموزش دهندگان صحبت شد.
کاش این مسئولین بی وجدان کمی دلشان به درد می آمد؟
این وقت کشی ها و این راه بستن ها کاری از پیش نمی برد.
ما هنوز بیداریم.
اگر رهبری از ما دفاع نکند پس چه کسی می خواهد از ما دفاع کند.
ما پشت ولایتیم ولی مثل اینکه ما برای رهبری مهم نیستیم. ما تا کجا باید تحمل کنیم و سکوت کنیم و قناعت کنیم تا ما رابفهمید؟!
پاسخ + 0 0 --
محمدخانی 1396/10/16 - 18:33
با سلام و تشکر فراوان از صدای معلم که زحمت کشیدند و مطالب همکاران خوب ما را که صدای همه ماست منتشر کردند.اگر در این کشور انصاف بود به خدا وضع ما این چنین نمی شد.
ما دهه های پنجاه و شصت واقعا زجر کشیدیم . از زمان بچگی ما در حقمان ظلم شده است تا الان.
بچه های ما هم ما را می بینند. مصیبت های ما را می بینند.
چگونه این همه درد و رنج و زحمت ما را با جواب های بی پاسخ در ذهنشان حلاجی کنند. مسئولین هم ما را بدبخت کردند و هم بچه های ما را!
پاسخ + 0 0 --
صحت 1396/10/16 - 18:37
خدایا به ذات اقدس باری تعالی ات فرجی برسان و ما را از این مکافاتی که برایمان ساختند نجات بده. .....
تو را خدا ما را اینقدر زجر ندهید. ما همه مریض شدیم. بلاتکلیفی را با ما تجربه نکنید. ما عروسک خیمه شب بازی مسئولین نیستیم .....
اگر با هم مشکل دارید سر ما خالی نکنید.....
با حرفهای بیهوده ما را از حقی که داریم محروم نکنید.
پاسخ + 0 0 --
عبدالرحیم 1396/10/16 - 18:46
ارزش ما را با کدام یک از منابع طبیعی می سنجید؟
ما را با کدام ترازو ها سبک سنگین می کنید که محاسباتتان درست در نمی آید؟
نگرانید با تعیین تکلیف ما کدام یک از آرزوهای شما نابود شود؟
قانون مصوب 3/6/95 می گوید ما هم می توانیم جذب به صورت حق التدریس باشیم. جناب حسینی چرا باید نتواند این گفته را کتبی اعلام کند؟
چرا مرد نیستید؟ چقدر قول و وعده می دهید و عمل نمی کنید؟اگر نمی توانید در این جایگاه کار مفیدی برای خلق خدا انجم دهید زوری نیست خجالت نکشید بلند بشید و بروید. کسی شما را کتک نمی زند.
همکاران ما را درب مجلس کتک زدند. به حد کافی تحقیرمان کردید.هنوز هم دست بردارمان نیستید؟
پاسخ + 0 0 --
حامدی 1396/10/16 - 18:49
رییس سازمان گفتند ما نمی توانیم زیاد برای استخدام شما کاری انجام دهیم. این یعنی کارهایی هم انجام دادیم که به نفع وزارت باشد. وگرنه اگر برای ما کاری انجام داده بودید لااقل ما را می شناختند.به ما احترام می گذاشتند.
پاسخ + +1 0 --
هما 1396/10/16 - 18:53
مرتب به ما می گویند کسانی که امسال کلاس نگرفتند در سوابقشان لحاظ نمی شود و در دایره مشمولین حذف می شوند.یعنی به خاطر یک دوره این سازمان خراب شده حاضرست آینده ما را نابود کند؟
تا الان مستمر کار کردیم. امسال را به خواست خود شما کلاس نگرفتیم. این یعنی چی؟
می خواهید با ریزش این چنینی نامردی خودتان را ثابت کنید؟
چرا کلاس همکاران را منحل کردید؟

هر روز هم وسعتش می دهید.
کلاس ها ناگهانی غیب می شوند و سازمان و ادارات می گویند ما دلیلش را نمی دانیم.
اونایی هم که خواستند کلاس بگیرند و جزو فعالان بودند که نگذاشتند کلاس ثبت کنند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/18 - 12:56
بله دقیقا کلاسهای منحل شده به اجبار سازمان وتوسط شخص خاص صورت گرفته که ادارات را مجبور به این کار کرده واز این کار هدفی داشته جالب است که هیچ تخلفی قابل اثبات نبوده وهنوز به دنبال دلیل ومدرک میگردند با دنبال کردن مدارک پوچ فقط به این نقطه میرسند که چقدر این سازمان خود تخلف داشته که برای اثبات دلیل منحل کردن کلاسهای نیروی اموزشدهنده خود دنبال دلیل های مختلف می باشد .که باز در صورت اثبات صوری این دلایل انحلال کلاس خود سازمان مقصر بوده که مسئولینی ناکارامد داشته
پاسخ + 0 0 --
سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1396/10/16 - 18:56
آقای حیدری
آقای عباسی مشهدی
آقای مونسان
آقای نامجومنش
شما همیشه در سازمان با آموزش دهندگان خوب برخورد کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا واقعا نیتتان برایشان خیر بوده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انصافا مشاوران خوبی برای ریاست سازمان هستید.
هر کس نداند ما که می دانیم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/18 - 22:03
آقای نامجومنش ومونسان و.... افرادی درسازمان که مرتبا با رفتار بسیار توهین امیز که مثل این میماند که آموزشدهندگان برده های شماهستند رفتار میکنید مگر پست ومقام ویا سازمان نشینی ادب واحترام اصالت خانوادگی را از شخصیت انسان دور میکند مگر شما در خانواده خود چنین رفتارهایی را دارید که مرتبا در بازرسیها وطرز صحبت کردن به راحتی بی حرمتی میکنید ومرتبا در حال ارائه نظرهای غیر کارشناسانه ونامرتبط با آموزشدهندگان هستید .حمایت از چه هدفی شمارا واداربه چنین رفتارهایی در سازمان میکند .آخرت نداشته خودرا به چه منظوری میفروشید .امید دارم به زودی با سکوت اموزشدهندگانی که حقشان پایمال شده سخت ترین مجازات رو خدا برای شما داشته باشد .منتظر باشید چوب خدا صدا نداره .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/19 - 09:48
آقای ...واقعا بد دهان هستند و پرخاشگر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/16 - 19:00
به ادارات گفته شده است که تا می توانند در برابر آموزش دهندگان سخت گیری کنید و هیچ گونه مدارکی تحت هیچ شرایطی دستشان ندهید.
سالهای پیش برخی آموزش دهندگان فرم های 013 را می گرفتند ولی اکنون دیگر به ایشان نمی دهند.
پاسخ + +2 0 --
ا. ب.پ.ت.ث 1396/10/16 - 19:07
همکار عزیز اصفهانی کجایی؟
تو که می گفتی آقای چهاربند مرد شریفی ست و مخالف نهضتی ها نیست.از سازمان بخواهید آمار و مستندات واقعی و درست بدهد.
شما بودی که می گفتی نظر ایشان با آموزش دهندگان مثبت ست ولی آمار درستی از نهضتی ها همراه با مستندات ندارند.
شنیدم کلاست را سازمان منحل کردند.دستت به جایی نمی رسد. این ها با هم فامیلند استخوان هم را دور نمی اندازند. من و امثال شما طعمه ایم.
همین آقای چهاربند حاضر شد سر حرفهایش بماند؟هنوز هم می گویی چهاربند مرد شریفی ست.
از نهضتی ها دارند پله می سازند.
حرفهایت تاکنون دروغ نبود ولی خوب ساکتت کردند.جرات داری بیا باز بگو چهاربند خوبه.
پاسخ + 0 0 --
کارگری 1396/10/17 - 22:25
سلام همکار عزیز
بنده آنچه به خاطرش وقت و زمان باارزشی را صرف کرده بودم عنوان کردم.
ایشان مخالف ما نیستند.آنچه محرز نیست همان ست که بارها اعلام شده است.من حرف شخص جناب چهاربند را انتقال دادم که فرمودند چندین نوع آمار به ما ارائه شده است ولی مستندات ندارد.معلوم نیست چه کسانی قرارست در قالب این آمار جذب شوند.
کلاس بنده به دستور شخص آقای باقرزاده و همکاری چندی از مسئولین همراه ایشان در تاریخ 22آذر ماه 1396 منحل گردید.سازمان حاضر نشده اند تا به این لحظه دلیل انحلال کلاس بنده را عنوان کنند. البته نمک پروده ها هم خوب ادای دین کردند. پاسکاری و سکوت فعلا بهترین موضع هست.موضوع را به سمت و سویی سوق داده اند که مستنداتی بر آن نیست و تنها به خاطر آنچه برایشان خوشآیند نبوده است گمان کردند با این حرکت توانستند بگویند ببین ما بلدیم و می توانیم.
امیدوارم بتوانند در جایگاه دیگری هم بگویند که این سازمان همین قدر که در برابر پیگیری و اعتراض افرادی چون من در مقابل عدم اجرای مصوبه جدیت دارد همه چیز را صادقانه و با نیت خیر برای همه آموزش دهندگان انجام داده اند و حقیقتی پنهان نیست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/18 - 15:33
مگه کلاستونو بهتون برنگردوندند؟
گفتن کلاس کسی را منحل نکردند. ولی ما شما را می شناسیم.تا حالا حرف بیخود ازتون نشنیدیم.
چقدر بی انصافند.
چند نفر مثل شما هم که پیگیرند و دلشون میخواد کار درست بشه چرا این رفتار را انجام می دهند.
پاسخ + 0 0 --
کارگری 1396/10/18 - 19:04
خیر کلاس بنده هنوز منحل هست.
منتظرند از پیگیری ها خسته شوم.
قصد دارند مسایلی را پیش بکشند که هیچ ربطی به بنده ندارد.
بالاخره کسانی هستند که منتظرند بتوانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند.
پاسخ + 0 0 --
فاطمه 1396/10/19 - 09:00
خانم کارگری
من واقعا ناراحت شدم از این مسایلی که اتفاق افتاده است. شما هم اطلاعات خوبی دارید. هم خوب صحبت می کنید. جدیت شما و واقع بینیتون را دوست دارم. از این که سازمان و آقای باقرزاده به خودشان اجازه دادند با افرادی چون شما اینگونه برخورد کنند واقعا ناراحتم.
همیشه افراد توانمند و پر تلاش باید ساکت بشوند تا عده ای خرشان را برانند.
پاسخ + 0 0 --
آسیه 1396/10/16 - 19:11
اگر بدانیم واژگان چه قدرت عظیمی دارند در به کار بردن کلمات دقت فزاینده‌ای را به کار می‌بردیم. واژگان دارای عطر و بو، طعم و مزه و احساس و در نهایت قدرت شگرفی هستند!
تبر، هیزم را می‌شکند
و سنگ، شیشه را
کلمات لطیف، روح را متعالی
و کلمات کثیف می‌توانند روح را
متلاشی کنند!
واژگان از قدرت نامریی فزاینده‌ای برخوردارند که غالب مردم از آن بی خبرند.
چرا پس هیچ چیز روی مسئولین ما اثر ندارد؟
پاسخ + 0 0 --
محمد صدرا 1396/10/16 - 19:39
این آزمونی که می خواهید برایمان بگذارید جز از تیغ رد کردن ما بیشتر نیست. وگرنه ما آزمون توانمند سازی را شرکت کردیم و بیش از سایر گروه ها متحمل سختی شدیم.چه دلیلی دارد وقتی شما می دانید می توانیم موفق باشیم اینقدر جلوی پای ما سنگ می اندازید؟
کدام یک از مسئولین اینقدر سختی کشیدند؟
آقای باقرزاده شما اگر موافق ما هستید چرا این افراد را نمی توانید توجیه کنید؟
بیان شما مشکل دارد یا کار نهضت سوادآموزی مشکل دارد یا وزارت مشکل دارد؟
پاسخ + 0 0 --
خدایا کجایی؟ 1396/10/16 - 21:02
الهی از مابقی زندگی و عمرتان خیر و خوشی نبینید که زندگی ما را غرق تنش و اضطراب و نگرانی و بیماری کردید.
شما مسئولین آدم نیستید.
پاسخ + 0 0 --
مازند 1396/10/16 - 21:17
از خود همین سازمان نهضت سوادآموزی به اصطلاح متبوع خواستند که جمعمون کنند.
چندین بار خود آقایان عباسی مشهدی و حیدری گفتند که ما نمیذاریم استخدام بشید.
آقای خدادادی توی امور استخدامی وزارت گفتند من نمیذارم یوی از نهضتی ها جذب بشه.
چقدر این آقای سلیمانزاده چرب زبانی کرد
رفت و آمد بخشنامه را تقصیر آموزش دهنده ها انداخت.خودشون چقدر علیه ما حرف زدند حالا همشون دوست جون جونی سازمان شدند.یعنی اینقدر آدم باید .... باشه؟
یه تسبیح گرفتید دستتون می چرخونید یه جا مهرم درست کردید رو پیشونیاتون یعنی ته با ایمانی هستید؟
منشی دفتر آقای چهاربند و حسینی را باید گل گرفت.
بی ادب محضند.
جدا کی این آقای علیین را گذاشته توی وزارت؟
آقای شمسایی و آقای حسینی که ما را بردید توی سالن اجتماعات و روضه های دروغ خوندید.شما واقعا انسانید؟
هی دم به دقیقه با اعضای کمیسیون چی میگید که اینا هر ثانیه نظرشون عوض میشه؟
آقای الهیار ترکمن خیلی انسانید !!!!
چند سال متوالی جناب نوبخت سر جایشان باشند آموزش و پرورش گلستان میشه بله!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/16 - 21:53
آموزش دهنده ها اگر با هم متحد باشند حتما موفق می شوند.
وزارت و سازمان با تفرقه اندازی و مسایل پشت پرده ای نفاق را در بین مربیان بیشتر کردند که سر جایشان بمانند.
این برود یکی دیگر می آید ولی سیستم دروغ گویشان سر جایش هست
دولت از ما حمایت نمی کند
رهبری هم حمایت نمی کند
پس ما چه کنیم؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/17 - 07:13
لرستان استانی هست که همواره از امکانات محروم بود ولی بیشترین تحصیل کرده را هم دارد.
با وجود نیاز شدید نیرو باز هم ما را کنار گذاشتند.افرادی جذب شدند که معلوم نیست در چه قالبی توانستند پیش دبستان یا خرید خدمات باشند.
حتی به استان های دیگر انتقال داده شدند که در چشم اذهان نباشند. برخی مسئولین حتی با نمایندگان استان تبان می کنند.
خوب ست از ما هم یادی کنند.
صدای معلم از شما ممنونیم.
پاسخ + 0 0 --
ققنوس 1396/10/17 - 20:20
شنیدیم جناب باقرزداه از صندلی خود بلند شدند و به صندلی دیگری چشم دوختند
باید نادان باشیم اگر این سیاست های پشت پرده ما را از مسیر درست دور کند.
نهضت سوادآموزی با این جابجایی ها قرار نیست دانشگاه بین المللی سوادآموزی قطب خاورمیانه شود. منبع خوبی برای درآمدزایی گروهی ست که از بودنش آنقدر نفع می برند که نبودنش جیره بندی هایشان را قطع می کند.
در این وزارت روباهان مکاری نشسته اند که هنوز زود ست مردم آنان را بشناسند.
پشت آنچنانی هم ندارند ولی راه پیش می برند.
پاسخ + 0 -1 --
شیدا 1396/10/17 - 20:30
تمام مسئولینی که حاکم بر ما شده اند کاش سواد درست و حسابی داشتند که الان بیان نطق و نسقشان را به رخ بکشند.
خیلی جالبه وقتی به جای ادب و شعور شکمشون وارد یک جلسه می شود.
مغز پر بار و پر کار ورزش و هیکل میزون هم می خواهد. خیلی ها از درهای وزارت و مجلس رد نمی شوند پشت در چاق سلامتی می کنند.
سینی سینی شربت و شیرینی و کیک و آبمیوه را هر نیم ساعت من آموزش دهنده دارم میل می کنم خدای ناکرده شماها نیستید که!
من باید بشینم تست و منبع بخونم که دانشگاه روزانه با معدل خوب قبول شوم و عمر با ارزشم را برای زندگی در این کشور خرج کنم که تو مسئول بری خار از کشور مسافرت بعد بیای بگی من مدرک بین المللی از فلان دانشگاه نرفته دارم.
آخه چقدر شماها پستید؟
خوبه ها
پاسخ + 0 0 --
بادرشو 1396/10/17 - 20:58
چقدر کربلا رفتن روی بعضی ها تاثیر داره.
پاسخ + 0 0 --
از قم 1396/10/17 - 21:03
دیوار حاشا بلنده
برای دروغ گویی هم کسی مالیات پرداخت نمی کنه.
اونقدر به ما دروغ گفتید که حد نداره.
مطلبی که از اقای الهیار ترکمن نوشته شد اونقدر دل منو درد آورد که حد نداره. خدایا ببین کیا ما را نابود کردند.
از سواد و مدرک ما کوه ساختند ولی خودشون کلی مشکل دارند.
آقای ادهمم که چند وقت پیش فهمیدیم که رشته مرتبط با کارشان نیستند و فقط ما را اذیت کردند.
یعنی خدا شما مسئولین را می بخشد؟
پاسخ + 0 0 --
60000 1396/10/18 - 21:26
می تونم یه سوال از این سازمان بپرسم؟
چرا تکلیف ما را مشخص نمی کنید؟
پاسخ + +1 0 --
از اول شروع کن 1396/10/19 - 08:56
آقای .... خجالت بکش از این رفتارهای زشتی که داری؟ زیاد زرنگ بازی در نیار. در قالب فرهنگیان نمی گنجد. این لباس زیادی برات گشاده.
خوب شد نماینده مجلس نشدی.
عقده های روانیتو سر این آموزش دهنده ها خالی کردی؟
معضل جامعه ما داشتن افرادی چون شما هستند که فرق خیلی مسایل را با هم نمی دانند. من آموزش دهنده نیستم ولی خوب می شناسمت.
پاسخ + 0 0 --
خراسان 1396/10/19 - 09:05
با سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران و صدای معلم
ما آموزش دهندگان نهضت همواره باید برای هر چیزی زیاد از حد بدویم. مسئولین استان به ما می گویند. به خدا ما پیگیر کارتان هستیم ولی شما بیخود دنبال نکنید چون هر کاری خودشان بخواهند همان می شود.
حالا ما یک سوال داریم چه کسانی باید برای ما رفع بلاتکیفی را بخواهند؟
اگر نمایندگان مجلس باید تایید کنند و رای بدهند پس وزارت چه کاره است؟
اگر وزرات باید تعیین تکلیف کند پس مجلس چه کاره است؟
چرا آمار ما را از سازمان می خواهند. این حلقه برای چه تشکیل شده است.؟
پاسخ + 0 0 --
معصومه 1396/10/19 - 09:09
ما آموزش دهنده ها اگر پیگیر بودیم و پشت افرادی که دنبال حقیقت بودند را خالی نمی کردیم الان وضعیتمان این نبود.
یکی از همین هایی که کلاسش را منحل کردند همیشه می گفت نمی توان از یک حربه بیش از یکی دوبار استفاده کرد.ولی اتحاد همیشه جواب می دهد.
پاسخ + 0 0 --
دوست 1396/10/19 - 09:18
ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم که کلاس چند تا از فعالان نهضت را منحل کردند؟سکوت ما برای یه سری مسئولین باعث شادی شده.
من برای چهار نفرشان خیلی ناراحتم چون هم از سلامتیشان مایه گذاشتند هم از زندگیشان.
خدایا خودت چاره ساز شو.
خدا نگذره از اونایی که برای منافعشون برای سازمان کار کردند. حالا چه وعده هایی گرفتند که هر روز خبر ببر بیار می کردند خدا می دونه کاش لااقل جذبشون کنند این همه جاسوسی هاشون هدر نره.
توی همه گروه ها عضو هستند و به امید وعده ها همکاران خودشونو درگیر کردند.
این چهار نفری را که کلاسشان منحل شده و من اطلاع دارم را خوب می شناسم.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/10/19 - 21:17
راستی کارنامه های آزمون استخدامی سال 89 رو کی می خواهند بدهند؟
فکر کنم فقط خدا با صابرین است
پاسخ + 0 0 --
الناز 1396/10/20 - 19:00
کارنامه آرمون توانمندی جهاد دانشگاهی را هم ندادند.
این آزمون برای چه منظوری برگزار شد؟
چقدر تحت فشار بودیم تا این آزمون را خواندیم .
کلی ادارات اذیتمان کردند که اگر در این آزمون شرکت نکنید ال می شود بل می شود.
الان کسانی هستند که آزمون شرکت نکردند کلاس هم گرفتند امتحان هم گرفتند تمام شد رفت. وای به خدا من ازتون نمی گذرم. خونمونو تو شیشه کردید. از بهار تا تابستونمون نابود شد. این قدر که برای این آزمون اذیت شدیم با این منابع تکه پاره و مسخره برای کنکور سراسری اذیت نشدیم. کلی هم هزینه پرینت جزوه ها را دادیم.
پاسخ + 0 0 --
محمدمهدی 1396/10/20 - 19:15
از صدای معلم ممنونم. اگر صدای همکاران ما نشده بودند واقعا خفقان می شد.سه روز هست فهمیدم که کلاس لیدرهای فعالی را منحل کردند که واقعا برای پیگیری قانونی و درست مصوبه تلاش کردند. خیلی ناراحت شدم. جالب هست که کلاس اونایی که همیشه در قالب حق به جانب و مثبت بازی می کردند منحل نشد ولی کلاس اونایی منحل شد که واقعا زحمت کشیدند.
من در چند تجمع شرکت کردم. یه عده به خدا لیاقت معلمی را هم ندارند برای جاسوسی می آمدند. انگار مأمور بودند که بیان و کنترل کننده باشند.
چقدر خانم کارگری و آیدا از دست اینا حرص می خوردند که چرا با رفتارهای اینا ما باید بهمون ظلم بشه. حیف که سازمان و وزارت از تلاش و پشتکار بچه های فعالی چون اینا استفاده نکرد.کم پیدا میشه توی این دوره کسی کتاب بخونه و مطالعه داشته باشه. اما اینا اهل مطالعه و تحقیقند.
من الان 40 سالمه یه بچه دارم. کلی فکر و غصه که آیا بشه آیا نشه. تهش آزمونم بگذارند معلوم نیست بتونم شرکت کنم. ولی برای افراد پر تلاشی مثل اینا خیلی ناراحت شدم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/20 - 19:22
حقوق های پارسال را هنوز نگرفتیم.کدام معلم در این کشور یک سال و نیم بعد از اتمام کلاسش حقوق می گیره که ما دومیش باشیم؟
به خدا ما خیلی قانعیم و آبروداری می کنیم ولی سازمان از ما سوءاستفاده کرده است.
من نه زورم می رسد و نه شرایطش را دارم که برم شکایت کنم. سخته به خدا.خودتونو بذارید جای ما.
از یه طرف میگید ما با شما تعهد نداریم از اولم گفتیم.
از یه طرف حساب کتاب جیب ما و موسسه دستتتونه.
از یه طرف ثبت کلاس هامون دست خودتونه. از یه طرف دیگه آمار ما را شماها باید به وزارت اعلام کنید.
خودتون از این قاطی بودن حرفها و شرایط چیزی متوجه میشید؟
یه قانون و آیین نامه را اونقدر تابش دادید که کلاف سردرگم شده .به هر کی میگیم مغزش هنگ می کنه. داغ میکنه.
یعنی وضعیت ما اینقدر پیچیده ست؟
در کل کشور هیچ دو تا موسسه طرف قرارداد ما یه متن قرارداد واحد ندارند. به میل خودشون دارند سر ما را کلاه می گذارند و با هماهنگی سازمان
پاسخ + 0 0 --
زینب 1396/10/20 - 19:28
چرا اعضای کمیسیون آموزش ،سازمان نهضت سوادآموزی را قبول ندارند؟
مگر سازمان آمار ما را بهشون نداده؟
چرا هنوز ما باهاشون میریم تو استانهامون حرف می زنیم میگن سازمانتون آمار به درد بخور نداده؟
مگه مدارک ما را اسکن نکردید ؟
اصلا با ما خوب برخورد نمی کنند. حق التدریس ها که پیششان می روند تحویلشان می گیرند تا می فهمند ما نهضتی هستیم دلشون میخواد زود بریم.
میگن نهضت هیچ چیزش مشخص نیست.به ما گفتند شما 500 تا 700 نفرید ولی الان میگن 130000 نفرید.
آقای باقرزاده اینا کی هستند که شما معرفی کردید؟ مگه ما این تعدادیم؟
در آزمون توانمند سازی ما 57هزار و خرده ای ثبت نام کردیم تازه با بعد از نود و دویی ها
کی ما این تعداد هستیم؟
پاسخ + 0 0 --
a 1396/10/19 - 22:30
آقای باقرزاده بروند تکلیف نوچه ها چه می شود؟
پاسخ + 0 0 --
داوود 1396/10/20 - 19:38
آی ایها الناس
حق الناس را می شناسید؟
در استان ها به جای جذب ما به عنوان نیرویی که قانون مجلس هم آن را می گوید نیروهایی جذب شدند که اصلا مشمول نبودند. آقای بطحایی با خوزستان چه کردی؟
چی را اومدی بازرسی کردی؟مگه داشتی سر به سرمان می گذاشتی که وعده دادی و رفتی ؟
چی را پیگیری کردی؟
همه دست به یکی کردید ما را بازی بدید؟
ما مسئولی که مرد باشد کم دارید. غیرت داشته باشد کم داریم. ما خون دادیم شهید دادیم که یه عده بیان ما را بزنند؟
خودتون حاضرید بیاین توی این شهر با این اب و هوا زندگی کنی؟
توقع زیادیه که ازتون تعیین تکلیف می خواهیم.
این نماینده ها که الان ما را می بینیند رو می چرخانند او موقع که رای می خواستند که رو دیوارها می نشستند و دعوت به شام و ناهار می دادند حالا شدند دشمن ما؟
عجب روزگاریه که تا به جایی می رسیم خدا را هم بنده نیستیم.
پاسخ + 0 0 --
zahra 1396/10/20 - 19:44
آقای روحانی خودتون می شنوید که ما حقی نداریم؟
حقوق شهروندی برای ما آموزش دهندگان وجود نداره؟
به خاطر اعتراض و پیگیری مطالبه قانونی کلاس همکاران ما را منحل کردند . ما صدامون به کجا می رسه؟هر دوره بهمون توی اداره میگن برید اعتراض کنید و تجمع برید دیگه بهتون کلاس نمیدیم. این آزادیه ما داریم. خب ما مشمول قانونیم. مجلس برای ما قانون نوشته .
آقای روحانی ؟
آقای روحانی ؟
آقای روحانی ؟
اگه نمی تونید کاری برامون بکنید و تکیفمونو مشخص کنید بیاین بگین. زجرکشمون نکنید.یه تیر خلاص بزنید بمیریم راحت بشیم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/20 - 20:00
اگر موسسات درست کار می کنند و کلکی تو کارشون نیست چرا یه نسخه از قرارداد را به خودمون نمی دهند؟
مگه از چیزی واهمه دارند؟
مگه قراره ما را اونا استخدام کنند که نگرانند؟
بر چه اساسی از ما بیمه کم می کنند؟
مگه اینا تعهد ندادند که حقوق ما را بدهند پس چرا تا سازمان بهشون پول نده به ما حقوقمونو نمی دهند؟
اینا همش جای شبهه داره. کی باید جواب ما را بده؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور