صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" آقاي بطحايي! اي كاش اقدام حذف مدارس تيزهوشان را به فرجام مطلوبي مي رسانديد؛ شيوه كنوني پذيرش دانش آموز در مدراس سمپاد، مشكلات و هزينه هاي جديدي را بر نظام آموزشي تحميل خواهد كرد "

جذب دانش آموز در پايه هفتم مدارس تيز هوشان توسط مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از طريق سنجش استعداد و هوش دانش آموزان و چند پرسش

داود محمدي / پژوهشگر و مدرس دانشگاه فرهنگيان تبريز

جذب دانش آموز در پايه هفتم مدارس تيز هوشان توسط مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از طريق سنجش استعداد و هوش دانش آموزان

 

اعلام خبر حذف آزمون از مدارس ابتدايي و برچيده شدن تدريجي مدارس تيزهوشان و نمونه، واكنش هاي متفاوتي را در جامعه در پي داشته است كه شايد عمده واكنش هاي انجام يافته، حمايت هاي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي، طيف هاي گسترده اي از معلمان و اولياء و نيز دانش آموزان از اقدام فوق بوده است. در راستاي تاييد اقدام وزير محترم آموزش و پرورش، دو مقاله از نگارنده در صداي معلم (اينجا) در ارتباط با ضرورت اقدام مورد نظر و نيز شيوه هاي مطلوب اجراي آن با تاكيد بر تقويت مدارس دولتي به رشته تحرير در آمده است كه دوباره تاكيد مي گردد كه بزرگترين خدمت به آموزش و پرورش كشور، تقويت مدارس دولتي مي باشد.

جذب دانش آموز در پايه هفتم مدارس تيز هوشان توسط مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از طريق سنجش استعداد و هوش دانش آموزان  اعلام خبر جذب دانش آموز در پايه هفتم مدارس تيز هوشان توسط مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از طريق سنجش استعداد و هوش دانش آموزان، دغدغه ها و سوالاتي را در ذهن ها مطرح كرده كه در ذيل به چند نمونه اشاره مي شود:

1. اعلام حذف آزمون از مدارس ابتدايي و نيز حذف تدريجي مدارس تيزهوشان سبب ايجاد موجي از خوشحالي در دانش آموزان و اولياي آن ها گرديد كه همين امر خود گواه بر وجود مشكلات متعدد در اين حوزه بود كه انتظار مي رفت اين اقدام با قوت خود در راستاي تقويت مدارس دولتي در مرحله عمل قرار مي گرفت كه متاسفانه اعلام پذيرش دانش آموزان در پايه هفتم از طريق سنجش(؟) استعداد و هوش براي مدارس سمپاد، سبب ايجاد نگراني و طرح سوال هاي مختلف در نزد جامعه به خصوص دانش آموزان و اولياي آن ها گرديد تا دوباره اضطراب هاي آن ها به شكل هاي ديگر خودنمايي كند. مي توان انتظار داشت كه دورنماي خوبي در ارتباط با مدارس سمپاد با شيوه كنوني نيز قابل تصور نخواهد بود و بايد منتظر چالش ها و مشكلات جديدي در اين حوزه شد

2. در تجربه اقدام وزير محترم آموزش و پرورش در حذف آزمون از مدارس ابتدايي و حذف تدريجي مدارس سمپاد، مشخص گرديد كه آموزش و پرورش داراي استقلال عمل لازم براي اجراي سياست ها و برنامه هاي خود نمي باشد و عوامل و نيروهاي خارجي كه هيچ وقت در حل مشكلات آموزش و پرروش موثر نبوده اند بر تصميم گيري هاي آموزش و پرورش همچنان سايه پررنگ دارند.

3. در پذيرش مجدد دانش آموزان براي دوره اول متوسطه سمپاد، معلوم گرديد كه جامعه اهداف، استراتژي و برنامه هاي مشخصي در ارتباط با آموزش و پرورش تيزهوشان ندارد؛ چرا كه محتواي آموزشي و پرورشي مدارس تيزهوشان، ارتباطي با پرورش استعدادهاي اين دانش آموزان نداشته و عمدتا برنامه هاي درسي اين مدارس در راستاي آماده كردن دانش آموزان براي كنكور و آن هم بيشتر براي رشته هاي پزشكي مي باشد.

4. در ارتباط با استفاده صرف از آزمون هاي استعداد و هوش در اندازه گيري خصيصه هاي استعداد و هوش، چند مساله قابل طرح مي باشد كه در ادامه بحث مورد اشاره قرار مي گيرد:

جذب دانش آموز در پايه هفتم مدارس تيز هوشان توسط مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از طريق سنجش استعداد و هوش دانش آموزان

مساله اول ؛ استفاده از مفهوم و يا سازه سنجش در پذيرش دانش آموزان:

  در متون مرتبط با سنجش، اندازه گيري و ارزشيابي، سنجش نسبت به آزمون و اندازه گيري از گستردگي مفهومي بيشتري برخوردار مي باشد كه جهت جمع آوري اطلاعات گسترده و عميق با استفاده از روش هاي مختلف چون آزمون، مصاحبه، مشاهده عملكرد و رفتار در موقعيت هاي مختلف، مقياس هاي درجه بندي و ....... در قالب هاي رسمي و غيررسمي با بهره گيري از رويكردهاي كمي و كيفي مورد استفاده قرار مي گيرد و بر اين اساس چون سنجش، اطلاعات گسترده و همه جانبه اي جهت ارزشيابي در اختيار مي گذارد از اعتبار بيشتري در مقايسه با اندازه گيري برخوردار مي باشد؛ لذا در به كارگيري از واژه سنجش توسط مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش با توجه به اطلاعات موجود، بايد اذعان نمود كه فرايند اجرايي جهت پذيرش دانش آموزان در پايه هفتم مدارس سمپاد، عمدتاّ اندازه گيري مي باشد نه سنجش.

 

  دانش آموزاني كه داراي شيوه هاي تفكر واگرا، هنري و تخيلي و خلاق هستند به طور مشخص از آزمون هاي هوش زيان مي بينند و نمرات آن در چنين آزمون هايي افت پيدا مي كند و همچنين شرايط اجتماعي دانش آموزان و تجربه آن ها در پاسخگويي به چنين آزمون هايي نيز برنمره آن ها تاثير خواهد داشتمساله دوم ؛ چگونگي توجه به شيوه هاي هنجاريابي:

 مقوله هنجاريابي در راستاي انطباق آزمون هاي استاندارد با شرايط مختلف آزمون شوندگان به منظور مقايسه منطقي آن ها مي باشد و در اين ميان آنچه كه مشخص است توجه به اين واقعيت علمي مي باشد كه امر هنجاريابي آزمون ها آن هم در مقياس ملي يك مقوله مهم و در عين حال پيچيده مي باشد و در اين ارتباط هم مشخص نيست كه در زمان بسيار محدود، چگونه آزمون هاي مورد استفاده در فرايند هنجاريابي قرار خواهند گرفت.

 

مساله سوم ؛ ميزان اعتماد به آزمون هاي استعداد و هوش در اندازه گيري دقيق خصيصه تيزهوشي:

در بين روان شناسان و متخصصان آزمون سازي، همواره اين تاكيد وجود دارد كه در استفاده از آزمون ها همواره بايد حساسيت هاي لازم را در نظر گرفت؛ چرا كه آزمون ها همواره در راستاي اندازه گيري مولفه ها و خصيصه هايي هستند كه در آزمون قرار گرفته اند و ساير ويژگي هايي كه در آزمون مورد توجه قرار نگرفته اند؛ در مسير اندازه گيري قرار نمي گيرند و همچنين همواره تاكيد شده است كه در اندازه گيري هر صفتي مانند هوش نبايد تنها به يك آزمون اكتفا نشود؛ بلكه روش هاي مختلف نيز جهت اندازه گيري آن خصيصه مورد توجه قرار گيرد و در اين ميان حتي گيلفورد تاكيد داشته است كه نمره هوشبهر به تنهایی برای قضاوت در مورد ماهیت چندبعدی هوش کافی نیست.

 

مساله چهارم ؛ توجه به ويژگي هاي روان شناختي و اجتماعي آزمون شوندگان در پاسخگويي به آزمون هاي هوش:

در بحث محدويت آزمون هاي هوش روشن گرديده كه دانش آموزاني كه داراي شيوه هاي تفكر واگرا، هنري و تخيلي و خلاق هستند به طور مشخص از آزمون هاي هوش زيان مي بينند و نمرات آن در چنين آزمون هايي افت پيدا مي كند و همچنين شرايط اجتماعي دانش آموزان و تجربه آن ها در پاسخگويي به چنين آزمون هايي نيز برنمره آن ها تاثير خواهد داشت.

جذب دانش آموز در پايه هفتم مدارس تيز هوشان توسط مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از طريق سنجش استعداد و هوش دانش آموزان

مساله پنجم ؛ باز شدن باب جديدي از كلاس هاي مختلف تحت عنوان آمادگي دانش آموزان براي آزمون هاي تيزهوشان با رويكرد و تبليغات جديد و استقبال اولياء از كلاس هاي فوق:

با اعلام شيوه پذيرش دانش آموزان براي پايه هفتم مدارس سمپاد، مطمئنا رويكرد جديدي از سودآوري توسط موسسات مختلف به منظور آماده سازي دانش آموزان براي آزمون مورد نظر با شعارهاي تبليغاتي متعدد شكل خواهد گرفت كه البته آزمون هاي مختلفي در زمينه استعداد و هوش به وفور در سطح جامعه موجود مي باشد كه مهارت دانش آموزان در پاسخگويي به آن سوالات در ميزان موفقيت آن ها در آزمون سمپاد موثر خواهد بود.

با طرح موارد فوق، مي توان انتظار داشت كه دورنماي خوبي در ارتباط با مدارس سمپاد با شيوه كنوني نيز قابل تصور نخواهد بود و بايد منتظر چالش ها و مشكلات جديدي در اين حوزه شد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 16 خرداد 1397 ساعت 16:04 خوانده شده: 471 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +14 0 --
امامی 1397/03/16 - 17:32
سلام استاد محترم ،

نیک می دانید که برخی از ما ایرانیان از گذاشتن لقمه به دهان در شرایط عادی بیزاریم و دوست
داریم تا پیچانده و از پشت به دهان بگذاریم.یعنی مردمی شدیدا خلاق و نو ظهوریم.هوش ایرانیان
شهره جهان است اما به خود که می رسیم این
هوش سیاه است که برتری می جوید.یقین دارم
هر نوع شرایطی بگذارند مردم ما در هر لباس و
نیتی باز آن را دور خواهند زد. وقتی به همه چیز
نگاه می کنیم متوجه این خلاقیت نامیمون هستیم .
انداختن کمربند روی زانویمان بدون بستن. عبور از
مابین نرده های زیر پل عابر پیاده که به سختی از آن عبور می کند. کتب تستی نباشد باز چیزهایی تولید و باز عده ای کاسب خواهند شد.
زندگی جلبک گونه بدون عاقبت اندیشی .
ندانسته و ناخواسته نظام سیاسی ما هم سرمایه داری شده و اصل سیطره قوی بر
ضعیف یا قانون جنگل ، به نوعی دیگر در اینجا
حاکمیت دارد. زرنگی عالمی دارد و بس.
تشکر
پاسخ + +4 -5 --
عاشق سمپاد 1397/03/17 - 20:40
بگذارید خیال شما و بقیه ی مخالفان سمپاد خصوصا محققان علوم تربیتی !رو راحت کنم.حذف سمپاد در حیطه ی اختیارات وزیر نبوده ونیست وتا ابد هم نخواهد بود.اگرم وزیر قبلا چنین وعده ای داده حرف نابجا وغیر قانونی زده.همونطور که مظفر هم دهه ی هفتاد از این شعارا دادولی در عمل فهمید نمی تونه تو این زمینه دخالت کنه.اون والدین ودانش آموزانی هم که مخالف سمپاد هستنیا تنبل ودرس نخون هستن. و یا راحت طلب.وگرنه بچه های زرنگ عاشق سمپادن.دیدید که مرتب جلوی مجلس تظاهرات در حمایت از سمپاد داشتیم.مناظره شبکه یک سیما شصت درصد رای در حمایت از سمپاد نتیجش بود.واکثریت نمایندگان مجلس و شورای انقلاب فرهنگی هم موافق ادامه ی کار سمپاد بودن. اما در مورد شیوه ی جذب دانش آموز هر روشی هم انجام داده بشه یه سری موافق هستن یه سری مخالف.اگر جایی اشکالی هست فقط باید اصلاح وتصحیح بشه ولی کسی اجازه ی حذف نداره.اینو رهبر معظم انقلاب هم در همین سخنرانی چند هفته پیششون در مورد سمپاد صریحا اعلام کردن.دیگه حجت تمام شد به نظر من.فصل الخطاب ایشون هستن.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/03/17 - 21:29
سلام

فقط می گویم ای کاش مسئولین مملکت در جهت
اجرای قوانین مفید و مؤثر همانند شما سماجت به
خرج می دادند و با لجاجت کور و استبدانه در اجرای
عدالت پافشاری می کردند. باور کنید ایران گلستان
می شد.
ظاهرا فقط عاشق سمپاد هستید چون چیز دیگر نمی خوانیدو چنین با صلابت دیکتاتورمآبانه سخن
نمی گوئید یا هم با اسامی مستعار دیگر ظاهر
می شوید.
کور شوید لال شوید عاشق سمپاد مدافع سمپاد
آمد.
فقط امیدوارم در 60 سالگی برای گناه نابخشودنی
خود بر وجود نازنین ات نفرین نکنی.
پاسخ + +4 -2 --
فرهنگی 1397/03/18 - 23:43
نمی دانم مخالفان سمپاد چرا مخالف مدارس پولدارها نیستند ؟چرا اساتید در مورد طبقاتی کردن مدارس حرفی نمی زنند یا مقاله ای نمی بنویسند ؟ولی با چنگ ودندان به جان مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی افتاده اند من فرزندم بزرگم تربیت شده مدرسه تیز هوشان بوده الان نیز برای مقطع در رشته مهندسی سازه برای مقطع دکتری قبول شده بود البته نتیجه مصاحبه نیامده وفرزند کوچکم خود را آماده ورود به مدرسه تیزهوشان می کند من نه سرمایه دارم ونه صاحب مقام وقدرت این فرصت برای خانواده های دیگر نیز مانند ما فراهم است اینقدر در طبل رشد مدارس غیر انتفاعی نکوبید این بحث را رها کنید
پاسخ + +1 -3 --
فرهنگی 1397/03/20 - 16:19
اینهم نتیجه حمایت از مدارس غیر انتفاعی تا جایی که شنیده‌ام آنها می‌خواهند مدیر مجموعه‌های غیرانتفاعی منطقه 2 را برکنار کنند تا بگویند ما کاری انجام داده‌ایم در حالی که این خانم مدیر مجموعه‌های غیرانتفاعی از همان روز اولی که خانواده‌ها متوجه قضیه شدند همراه و یار خانواده‌ها بود و در حد توانشان با ما همکاری کردند.
حال آنکه در این مدرسه غیرانتفاعی علاوه بر بحث آزار و اذیت دانش‌آموزان، مباحث دیگری همچون خرید و فروش مواد مخدر - گل – و مشروبات الکلی مطرح است و باید به این موارد هم رسیدگی شود. آیا در مدرسه‌ای که سالانه حدود 7 میلیارد تومان از خانواده‌ها می‌گیرند، باید بچه‌ها براحتی در سرویس بهداشتی سیگار بکشند؟!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/03/21 - 10:24
سلام

بجز آنانی که منافع مادی دارند ، هیچ آدم عاقل دیگری
طرفدار مدارس غیرانتفاعی نیست. یعنی همین آدم
عاقل طرفدار هیچ مدرسه خاصی نیست.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

بلی - 15.5%
خیر - 84.5%

مجموع آرا: 614

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور