صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" رتبه های برتر کنکور هیچ ارتباطی با عملکرد آموزش و پرورش ندارند و حاصل تلاش دانش آموزان و حمایت خانواده های آن ها می باشد "

آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی هیچ برنامه منسجم و راهبردی در مورد آمادگي دانش آموزان براي کنکور نداشته است

داود محمدي/ پژوهشگر و کارشناس تعلیم و تربیت

عملکردآموزش و پرورش آذربایجان شرقی و رتبه های دانش آموزان در کنکور

تحليلي روان شناختي بر زمينه ها و عوامل موثر در موفقيت دانش آموزان داراي رتبه هاي برتر كنكور در طول ساليان مختلف گوياي اين واقعيت است كه وجود ظرفيت هاي روان شناختي مانند اعتماد به نفس، خودباوري، مهارت هاي كنترل اضطراب، خودكارآمدي، خودكنترلي و مهارت هاي فراشناختي بيش از ساير موارد بر موفقيت چنين دانش آموزاني موثر بوده است و دانش آموزان مورد نظر نيز با بهره گيري از مهارت ها و ظرفيت هاي روان شناختي فوق از همان دوران تحصيل، دورنماي خوش و عالي را براي خود تصور نموده اند و حتي مصاحبه هاي متعدد با دانش آموزان داراي رتبه هاي برتر در طول سال هاي مختلف دلالت بر تاييد چنين ادعايي مي باشد و نكته بسيار مهم در اين ارتباط دقت بر اين مساله است تا زماني كه چنين مهارت هايي در دانش آموزان شكل نگيرد عليرغم شركت گسترده در كلاس هاي كنكور و تخصيص هزينه هاي كلان، موفقيت هاي خاصي براي آن ها حاصل نخواهد شد.

بايد دقت نمود كه مدل پيش بين در موفقيت دانش آموزان داراي رتبه هاي برتر دلالت بر اين واقعيت مي باشد كه اين دانش آموزان با برخورداري از اعتماد به نفس بالا و نيز خودباوري قوي هدف گذاري با سطوح بالا را براي خود ترسيم مي كنند و فرايند مديريت بر زمان را از طريق مهارت هاي خود كنترلي تنظيم مي نمايند و همچنين با استفاده از مهارت هاي فراشناخت، اصول و تكنيك هاي خود نظم دهي و يا خود تعين گري، خود كنترلي و خود ارزيابي را  در جريان برنامه راهبردي و نيز فرايند يادگيري خود به كار گرفته و مديريت انگيرش پايدار را به صورت موثر در ارتباط با جريان هاي خودآغاگري و خود هدايتي مورد استفاده قرار مي دهند و  در اين ميان حمايت هاي همه جانبه خانواده ها قبل از هر چيز به عنوان داربست هاي عاطفي به عنوان يك عامل تسهيل گر قابل توجه مي باشد و نكته جالب در اين راستا دقت بر اين واقعيت مي باشد كه بسياري از اين دانش آموزان در سال هاي آخر ترجيح مي دهند كه فرايند برنامه ريزي و آمادگي خود براي كنكور را بدون حضور در مدرسه تكميل نمايند.

متاسفانه در سال هاي مختلف مسئولين آموزش و پرورش جهت تائيد عملكرد خود و نيز اقناع مديران مافوق اقدام به مصادره تلاش هاي اين دانش آموزان به نفع خود از طريق شيوه هاي تبليغي متعدد كرده اند كه مقامات مورد نظر نيز به دليل عدم شناخت نسبت به واقعيت هاي مرتبط تحت تاثير و اقناع چنين تبليغ هايي قرار گرفته اند.

عملکردآموزش و پرورش آذربایجان شرقی و رتبه های دانش آموزان در کنکور

مساله قابل تاسف در سطح استان به خصوص شهر تبريز ميدان داري علني مافياهاي كنكور مي باشد كه تاكنون هيچ برخوردي قانوني با چنين افراد و موسساتي توسط مسئولين آموزش و پرورش نشده كه همين امرمي تواند مصداقي از قانون گريزي آموزش و پرورش استان و ايجاد شرايط براي شكل گيري فساد در چنين حوزه هايي باشد  در ارتباط با شرايط حاكم بر كنكور و آمادگي دانش آموزان نسبت به آن در استان آذربايجان شرقي به چند نكته مهم  اشاره مي گردد كه از طريق بررسي هاي ميداني نيز قابل تبيين مي باشند:

1. عدم وجود برنامه منسجم و راهبردي در آموزش و پرورش استان  آذربايجان شرقي نسبت به كنكور

برنامه منسجم و راهبردي در برگيرنده تدوين و اجراي برنامه هاي راهبردي و عملياتي جهت آمادگي دانش آموزان به كنكور از همان سال هاي اول دوره دوم متوسطه با در نظر گرفتن عوامل موثر در موفقيت بر كنكور مي باشد تا دانش آموزان با آرامش خاطر و نيز تقويت زمينه هاي لازم براي موفقيت و حتي صرف هزينه هاي كمتر خود را براي كنكور آماده نمايند. نگاهي به متن آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي دلالت بر فقدان چنين برنامه هايي مي باشد و دانش آموزان و خانواده هاي آن ها عمدتا در اين ارتياط به افراد و موسسات خارج از آموزش وپرورش رجوع مي نمايند.

1-1. فعاليت صوري و ناموثر و تقريبا غير فعال ستادهاي كنكور در سطح استان، نواحي و مناطق به خصوص مدارس

ستاد هاي كنكور عمدتا در راستاي سياستگذاري و نيز برنامه ريزي نسبت به آمادگي دانش آموزان به كنكور از سال هاي گذشته پديد آمده است تا سبب برنامه محور شدن فعاليت هاي مدارس در اين زمينه شوند. رويكرد توجه به رفتارهاي نمايشي و صوري مديريت آموزش و پرورش استان متاسفانه بر اين مساله نيز سايه انداخته است كه عمده فعاليت ستادهاي كنكور بيشتر بر تنظيم صورتجلسات خلاصه شده تا شيوه هاي برنامه ريزي و اجرايي منطقي.

2-1. عدم بهره گيري از مشاوران متخصص در جهت هدايت مطلوب دانش آموزان به كنكور

با توجه به حذف مشاوران از دوره دوم متوسطه كه متاسفانه سبب وارد شدن آسيب هاي مختلف بر چنين دانش آموزاني شده است؛ اما آموزش و پرورش مي تواند از طريق استفاده از ظرفيت مدارس و حتي كلاس هاي آموزش خانواده سبب استفاده دانش آموزان از اصول مشاوره اي مرتبط با كنكور گردد كه متاسفانه اقدام خاصي نير در اين ارتباط در استان مشاهده نمي شود و در برخي از موارد، حضور افراد غير آموزشي و پرورشي با انگيزه هاي تجاري در مدارس با عنوان مشاور مشهود مي باشد.

3-1. نارضايتي دانش آموزان و خانواده هاي آن ها از سطح كلاس هاي كنكور اكثر مدارس و گرايش به كلاس هاي خارج از آموزش و پرورش

با توجه به برگزاري كلاس هاي كنكور در اكثر مدارس، متاسفانه به دليل نامناسب بودن برنامه ريزي ها،‌ روزمرگي بودن كلاس ها، عدم توجه به رويكردهاي مشاوره اي در شكل گيري كلاس ها،بي توجهي به فرايند آمادگي مطلوب دانش آموزان به كنكور، فقدان ارزيابي هاي تكويني در برگزاري كلاس ها و موارد ديگر سبب نارضايتي دانش آموزان و خانواده هاي آن ها از اين كلاس ها شده؛ بطوري كه روز به روز اقبال دانش آموزان به كلاس هاي خارج از آموزش و پرورش بيشتر مي گردد.

4-1. تعطيلي زودرس غير قانوني كلاس هاي چهارم در بسياري از مدارس

واقعيت بسيار مهم كه نشان از ناموثر بودن برنامه هاي آموزش و پرورش در ارتباط با كنكور و نيز عدم نقش آفريني مطلق آموزش و پرورش در وضعيت دانش آموزان داراي رتبه هاي برتر مي باشد؛ تعطيلي زودرس بسياري از كلاس هاي چهارم در تعداد قابل توجهي از مدارس مي باشد كه تقريبا همزمان با شروع سال جديد ديگر نشاني از برگزاري كلاس هاي رسمي در برخي مدارس بخصوص مدارس خاص ديده نمي شود.

عملکردآموزش و پرورش آذربایجان شرقی و رتبه های دانش آموزان در کنکور

2. غالب بودن مافياهاي كنكور گسترده در سطح استان به خصوص تبريز

مساله قابل تاسف در سطح استان به خصوص شهر تبريز ميدان داري علني مافياهاي كنكور مي باشد كه تاكنون هيچ برخوردي قانوني با چنين افراد و موسساتي توسط مسئولين آموزش و پرورش نشده كه همين امرمي تواند مصداقي از قانون گريزي آموزش و پرورش استان و ايجاد شرايط براي شكل گيري فساد در چنين حوزه هايي باشد كه در ادامه به چند نمونه اشاره مي گردد:

1-2. امروزه حداقل سطح شهر تبريز توسط افراد بي هويت غير معلم تسخير شده تا چنين افرادي با عناوين غير واقعي چون دكتر، استاد و ... و با توصيف هاي خود شيفته و اغراق آميزي چون استاد اول، مدرس بي رقيب، نخبه،‌ انديشمند و ...  ميدان داري كنند كه تبليغات اين افراد هر روز در تيررس مسئولين استاني و شهري قرار دارد كه متاسفانه كوچكترين برخورد قانوني با اين افراد و موسسات نمي شود.

2-2. آموزشگاه هاي كنكور عمدتا در شكل واقعي تابع قوانين آموزش و پرورش نيستند و هر طوري كه مايل هستند نسبت به اخذ شهريه و يا بكارگيري افراد بي هويت  اقدام مي كنند و در كنار آموزشگاه هاي آزاد، آموزشگاه هاي غير رسمي نيز قابل انكار نيستند.

3-2. قسمت عمده افرادي موسوم به مشاورهاي كنكور، مشاوران غير رسمي و غير قانوني هستند كه به راحتي تبليغ مي كنند و به راحتي به مدارس رفت و آمد مي نمايند و در آموزشگاه ها حضور دارند و كسي هم مانعي براي آن ها ايجاد نمي كند.

 

3. توجه به ارتقاي تثبيت يافته رتبه كنكور استان در سطح كشور

به عنوان يك واقعيت علمي بايد خاطر نشان ساخت كه اگر قصد بر بررسي عملكرد آموزش و پرورش استان در كنكور باشد بايد توجه به رتبه استان در بين استان هاي ديگر در سال هاي مختلف باشد كه در صورت ارتقاي ثابت و پايدار رتبه مي توان به آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي در اين ارتباط نمره قبولي داد نه بر اساس عملكرد چند دانش آموز داراي رتبه هاي برتر.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 13 مرداد 1397 ساعت 14:12 خوانده شده: 360 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 -1 --
معلم 1397/05/13 - 17:44
میرزاده: قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل معلمان نیز می‌شود


https://www.isna.ir/news/97051306696/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
پاسخ + +3 -2 --
معلم 29 سال سابقه 1397/05/13 - 23:25
دوست عزیز هدف آ پ آموزش عمومی است و کنکور کار یک وزارتخانه دیگر است ، نباید اهداف آموزشی ما بر پایه کنکور باشد، خوشبختانه پیش دانشگاهی حذف شد در واقع یک دوره اضافه بود، ای کاش نظام قبلی به جای خود می ماند و فقط پیش دانشگاهی حذف می شد، و کار آموزش و پرورش یازده ساله میشد ، با این کار هم از بار آ . پ کم میشد و هم دانش آموزان یک سال زودتر به فکر آینده خود می افتادند.
پاسخ + 0 0 --
موسوی 1397/05/14 - 13:18
دوست عزیز فقط اینو توضیح بده اگر وظیفه آموزش و پرورش عمومی است پس چرا مسئولین این قدر پز رتبه های برتر رو می دهند؟
پاسخ + 0 0 --
سیف 1397/05/14 - 14:29
متاسفانه کنکور با آ.پ کاملا حل شده است و نمیتوان تفکیکشان کرد.
پاسخ + 0 0 --
داود محمدی 1397/05/14 - 23:36
همکار گرامی
با سلام
در خصوص مساله کنکور مقاله ای را در این رسانه تحت عوان حذف و یا عدم حذف کنکور(بیان ناقص یک مساله ملی) نوشته ام اما در هر حال متاسفانه کنکور از واقعیت های آموزش و پرورش است و مساله اصلی ما در این مقاله توجه به امر غیر اخلاقی مصادره تلاش دانش آموزان و خانواده های آن ها به نفع خود است.
پاسخ + +3 0 --
ناصر ذکاوت 1397/05/14 - 00:19
خیلی بجا وشایسته ومستند مطالب وبیان فرمودید دست مریزاد
پاسخ + 0 0 --
داود محمدی 1397/05/14 - 23:38
همکار گرامی
با سلام و تشکر از عنایت شما
انتظار است همکاران محترم نسبت به مسایل آموزش و پرورش بی تفاوت نباشند و از قلم های خود در جهت امر مبارک روشنگری استفاده کنند.
پاسخ + +1 -5 --
رحیمی 1397/05/14 - 00:35
آقای محندی.قرصاتونو از وسط نصف کنین بخورین و گرنه عاقبتتون چی خواهد شد خدا میدونه
پاسخ + 0 0 --
موسوی 1397/05/14 - 13:17
عجب انسان های بی محتوایی که فقط توهین بلدند و در ضمن خدا میدونه که عاقبت شما چاپلوسان چه خواهد بودکه در مقابل مطالب علمی این چنین سخیفانه برخورد می کنند
پاسخ + 0 0 --
حسن زاده 1397/05/14 - 13:20
معلومه که قرضای شما رو اربابتان داده
پاسخ + 0 0 --
مهربانی 1397/05/14 - 15:30
باز دار و دسته آقا بزرگ پیدا شدند
پاسخ + 0 0 --
داود محمدی 1397/05/14 - 23:42
همکار عزیز
با سلام
ای کاش رویکرد بینش علمی را در قضاوت های خود بیشتر مورد توجه قرار دهیم و هر مطلبی را با توجه به رویکرد تفکر انتقادی نقد نمائیم و در ضمن اگر منتقد مطالب مقاله بنده هستید خوشحالم می شوم نقدهای شما را نسبت به محتوای نوشتار خود ببینم و در آخر متاسفانه همه ما مقروض هستیم بخاطر خیلی چیزها
پاسخ + +3 0 --
معلم 1397/05/14 - 11:27
چقدر جالب، علمی و دقیق تبیین و تحلیل نموده اید. دست مریزاد. اگر شما معلم هستید حق تان اینه که حداقل معاون وزیر یا مدیرکل یک استان می شدید تا لااقل یک استان به صورت علمی اداره می شد.
پاسخ + +1 0 --
معلم بی کس 1397/05/14 - 15:29
جعفر پاشایی الحق و الانصاف و ماشااالله یک فرصت طلب بی رقیب است خوب سر مسئولین رو شیره میماله
پاسخ + +1 0 --
اردشیر کاظمی 1397/05/15 - 00:48
رسالت آموزش و پرورش، توان بخشیدن به فرد فرد انسان ها در جهت توسعه ی کامل استعدادهای خود و نیز شناخت توانمندی های خلاق خود است و این هدف از سایر اهداف متعالی تر می باشد. حصول این هدف هر چند دشوار و طولانی است، اما سهمی ضروری در جهت جستجوی جهانی عادلانه تر و بهتر برای زیستن به شمار می رود. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که همه چیز سر جای خود قرار گیرد نه اینکه آموزش و پرورش را فدای کنکور بکنیم و بشویم تدارکاتچی کنکور و بس و بقیه دانش آموزان را اصلا به حساب نیاوریم. شاعر گرانقدر می فرماید:

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

رنج گل بلبل کشید و بوی اورا ا باد برد
پاسخ + +2 0 --
اردشیر کاظمی 1397/05/15 - 00:59
یادمان رفته که آموزش تا پایان دبیرستان نه برای پر کردن مغز بچه‌ها با انواع حفظیات که برای آماده کردن آن‌ها برای زندگی در اجتماع است. یادمان رفته که بچه‌ها باید بچگی کنند، شور و شوق زندگی را در مدارس یاد بگیرند، یاد بگیرند شهروند خوب بودن یعنی چه، سزای خلاف کردن و عاقبت بیراهه رفتن چیست، زندگی آپارتمانی یعنی چه؟به بچه‌ها یاد نمی‌دهیم فردا در جامعه چگونه مشارکت داشته باشند، خودخواه نباشند، و اگر صاحب شغل یا موقعیتی شدند با مردم خوب رفتار کنند و خود را تافته جدا بافته حساب نکنند و به خاطر ماندن در یک پستی به هر معامله و رذالتی تن در ندهند. آری جناب مدیرکل باید به این مسائل اهمیت داد و انتظار و افتخار به ثمر نشستن این رفتارها را داشت نه درصد قبولی در کنکور که ربطی به آموزش و پرورش و اهداف آن ندارد را پیش کشید.
پاسخ + 0 0 --
داود محمدی 1397/05/15 - 10:05
متاسفانه رویکرد انتقادی همواره به عنوان بزرگترین عامل در مدیریت های رانتی است.
پاسخ + 0 0 --
داود محمدی 1397/05/15 - 10:06
رویکرد رفتارهای نمایشی و توجه به شاخص های ظاهری و غیرواقع بینامه مهمترین سیاست رفتاری آموزش و پرورش استان است.
پاسخ + 0 0 --
داود محمدی 1397/05/15 - 13:58
با عرض معذرت از اشتباه تایپی
منظور رویکرد انتقادی بزرگترین مانع برای مدیران رانتی است لذا منتقدان همیشه دشمن نگریسته می شوند.
پاسخ + +1 0 --
اردشیر کاظمی 1397/05/15 - 01:04
سال‌ها است دیگر حتّی جشن‌های مدارس و دهه فجر درست برگزار نمی‌شوند چون آنقدر حجم کتاب‌ها زیاد است که وقت کم می‌آید و البته لابد علم از پرورش مهمتر است!؟ اگر هم جشنی یا مراسمی برگزار می‌شود آنقدر بی برنامه اجرا می‌شود که هیچ چیزی عاید بچه‌ها نمی‌شود. نه مسابقه ورزشی درست و حسابی و نه شور و هیجانی در مدرسه وجود دارد. همه چیز شعاری و در سطح پیش می‌رود. بچه‌ها وقتی تعطیل می‌شوند گویی از زندان آزاد شده اند. خودمان را گول نزنیم. خیلی ساده می‌شود به مدارس مختلف سرکشی کرد و با بچه‌ها حرف زد. بچه‌ها مدرسه را دوست ندارند. سال‌ها است که این طور است.در کتاب‌های درسی حتّی کتاب‌های ابتدایی آنقدر حجم مطالب نظری و بی خاصیت بالا است که تعجب‌آور است و از همان دوران ابتدایی تست زنی شده بلای جان بجه ها چون باید برای کنکور آماده شوند و لاغیر
پاسخ + +1 0 --
اردشیر کاظمی 1397/05/15 - 01:14
براساس نتایج تحقیق درباره آسیبهای کنکور بر برنامه های درسی، روش گزینش و پذیرش دانشجو (کنکور) در حال حاضر یکی از مهم ترین موانع بهره وری نظام آموزشی کشور به ویژه در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی است که در حال سرایت به دوره ابتدایی نیز می باشد و هر روز پررنگتر نیز می شود. به طوریکه هدف تک بعدی تست زدن بیشتر در مدت کمتر باعث عدم تحقق هدفهای آموزش و پرورش، بی اعتنایی نسبت به کتابهای درسی، گریز از روشهای یاددهی- یادگیری فعال و بی ارزش شدن امتحانات و ارزشیابی از آموخته های مدرسه ای و زوال فعالیتهای آزمایشگاهی، تحقیق، تفکر، ابتکار، خلاقیت و استفاده از وسایل سمعی و بصری شده است. پس لزومی ندارد که مسئولین بزرگوار به خاطر نتایج کنکور بر خود ببالند و به آن افتخار کنند.
پاسخ + +1 0 --
اردشیر کاظمی 1397/05/15 - 01:20
جناب محمدی الحق و الانصاف به مطالب جالب و گیرایی اشاره نموده اید و مباحث جنابعالی سمت و سوی علمی و پژوهشی دارد بدون سوگیری و نگاه ارزش مدارانه.ولی نمی دانم که چرا بعضی از دوستان همین مطالب را نیز برنمی تابند و به خود می گیرند؟
پاسخ + 0 0 --
داود محمدی 1397/05/15 - 10:03
جناب کاظمی
با سلام
نکات بسیار جالبی را اشاره کردید و در ضمن جسارت و شجاعت شما به عنوان یک معلم اندیشمند ستودنی است.
پاسخ + +1 0 --
اردشیر کاظمی 1397/05/15 - 01:30
سیستم کنکوری به جای پرورش خلاقیت‌ها از طریق کلمات و تصاویر، به پرورش رقابت و حسادت از طریق رتبه‌بندی عددی پرداخته است. برای کسانی که پایین‌رتبه‌اند نوعی حس حقارت، خنگی و عقب‌ماندگی ایجاد کرده و برای بالارتبه‌‌ها نوعی حس کاذب نخبگی و سپس نارضایتی و مهاجرت از کشور؛ درحالی‌که اگر نیک بنگریم متوجه می‌شویم که نه اینها نخبه‌اند و نه آنها عقب‌مانده‌. مدرسه با زندگی روزمره، بیگانه است و بدین‌ترتیب زندگی روزمره از راهی غیر از مدرسه، برای تقویت فرزندانش می‌کوشد. همه مهارت‌هایی که مدرسه باید به فرزندان ما یاد دهد از طریقی غیر از مدرسه کسب می‌شوند؛ درست به این دلیل که مدرسه با روشنفکری و میدان‌های حوزه عمومی فاصله گرفته است.( بخشی از گفته های دکتر عباس کاظمی جامعه شناس و عضو هیئت علمی)
پاسخ + 0 0 --
سلام 1397/05/19 - 18:13
سلام موضوع کنکوردرهیچ مصوبه وبخشنامه ای وظایف آموزش وپرورش ومدیرمدرسه نیست بلکه کیفیت آموزشی سه ضلع ۱برنامه رسمی مدارس شامل معلمان برنامه دانش افزایی وامکاناتو...۲اراده وبرنامه دانش آموز وهمراهی اولیا۳محتوای غیررسمی همچون کتب کمک آموزشی کلاسهای خصوصی وآموزشگاههاو...درموفقیت کنکورموثرانددرهرحال این نتایج درمقایسه کشوری نقاط مثبت فعالیت آموزش وپرورش استانهاست.کمی تامل داشتهوانصاف داشته باشیم

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور