صدای معلم

کاش آن قدر که به پروندۀ خصوصی و یا سیاسی شخصیت ها و مهره های سوختۀ نظام آموزشی واکنش می دهید ، قدری نسبت به شغل و موقعیت و موجودیت خود حساسیت نشان دهید !

انتظارات از سازمان نظام معلمی

مینو امامی/ همکار صدای معلم

انتظارات از سازمان نظام معلمی و الزامات معلم حرفه ای

در بخشی از یادداشت اخیر خود با نام " دعوای تعیین متولی برای آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و معلمان بی تفاوت " آورده بودم :
" به انجام مسئولیت آموزش ضمن خدمت توسط سازمان نظام معلمی که عده ای آن را مطرح می سازند ، نیز امیدی نیست ، چون وقتی وزیر یک وزارتخانه استقلال کافی برای اجرای تعهدات وزارتخانه را ندارد ، انتظار انجام بهینۀ وظایف از یک تشکلی که باوری به آزادی عمل و هویت آن در درون همین نظام نیست ، دور از واقعیت است."
هر فردی آزاد و مختار است که تا برحسب تجربه و یا دانش اندوخته ، نظر خود را در حیطۀ شغلی خویش بیان دارد. این ابراز دیدگاه می تواند خوشایند و یا ناخوشایند ، مفید و مؤثر و یا برعکس نسبت بدان موضوع باشد. دیگران حق دارند آن را بپذیرند و تأیید کنند و یا بر آن خرده گیرند و نقد کنند. آنچه که در این وسط بدیهی و مبیّن است ، حلقۀ مفقوده ای در عرصۀ فعالیت شغلی معلمان است تا کارکردهای گوناگون آن را به هم متصل ، پیوسته و هموار سازد.

واحدها و بخش های گوناگون لازم برای سوخت رسانی به موتور محرکۀ آموزش و پرورش یعنی معلمان به عنوان اساسی ترین رابط نظام آموزشی عبارتند از : تربیت معلم ، گروه های آموزشی ، آموزش ضمن خدمت ، تکنولوژی آموزشی ، پژوهش ، تألیف کتب درسی و تشخیص محتوای ضروری برای آن و نیازسنجی حرفه ای برای هر یک از این مقوله ها به طور منفک و پیوسته که هر یک از اهم مواردی است که سازمان نظام معلمی به عنوان یک نهاد مدنی می تواند به انجام آنها قادر باشد اما به شرط و شروطی مشخص و تحقق انتظاراتی معقول و موجه.

دو شرط مهم برای موجودیت سازمان نظام معلمی
1 - مهمترین شرط آن که به جای موجودیت تشکل های متعدد جزیره ای شکل بی حاصل و یا متفرق توسط معلمان ، بهتر است همه معلمان به ریسمان سازمان نظام معلمی چنگ زنند تا از تحلیل قوا و ایجاد نفاق در عمل ، به وحدت رویه و پیکری واحد و یکپارچه و متحد تبدیل شوند. اگر قرار بر کشوری بودن این سازمان باشد ، آن نیز به سرنوشت همان سه نفر برگزیده برای صندوق ذخیره فرهنگیان و شورای عالی آموزش و پرورش ، مبتلا خواهد شد

2 - شرط مهم دیگر وجود و حاکمیت دموکراسی به عنوان سوپاپ اطمینانی برای پُر تعدادترین شاغلان در وزارت آموزش و پرورش است ، یک سازمانی مستقل که به آرای جمع احترام بگذارد و پای بند اصول حرفه ای باشد و گر نه هر نوع وابستگی ، آفت آن خواهد بود.

و اما انتظاراتِ تشکیل سازمان نظام معلمی را می توان از دریچه ای در موارد زیر خلاصه کرد :

1 – ابتدا انتظار تدوین اساسنامه ای برای مقبولیت سازمان است که شامل افرادی است که در تشکل های مختلف ، دیروز و امروز فعالیت
داشته اند و یا مدیر سایت صدای معلم که سالها با پرداختن به مسایل آموزش و پرورش اِشراف لازم را دارند.

سازمان نظام معلمی باید پشتوانه ای مستحکم و مدون با قابلیت اجرایی روان ، ارائه دهدکه قدرت دفاع از برنامه ها و اهداف و برنامه های خود را داشته باشد. یک برنامۀ کار کم نقص . بی نقص عرض نکردم ، چون با آغاز مسیر ، ناهمواری ها و سنگ و کلوخ ها مشخص و عیب یابی خواهد شد. در واقع به این مسیر همانند یک میدان مین گذاری شده با احتیاط ولی با اطمینان خاطر از توانمندی ها ، قدم گذاشته می شود.
کارشناسان امر باید بررسی نمایند که طرح نظام معلمی انجام شده در مهر سال 94 با نظارت مهدی نویدی ادهم که توسط احمد عابدینی در واحد کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ، انجام شده است ، انتظارات معلمان و نیازهای امروز آنان را پاسخگوست یا خیر؟ مبادا با محدود و مقیّد کردن خود به طرحی که قابلیت و یا الزام عملیاتی شدن را نیافته است ، مسیر پیش رو را به خطا رویم که متأسفانه این کار یعنی اضافه شدن محدودیتی بر محدودیت های دیگر. طی طریق در این مسیر باید با چنان دوراندیشی و سبک و سنگین سازی اهداف انجام بگیرد که امکان هر نوع شکست و یا خاک خوردن آن را به پنج درصد احتمالات برساند و با قدرت اجرایی 95 درصد ، اعتماد ، اطمینان ، استقلال نظر و عمل معلمان را بیمه و تضمین نماید و گر نه اگر با عمل ناقص و یا ابتر خود باز به ساحل نجات نظام آموزشی نرسیم ، ارزش و باور و اعتماد معلمان دیگر هرگز قابل بازیابی و ترمیم نخواهد بود. ما حق نداریم در برهه هایی از زمان ، تکه هایی از یک پازل کامل نشده را پر نمائیم و با شادی و خوشحالی زایدالوصفی ، رشته های ایمان و اعتماد شغلی معلمان را بگسلیم.


2- به عنوان یک دبیر بازنشسته برای تمامی بازنشستگان فرهنگی دیروز و امروز جامعه نیز ، ضرورت همفکری و همیاری بر اساس تجربه و تفکر کمال یافته در این سازمان را ضروری می دانم. یعنی باید تعیین تکلیف نمود که آیا سازمان نظام معلمی فقط برای شاغلان لازم هست و یا درایت آن تا حدی است که از پتانسیل های ارزشی بازنشستگان فعال و مؤثر بر نظام آموزشی نیز بهره خواهد جست؟

3- انتظار دیگر از سازمان نظام معلمی ، استانی بودن آن است. همانند تشکیلات سابق گروه های آموزشی ، تمامی استانها و شهرهای کوچک و بزرگ کشور ، مجموعه ای از افراد را در دوره ها و رشته های گوناگون از بین خود برگزینند و آنان در ساختاری زنجیروار به هم متصل شوند تا به اعضای کشوری برسند. مجموعۀ فعالیت های حوزه هایی که نام بردم یعنی : تربیت معلم ، گروه های آموزشی ، آموزش ضمن خدمت ، تکنولوژی آموزشی ، پژوهش ، تألیف کتب درسی و تشخیص محتوای ضروری برای آن و نیازسنجی حرفه ای برای هر یک از این مقوله ها به طور منفک و پیوسته ، در این ساختار به صورت زیرمجموعه ، فعالیت نموده و از طریق اعضای کشوری با وزارتخانه مرتبط گردند. در تمثیلی می توان سازمان نظام معلمی کشوری را ملکه و مابقی را ، کارگران کندوی آموزش نامید که امید است فوری با چنین نامگذاری ، کسی برافروخته نگردد. هدف ترسیم راه و هدف سازمان است. اعضای استانی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات ، فاصلۀ بین خود را به حداقل رسانیده و بدون نیاز به سفرهای غیرضرور و یا تشکیل جلسات و سمینارهای مرسوم ، به هم اندیشی و همفکری می رسند. تنها حوزه ای که نیازمند چنین جلساتی است تألیف کتب درسی و تشخیص محتوای ضروری برای آن است که بهتر است نیازسنجی برای آن بر اساس خواسته های تمامی استانها باشد تا به وحدت رویه دست یازند.

انتظارات از سازمان نظام معلمی و الزامات معلم حرفه ای

اگر قرار بر کشوری بودن این سازمان باشد ، آن نیز به سرنوشت همان سه نفر برگزیده برای صندوق ذخیره فرهنگیان و شورای عالی آموزش و پرورش ، مبتلا خواهد شد. یعنی فرهنگیان سراسر کشور نه آنان را خواهند شناخت و نه هیچ نوع بده بستان اطلاعاتی مفید مابین این افراد با زیرمجموعه ای که نمایندۀ آنان خوانده می شود ، خواهند داشت و همچنین اثرگذاری آنان بر حیطه های انتخاب شده غیر قابل تجربه هست. چون هر مجموعه ای حق قانونی دارد تا ابتدا نمایندۀ انتخابی حوزۀ خود را بشناسد و سپس به او اعتماد و اطمینان خاطر داشته باشد. تصور نمی کنم بجز همکاران و شاید همشهریان این شش تن ، مابقی فرهنگیان آنان را بشناسند و یا به آنان اعتماد داشته باشند.

انتظارات از سازمان نظام معلمی و الزامات معلم حرفه ای

4- انتظار بعدی ، ثابت نگه داشتن اعضای هر منطقه تا زمان مفید و مؤثر بودن بر اهداف سازمان است. با این روش افراد تشویق به رقابت و نمایش خلاقیت بیشتر می شوند. اعضای غیرکارآمد ، بدون هر نوع تعارف خود با قبول ناتوانی کنار روند و اعضای کارآمد بدون هر نوع تنگ نظری و بخل ، همیاری و حمایت شوند. مبادا همانند سرگروه های آموزشی بخواهیم دهه ها آنان را بدون داشتن انگیزه و قابلیت کیفیت بخشی حفظ نماییم. باید با درجاتی از شعور اجتماعی سازمان نظام معلمی اداره گردد که در آن برای افراد تنبل و بدون هدف و انگیزه ، جایی باقی نماند. این مهم با بالا بردن سطح علمی اعضای سازمان ،به طور اتومات شدنی است ، چون افراد بیسواد جرأت حضور در آن را نخواهند یافت.

انتظارات از سازمان نظام معلمی و الزامات معلم حرفه ای

5 - انتظار بعدی سیاسی نکردن سازمان نظام معلمی است. هر چند سیاسی کردن هر امری برای نظام سیاسی به منزلۀ تسلط بر حدود اختیارات آن حوزه است ، اما راه گشایی برای دخالتها و نفوذها و اثرگذاری های غیر تخصصی و غیرکارشناسی نیز هست و ما از این ناحیه در آموزش و پرورش کشور ضربه های عمیق بسیاری به جراحت داریم. سیاسی کردن آموزش ، فرصت طلبان مخرب را وارد عمل می سازد و آنان برای رسیدن به منافع خود از هیچ سوء استفاده ای ابزاری دریغ نمی ورزند. در انتظار بنشینید و ببینید چند مدیر کل استانی و یا منطقه ای و ناحیه ای برای شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس ، فرهنگیان را نردبان موفقیت و محبوبیت و مقبولیت خویش قرار خواهند داد. این جریان یکی از محصولات سیاسی کاری در آموزش و پرورش است. اگر به نوع نظام آموزشی کشورهای برتر آموزشی از جمله ژاپن نگاهی بیفکنید ، آنها آموزش و پرورش را نه به صورت متمرکز از سوی مرجعی به نام دولت و وزارت آموزش و پرورش که به صورت سیاستگذاری منطقه ای هدایت می کنند.

6 - انتظار بعدی ایدئولوژیک نکردن خود سازمان و اعضای سازمان نظام معلمی در این راستاست. معلمان عضو سازمان در استانها و شهرهای مختلف ، یک بار به هنگام استخدام گزینش شده اند و صلاحیت اخلاقی و دینی آنان به اثبات رسیده است ، ما در پی خلق ارزش هستیم نه ضایع و تخدیر کردن شخصیت همکاران . پس انتخاب ما بر اساس سابقه خدمت و تخصص و دانش همکاران خواهد بود. نامزدها ابتدا در مدارس برای فعالیت صنفی مشخص و سپس از سوی متصدیان و معاونان آموزشی ادارات نواحی و مناطق و استانها ، هم اندیشی و تأیید خواهند شد . ارتباط متغیر مدرک تحصیلی در انتخاب اعضا نه بدان معنا که همگی دکتری و یا فوق لیسانس باشند ، که آن وقت مسیر ما ناخواسته جهت یافته می گردد، بلکه ترکیبی از هر مدرک. چون زوایای دردمندی و نگرش معلمان با مدارک مختلف ، متفاوت است و ما به همین ترکیب تفاوت ها نیازمندیم تا تفکری محدود و قالبی نسبت به هر حیطه ای نداشته باشیم. حذف سازمان نظام معلمی در مجموعۀ سیاست های سند تحول بنیادین ، به دلیل تعقیب و نیل به همین دو هدف یعنی شماره 5 و 6 بوده است .

انتظارات از سازمان نظام معلمی و الزامات معلم حرفه ای
7- انتظار بعدی نقش صرفا نظارتی وزارت آموزش و پرورش بر فعالیت سازمان نظام معلمی است. هر نوع نقش هدایتی و یا امنیتی ، باعث ایجاد محدودیت در عمل و نابودی تفکر و خلاقیت در آن خواهد شد. ما قصد آن داریم در این سازمان بتوانیم به پتانسیل های بالقوۀ نادیده گرفته شدۀ معلمان فرصت ظهور و بالفعلیت در آمدن دهیم ، قرار است سازمان موجب ایجاد تحولات درون ساختاری در نظام آموزشی گردد.

8 - انتظار بعدی سپردن عرصۀ تعلیم و تربیت به اهل فن یعنی خود معلمان است. این یک نهاد مدنی و صنفی است و ورود اغیار بدان یعنی آسیب زنی به حریم آن . من معلم هرگز مدعی کشیدن دندان فاسد و یا جراحی قلب بیماری نیستم ، مگر آن که با ایجاد فرصت تحصیل و برقراری عدالت آموزشی بنا به اراده و میل و توانم متخصص این دو رشته گردم ، که در گذشته چنین فرصتی برای ارتقای معلمان وجود داشت.

9 - علی پورسلیمان مدیر سایت صدای معلم در بخشی از یادداشت خود با عنوان " سازمان نظام معلمی را سیاسی نکنید " اشاره به نکته ای مهم اما واقعی دارند :
"بزرگترین و شاید مهم ‌ترین آسیبی که سازمان نظام معلمی را تهدید می‌کند "بی تفاوتی‌" معلمان در مورد جایگاه و منزلت حرفه معلمی است ، بدون تردید بسیاری از معلمان طرح سازمان نظام معلمی را مطالعه نکرده و از سوی دیگر ممکن است "‌ ایفای نقش‌" ناقص ، بد و کاسب‌کارانه سایر تشکل‌ها این ذهنیت را برای آنان تداعی کرده است که سازمان نظام معلمی نیز چیزی در مایه این تشکل‌ها است که می‌خواهد در جهت اهداف خویش آنان را مورد استفاده ابزاری قرار دهد." (1)
یقین مجموعۀ رفتارها و برخوردها و ناشنیده و نادیده انگاری های معلمان توسط مسئولان دولت و مجلس و.... در ایجاد و شدت یافتن این بی تفاوتی سهم بسزایی داشته است. یک انسان چرا رفلکس طبیعی خود را نسبت به پدیده ها و مسایل پیرامون خود را از دست می دهد ؟ عمدتا به دلیل هیچ شماری اطرافیان خود. معلمان از نردبان ترقی شدن نمایندگانی که به وقت نیازمندی به تک آرای آنان ، رگبار وعده و وعید خود را برای تهییج او جهت شرکت در انتخابات ، شلیک می نمایند و بعد از گذشتن از پل منتهی به صندلی مجلس ، فراموش می شوند ، بیزار و بی اعتماد و بی تفاوت گشته اند.
من نیز گِله از برخی همکاران دارم هر چند تلخ اما واقعیت جامعه ماست. کاش آن قدر که به پروندۀ خصوصی و یا سیاسی شخصیت ها و مهره های سوختۀ نظام آموزشی واکنش می دهید ، قدری نسبت به شغل و موقعیت و موجودیت خود حساسیت نشان دهید.
اگر شمای معلم نمی خواهید سازمان نظام معلمی به افرادی خاص و ناشناخته و ناتوان و غیرمتخصص سپرده شود ، پس باید قدری به مسئولیت و رسالت شغلی خود احترام بگذارید. شما چه سهمی ابتدا در تثبیت موجودیت این سازمان و سپس در پرمحتوا و غنابخشی آن می توانید داشته باشید؟ من شخصا به شرط تأمین انتظاراتم ، وجود چنین سازمانی را برای ارتقای سطح کیفی نظام آموزشی و مقبولیت تخصص و حرفه ای بودن شغل معلمی و نیل به رشد و توسعۀ پایدار در آموزش و پرورش می پذیرم. اما باید به شعور من معلم احترام گذاشته شود و اساسنامۀ آن و نحوۀ انتخاب اعضای آن به سمع و نظرم برسد. بدون مطالعه و اطلاع از محتوا و نوع فعالیت سازمان ، چگونه می توان آن را پذیرفت ؟
اگر توان اندیشۀ بیشتری را برای بیان نظراتم داشتم ، باز در این خصوص خواهم نگاشت. این مهم در سایۀ بیان نظرات شما مقدور است ، پس
سهم من معلم در تشکیل و تحقق اهداف سازمان نظام معلمی چیست ؟! این سازمان چرا باید تشکیل شود و چگونه مؤثرتر خواهد بود.؟
فراموش نکنیم بیان نظرات برای تبادل افکار و گفت و گوی کتبی و رسیدن به نتایج مطلوب تر است ، لذا بنده آنها را نقل کردم و شمای بزرگوار آنها را نقد و بررسی نمایید. ما باید قابلیت و توانمندی خود را به اثبات برسانیم و گر نه کسی آن را در وجود ما اقرار نخواهد کرد. سپاس

1 ) برای نگارش این متن از دو یادداشت علی پورسلیمان مدیر سایت صدای معلم ، استفاده نموده ام.
** سازمان نظام معلمی را سیاسی نکنید !
** سازمان نظام معلمی و احیای مرجعیت بر بادرفته .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

انتظارات از سازمان نظام معلمی و الزامات معلم حرفه ای

جمعه, 17 خرداد 1398 13:00 خوانده شده: 1167 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/03/17 - 15:03
سیاست کرم تنه ی درخت آموزش و پرورش
است و قصد ترک جای پرمنفعت خود را هرگز
نخواهد داشت. حداقل تا زمانی که اراده نظام
بر این طرز تفکر است. آنان بدین طریق کنترل
مهمترین کانون اثرگذار بر مغز افراد جامعه را
در اختیار می گیرند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/17 - 19:42
سلام
امید است اتاق فکر و یا تفکر نظام سیاسی ما
نیز چون بسیاری از کشورها ، آموزش و پرورش
را از نفوذ و سیطره سیاسیون برهاند. یکی از
راهکارهای نجات استیصال آموزش و پرورش
مستقل ساختن آن است. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/18 - 06:04
سلام
جناب آقای شهروند ،
متأسفانه برخی از بیماری های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما شدیدا مسری است و کورکورانه مقلّد دارد.
مدیرکل آذربایجانشرقی هم برای همین منظور استعفا داده اند. از یک سو برای استعفای آنان خوشحالیم اما چه تفاوتی دارد اگر با همین پتانسیل که در آموزش و پرورش بوده اند فردا نماینده شوند ، مجلس توانمندی برای دفاع از حق و حقوق خود نخواهیم داشت.
یقین برای استعفا مدت زمان مشخص و محدودی قائل شده اند لذا امروز فردا آمار مدیران مستعفی بیشتر هم می شود .
این سیستم اصلاح پذیر نیست ؟ چرا ؟
چون مرجع قدرتمند ملی که باید خاستگاه این اصلاح باشد وجود ندارد. اما هر چند بتدریج و در درازمدت ، اصلاح می تواند از کلاس من و شما هم آغاز شود. ما باید آن چهرۀ خاص را برای ایجاد تغییر در نظام آموزشی کشور، مدتها پیش تربیت می کردیم. ما هم زمان را از دست داده ایم. امیرکبیر در یک نظام کاستی از استراق سمع درس استاد مکتب خانه به صدارت رسید.لابد جسارتا یا کلاس درس ما خاصیت آن مکتب خانه را ندارد و یا نسل ما خاصیت آن شاگرد آشپز را. تشکر.
پاسخ + +2 0 --
شهروند 1398/03/17 - 18:05
درود تا زمانی که این سیستم حکومت هم باشه سازمان
نظام معلمی را را رنگ خواهند کرد و تحویل معلم
ساده دل خواهند داد مثل سایر سواری ها که از
معلم گرفتن.مثل هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان
که فانی غندالی بطحایی وووجزو آن بودن مایملک900000
فرهنگی رو غارت کردن .پس این سیستم اصلاح ناپذیر است.
باید طرحی نو درانداخت مثل سازمان صنفی معلمان در شیلی و فرانسه .با سپاس
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/17 - 19:55
سلام
واقع مطلب ، جناب آقای شهروند ، دیگر روزگار نالیدن و بی تفاوتی معلمان بسر آمده است و این سایت در تنویر افکار همکاران و ایجاد همدلی برای عدالت خواهی و عدالت جویی ، نقش بی بدیل خود را ایفا نموده است و نتایج نگارش یادداشت های بیشمار و تبادل افکار با سرورانی چون شما همکار فهیم ، ناخواسته ما را به تمنای آموزش و پرورش به دور از سیاست و بازی سیاسی سوق می دهد. امروز باید برای این هدف تلاش نمود. اما به قول شما و طبق مطالب متن ، اول باید اعتماد و اطمینان معلمان جلب شود. ایام وعده و وعید امروز فردا بسر آمده است .
حداقل خودمان خودمان را گول نزنیم. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/17 - 21:30
جناب شهروند ، عمده مشکل ما نداشتن دانش کتبی
و قانون قابل احترام برای طی طریق است که این ضعف هم از تفوق مهارت گفتگوی شفاهی بر کتبی نتیجه می شود و علت این امر نیز نداشتن عادت به مطالعه است .
ما بیشتر مشکلات مان فرهنگی است و در تعاملات
خود سادگی را به سختی و دشواری مسیر ترجیح
می دهیم. به نظر شما چند درصد معلمان حاضرند کل محتوای کتاب تدریس شان تغییر یابد ؟!!
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1398/03/17 - 21:46
تقی زاده مدیر کل آپ خوزستان هم 14خرداد استعفای خودش را زنجیروار وبه دنبال هماهنگی با بطحایی داد وقرار است وارد عرصه انتخابات مجلس شود احتمالا از اهواز .این جماعت هرجا
استخوان چربتری باشد به همانجا بو خواهند کشید
ولی بطحایی میدانست که قرار است قربانی شود
برای حال دادن به معلمان همزمان با انتصابات
مثل فانی رفت والا همه میدانند که وزارت لقمه چربتری
است .این سیستم اصلاح پذیر نیست همین الان در هر مدرسه یک آخوند گذاشته اند فکر میکنید برای چه؟
حالا که مساجد را خلوت کرده اند آمده اند سراغ مدارس
خیلی از اولیا هم مخالفند خدایی با حضور روحانیان.
میبینی وسط سال یک آخوند میاد مدرسه وزیر میزی
استخدام شده .ممنون
پاسخ + +1 0 --
شهروند 1398/03/17 - 18:10
درود دوباره.من قبلا گفتم در قبل از انتصابات مجلس دوباره قرار شد حالی به معلمان ساده دل بدهند هر سال به شکلی مانند استیضاح و حالا با این شکل تا باز سواری بگیرند و موج ایجاد کنند
اگر بطحایی استعفا نداده بود بالاخره نمایندگان
برای حفظ آبرو وهمراه کردن معلم برای نگهبانی
از صندوق آرا اورا قربانی میکردن
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/03/17 - 19:02
سازمان نظام معلمی مثل نظام پرستاری دردی از معلمان دوا نمی کند. مهم ترین مساله اصلاح قوانین است. معلمی باید شغلی باشد مثل عضو هیات علمی دانشگاه. مثلا با عنوان عضو هیات آموزشی
و با اجرای طرح رتبه بندی معلمان ، حقوق ایشان در حد اعضای هیات علمی باشد. کلیه امور پژوهشی و ضمن خدمت و بدو خدمت و کتب درسی وگروههای آموزشی و...باید به دانشگاه فرهنگیان واگذار شده و این دانشگاه تبدیل بشود به مرکز پژوهش و آموزش فرهنگیان و به جای تربیت معلم به این اقدامات بپردازد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/17 - 20:02
سلام
همکار محترم ، هر چند که گفته شما در طرح اجرا نشدۀ رتبه بندی معلمان قرار است اِعمال شود ، اما واقعیت آن که برای داشتن این عنوان باید دانش آن را نیز احراز نمود.
در باور شما سطح معلومات معلمان از چنین اعتباری برخوردار است ؟ با تأکید بر این اصل که دانش هیچ معلمی بدون ارادۀ شخصی خود او در این نظام آموزشی به روز رسانی نمی شود.
دانشگاه فرهنگیان ، صلاحیت لازم برای تربیت معلم در سطحی که روزگاری دانشگاه سراسری و دانشکده علوم تربیتی برعهده داشت ، را ندارد. اگر قرار باشد تمامی واحدهای موجود در آموزش و پرورش به این دانشگاه سپرده شود ، یقین داشته باشید اوضاع از شرایط فعلی هم اسفبارتر خواهد بود.تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/18 - 11:59
با سلام سپاس
هدف اصلی اصلاح امور برای آینده است بطوریکه با اصلاح قوانین ، سیاست جذب معلم تغییر کند و معلمان توانمند از طریق آزمون و از بین انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی و طی دوره های تخصصی جذب شوند و با اجرای طرح رتبه بندی هم معلمان فعلی بر اساس توان علمی و سابقه کار و مدرک دانشگاهی ، همتراز اعضای هیات علمی بشوند. ( اعضای هیات آموزشی)
در ضمن دانشگاه فرهنگیان تبدیل بشود به مرکز جامع آموزش و پژوهش فرهنگیان. یعنی به جای جذب دانشجو، اقدام به برگزاری دوره های بدو و ضمن خدمت ، بررسی کتب درسی و امور پژوهشی نماید و صد البته باید تغییر ماهیت بدهد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/18 - 12:14
البته خانم امامی، من هم قبول دارم که سطح علمی و توان معلمان یکسان نیست اما آیا سطح اساتید دانشگاه یکسان است؟ به هر حال باید از جایی شروع کرد. البته در اجرای طرح رتبه بندی بازنشستگان را هم باید لحاظ کرد.و همترازی را برای آنان اعمال نمود. در مورد دانشگاه فرهنگیان هم باید تجدید نظر اساسی صورت گرفته و همانطور که عرض شد این دانشگاه با تبدیل شدن به مرکز جامع آموزش و پژوهش فرهنگیان ، وظایف گروههای آموزشی و تالیف و نظارت بر کتب درسی و دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت و فعالیت های مرتبط با رتبه بندی و سایر امور پژوهشی را عهده دار شود.و جذب معلم از طریق آزمون و از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی انجام شود و مرکز ذکر شده برای قبول شدگان دوره های تخصصی بدو خدمت برگزار کند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/18 - 14:45
سلام
همکار ناشناس محترم ، نظرتان از منظر عقلانیت و
و ساختار ، قابلیت اجرایی دارد و به نظر می رسد
می توان با تغییرات مد نظرتان به اصلاحاتی نوین در آموزش و پرورش دست یازید. کاش همکاران صاحب نظری چون حضرتعالی دست به قلم شوند و مکملی ارزشمند برای مجموع یادداشت های سایت گردند.
قدرمسلم انحصاری در ابلاغ نظر و ایده وجود
ندارد و همه ی ما باید در کمال نظام آموزشی
بکوشیم.
من هم مخالف تربیت معلم توسط دانشگاه فرهنگیان هستم و در ضمن چون شما باور
دارم که اساتید نیز همانند معلمان همه رقم اند.
تشکر و سپاس از همراهی و پیگیری تان.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/18 - 22:11
خانم امامی: از اظهار لطف و توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم در آینده با مطالب کامل تری در خدمت همکاران گرامی باشم.
پاسخ + +2 0 --
امامی 1398/03/17 - 19:50
سلام
واقع مطلب ، جناب آقای شهروند ، دیگر روزگار نالیدن و بی تفاوتی معلمان بسر آمده است و این سایت در تنویر افکار همکاران و ایجاد همدلی برای عدالت خواهی و عدالت جویی ، نقش بی بدیل خود را ایفا نموده است و نتایج نگارش یادداشت های بیشمار و تبادل افکار با سرورانی چون شما همکار فهیم ، ناخواسته ما را به تمنای آموزش و پرورش به دور از سیاست و بازی سیاسی سوق می دهد. امروز باید برای این هدف تلاش نمود. اما به قول شما و طبق مطالب متن ، اول باید اعتماد و اطمینان معلمان جلب شود. ایام وعده و وعید امروز فردا بسر آمده است .
حداقل خودمان خودمان را گول نزنیم. تشکر
پاسخ + +3 0 --
امامی 1398/03/17 - 19:54
جناب شهروند ، استعفای وزیر از روی دلسوزی برای معلمان و یا آموزش و پرورش نیست و برای اعتلای نظام آموزشی و یا قبول تقصیرات هم نیست. ایشان از ضربات بی امان منتقدین و صاحب نظران خود را خلاص و به دامن امن نشستن بر صندلی گمنام نمایندگی که شاید طی چهار سال ، یک بار هم فرصت ابراز نظر برایشان فراهم نشود ، فرار کرده اند. در واقع متوجه شده اند که پردردسرترین وزارتخانه ، آموزش و پرورش است لذا خلاص. تشکر
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1398/03/18 - 00:19
سپاس استادگرامی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/18 - 08:04
سلام
بنده از همفکری با همکاران ، حظّ وافر می برم.
در ضمن همکاری ساده بیش نیستم.
تشکر از لطف تان .
پاسخ + +3 0 --
دبیر 1398/03/17 - 21:04
شاید وزیر جدید بتواند با احیای حقانیت
سازمان نظام معلمی، اعتماد و اطمینان
معلمان را بدست آورد. در واقع به عنوان
قدم اول برای زیرسازی سایر موارد، بد
هم نیست. ما معلمان نیاز به هدایت
توانایی و انرژی و قابلیت های تدریس
داریم. ما از هر نظر به حال خود رها
شده ایم و برای همین بازدهی کافی
را نداریم. انتظارات متن بالا قابل
بررسی تامل و تکمیل است.
پاسخ + 0 0 --
زنبور آخرالزمان 1398/03/18 - 00:08
آره ویزویز
پاسخ + 0 0 --
زنبور آخرالزمان 1398/03/18 - 00:10
زنبور در خواب می دید هندوانه
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/18 - 06:09
سلام
به نظر می رسد نقطۀ آغاز مناسبی برای اثبات میل به همسویی با فرهنگیان باشد. اما چگونه و با چه سازو کاری عمل خواهند نمود؟ مهم است. اگر همین سرآغاز با گفتگو و مشورت و همنشینی با اهل فن و تجربه باشد،
می توان امیدوار بود اما اگر یکه تازی بنمایند هر چند ظاهر آغاز نیکوست ، باز اصل کار می لنگد. تشکر
پاسخ + +3 0 --
دبیر 1398/03/17 - 21:11
ما معلمان را خیلی از اوقات متهم به
بی تفاوتی می نمایند !! همچنان که
در متن نیز اشاره شده ما قربانی این
صفت هستیم . قدرمسلم ما معلم کاردان
مسولیت پذیر کم نداریم اما ظاهرا عمدی
در معرفی ما با برخی از عناوینی چون
بی تفاوتی است تا وجودمان کم رنگ باشد،
امری که به ضرر کشور و آموزش و پرورش
است.
پاسخ + 0 0 --
زنبور آخرالزمان 1398/03/18 - 00:09
قدرمسلم ما معلم کاردان
مسولیت پذیر کم داریم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/18 - 06:12
سلام
برخی از برچسب ها زده می شود به ناحق و برخی با رفتار خاص آن مجموعه ، از کانال فرهنگ عمومی بتدریج
تعمیم می یابد. اگر شاغل هستید به رفتار آنان نظاره گر باشید ، چند تن برای امور ریز و درشت در کلاس درس و یا فضای کلی مدرسه حساسیت نشان می دهند و برعکس؟ تعداد به دست آمده پاسخ شماست. تشکر
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/03/18 - 05:27
من یقین دارم فردا ذوعلم ابتدا
سرپرست و سپس رسما وزیر
شود. جاده هموار شده است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/18 - 08:22
سلام
امید است فردی شایسته و اهل فن انتخاب
شود. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 05:08
از یادداشت : مقایسه سیستم آموزش و پرورش آمریکا با آموزش و پرورش ایران :

بیشتر قوانین آموزشی منطقه ای است نه کشوری .
تغییرات در آموزش و پرورش خیلی سریع رخ نمی دهد بلکه گروهی برای تحقیقات در خصوص تغییراتی که لازم است ، مأمور می شوند و پس از انجام بررسی های گسترده برخی تغییرات جزئی در نظام آموزش و پرورش اِعمال می کنند. البته باید گفت که برخی قوانین برای کل کشور است و برخی قوانین توسط آموزش و پرورش منطقه اِعمال می شود و تقریبا هر منطقه سیستم خاصی برای آموزش برگرفته از فضای منطقه و شرایط خود را دارد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/21 - 06:33
تعریف نهاد مدنی از ویکی پدیا :
"نهاد مدنی "به نهادهایی در راستای ایجاد قابلیت در راستای توسعه سیاسی فرهنگی و اجتماعی در یک کشور گفته می‌شود.
مشخصه اصلی نهادهای مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان‌های دولتی کشوراست. نهادهای مدنی را می‌توان به دو دستهٔ احزاب و انجمن‌های صنفی دسته‌بندی کرد.
مطابق با نص صریح اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب و انجمن‌های صنفی در چارچوب قانون آزاد است.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما درباره حذف زبان انگلیسی از برنامه درسی مدارس و تفویض آن به موسسات خصوصی با مسئولیت خود والدین چیست ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور