صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري فرد / کارشناس ارشد جامعه شناسي

استیضاح فانی و بازی دو سر باخت ؛ عبوری مستلزم تدبير و آگاهي !

گروهي از نمايندگان مجلس در تلاشند با کشيدن فاني به مجلس، خود را پشت ناديده گرفته شدن حقوق حقه فرهنگيان و اجحاف هايي که در اين سال ها بر آنها رفته است مخفي کنند/ عبور از اين دوره حساس نيازمند تدبير و آگاهي است. فاني و تيم مديرانش نقطه ضعف هاي فراواني دارند و قاطبه فرهنگيان از وزير و تيم همراهش ناراضي هستند/ سوال اساسي اين است اگر مسئول مشکلات عديده آموزش‌وپرورش « شخص وزير » نيست، پس چه کسي بايد پاسخ گوي وزارتخانه تحت امر او باشد/ مسلماً ضعف مديريت و عدم درايت وزير در ايجاد بخش اعظمي از مشکلات فرهنگيان موثر بوده است. آموزش‌وپرورش وزيري مي‌خواهد که در حد مشکلات، نيازها و جايگاه اين وزارتخانه باشد/ آيا عدم ورود جدي فراکسيون اميد به موضوع استيضاح فاني شائبه بي رغبتي و بي اعتنايي آنان به مشکلات حوزه آموزش‌وپرورش و خصوصاً فرهنگيان نيست/ وقتي فراکسيون اميد که انتخاب اکثريت اعضايش را مديون حمايت همه جانبه فرهنگيان است کمترين علاقه اي براي پيگيري مشکلات آموزش‌وپرورش نشان نمي دهداين سوال به ذهن خطور مي کند که اين سياست بازان از راي معلمان استفاده ابزاري نکرده اند/ اگر قرار باشد پاشنه آشيل آموزش‌وپرورش بر روال قبل بچرخد پس ديگر چه فرقي هست ميان اين مجلس و مجلس قبل/ استيضاح فاني در راستاي تقابل با دولت نيست بلکه در راستاي جلب رضايت فرهنگيان و حمايت از دولت است. فاني و تيم مديرانش به نفع روحاني کار نکردند

استیضاح وزیر آموزش و پرورش و عملکرد فانی و مواضع فراکسیون امید

نفس هاي تابستان 95 به شماره افتاده است و در آستانه باز گشايي مدارس تب داغ استيضاح وزيرآموزش‌وپرورش بالا گرفته است. نامه استيضاح علي اصغر فاني وزير آموزش‌وپرورش با امضاي تعدادي از نمايندگان به هيئت رييسه مجلس تقديم شده است.استيضاح حق نمايندگان است که نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي از جمله آموزش‌وپرورش داشته باشد. اما گروهي از نمايندگان مجلس در تلاشند با کشيدن فاني به مجلس، خود را پشت ناديده گرفته شدن حقوق حقه فرهنگيان و اجحاف هايي که در اين سال ها بر آنها رفته است مخفي کنند.

امروزه آموزش‌وپرورش در يک بزنگاه حساس و سخت قرار دارد. عبور از اين دوره حساس نيازمند تدبير و آگاهي است. فاني و تيم مديرانش نقطه ضعف هاي فراواني دارند و قاطبه فرهنگيان از وزير و تيم همراهش ناراضي هستند.

دلايل استيضاح فاني ليست بلند بالایي دارد. از جمله موارد مطرح شده در طرح استيضاح وزيرآموزش‌وپرورشمي توان به: ضعف مديريت، نگاه سياسي و حزبي‌ در آموزش‌وپرورش، عزل و نصب‌هاي باندي و جناحي، عدم کارآيي بيمه طلايي فرهنگيان، عدم شفافيت داشتن در مسائل مالي صندوق ذخيره فرهنگيان، نبود رضايتمندي معلمان از نظام رتبه‌بنديو بي توجهي به مطالبات و حقوق فرهنگياناشاره کرد.

عليرغم انتظار به حق معلمان از نمايندگان مجلس و خصوصاً اعضاي كميسيون آموزش‌وتحقيقات مجلس دهم براي پيگيري مشکلات حوزه آموش و پرورش، با نگاهي به ترکيب موافقان‌ومخالفان استيضاح و فارغ از گرايش هاي سياسي و سوابق آنها اين واقعيت را بايد پذيرفت که استيضاح فاني به جايي نخواهد رسيد و مجلس دهم به استيضاح فاني راي نخواهد داد چراکه دغدغه نمايندگان مجلس، مشکلات ريشه‌اي آموزش‌وپرورش و مسايل معيشتي معلمان نيست.

اکنون که موضوع استيضاح آقاي فاني مطرح شده است بايد منتظر ماند و ديد، آيامنتخبين ملت و خصوصاً اعضاي کميسيون آموزش‌وتحقيقات مجلس به وظيفه قانوني خود عمل خواهند کرد يا منافع اکثريت معلمان را فداي منافع حزبي و جناحي خود خواهند کرد.

کارشناسان و متخصصان مسائل آموزش‌وپرورش همگي متفق القولند که فاني و تيم مديريتي کنوني عملکرد بسيار ضعيفي دارند. حال تعامل مجلس با وزير و مصلحت انديشي در خصوص ماندن يا رفتن در آستانه بازگشايي مدارس و سال پاياني دولت يازدهم چه پيامي را بدنه آموزش‌وپرورش کشور خواهد داد؟

اين که گفته شود مشکل آموزش‌وپرورش« شخص وزير » نيست! و با استيضاح و جابه جايي وزيربه سادگي مشکلات آموزش‌وپرورش حل نخواهد شد فرافکني و فرار به جلو نيست؟

سوال اساسي اين است اگر مسئول مشکلات عديده آموزش‌وپرورش « شخص وزير » نيست، پس چه کسي بايد پاسخ گوي وزارتخانه تحت امر او باشد؟

مسلماً ضعف مديريت و عدم درايت وزير در ايجاد بخش اعظمي از مشکلات فرهنگيان موثر بوده است. آموزش‌وپرورش وزيري مي‌خواهد که در حد مشکلات، نيازها و جايگاه اين وزارتخانه باشد.

نمايندگان فراکسيون اميد ( طرفداران دولت ) با صداي بلند فرياد مي زنند "که مشکلات آموزش‌وپرورش ريشه ايست و در ادوار گذشته اين وزارتخانه نيز وجود داشته است. بايد نگاه دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به آموزش‌وپرورش تغيير کرده و کارهاي اساسي براي آن صورت گيرد"، پس چرا از ابزارهای قانونی خود برای کمک به حل مشکلات زيزساختی آموزش‌وپرورش استفاده نمی کنند و موقع عمل که مي رسد هيچ کس مسئوليت ظلم ها و اجحاف هايي که بر فرهنگيان شده را نمي پذيرد؟

آيا کساني که معتقدند استيضاح وزيرآموزش‌وپرورش در شرايط کنوني به صلاح کشور نيست! و اگر وزير ديگري هم بيايد در اين مدت باقي مانده نمي تواند معجزه کند، پس بهتر است که فاني در جايگاه خود باقي بماند به دنبال توجيهي براي فرار از پاسخ گويي نيستند؟

آيا عدم ورود جدي فراکسيون اميد به موضوع استيضاح فاني شائبه بي رغبتي و بي اعتنايي آنان به مشکلات حوزه آموزش‌وپرورش و خصوصاً فرهنگيان نيست؟

وقتي فراکسيون اميد که انتخاب اکثريت اعضايش را مديون حمايت همه جانبه فرهنگيان است کمترين علاقه اي براي پيگيري مشکلات آموزش‌وپرورش نشان نمي دهداين سوال به ذهن خطور مي کند که اين سياست بازان از راي معلمان استفاده ابزاري نکرده اند؟!

دعوت فراکسيون اميد از فاني براي رايزني و بررسي موضوع استيضاح وزير کار منطقي است، اما متاسفانه نظرات بعضي از از اعضاي فراکسيون اميد در خصوص استيضاح فاني، شائبه سياسي کاري و تباني را نمايان مي کند.

فرهنگيان هنوز حضور 7 اسفند و عهدي که نمايندگان منتخب با آنان بسته اند را فراموش نکرده اند. اگر حمايت فرهنگيان نبوداين مقدار راي براي ليست اميد متصور نبود. اگر قرار باشد پاشنه آشيل آموزش‌وپرورش بر روال قبل بچرخد پس ديگر چه فرقي هست ميان اين مجلس و مجلس قبل؟!

 

و کلام آخر:

واقعيت تلخ آن است به نظر مي رسد نمايندگان با لابي گري و رايزني در تلاشند تا استيضاح را به انحراف بکشانند و اين پيام را به فرهنگيان القا کنند که بين بد و بدتر يکي را بايد انتخاب کرد. پذيرفتن ادامه وضعيت نامطلوب موجود به خاطر اينکه سال آخر دولت تدبير‌واميد است و زمان اندکي به بازگشايي مدارس مانده، نه به نفع دولت است و نه به صلاح آموزش‌وپرورش.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي!

استيضاح فاني در راستاي تقابل با دولت نيست بلکه در راستاي جلب رضايت فرهنگيان و حمايت از دولت است. فاني و تيم مديرانش به نفع روحاني کار نکردند. زنگ خطربراي نظام آموزش کشور به صدا درآمده است و زمان آن رسيده است تا نمايندگان مجلس و مسئولان از خواب غفلت بيدار شوند.

خروجي استيضاح فاني هرچه باشد ( ابقا يا برکناري) براي مجلس و دولت بازي دو سر باخت خواهد بود. مطمئناً تباني نمايندگان فراکسيون اميد در استيضاح فاني، به نفع دولت نخواهد بود و هيچ منطقي قبول نمي کند که با چشم پوشي بر ناتواني هاي فاني و تيم مديريتي کنوني، قاطبه معلمان را به خاطر عملکرد ضعيف مجلسيان و دولت تدبير و اميد نا اميد کنيم.

دوران مصلحت انديشي به پايان رسيده است.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 30 مرداد 1395 ساعت 00:08 خوانده شده: 1535 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +10 0 --
بازنشسته 1395/05/30 - 01:37
حقوق بازنشسته های قدیمی که فلاکت بار است.
پاداش بازنشستگی معلمان که وزیر آموزش و پرورش باید پی گیری کند، هر چه بازنشسته ها داد می زنند مسئولین "صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ" چرا همه مسئولین و رسانه ها صدای بازنشسته ها را سانسور می کنند؟مخصوصا صدا و سیما مشکل عدم پرداخت پاداش را به شدت سانسور می کند.چرا؟مسئولین رده بالا و پایین همه سانسور می کنند.چرا؟ "صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ"
خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود ، بدیها ( ی دیگران ) را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند ، شنوا و داناست. سوره نساء آیه 148
خدایا مگر نه این است که بازنشسته ها مورد ظلم و ستم واقع شدند؟
پاسخ + 0 0 --
بهلول 1395/05/30 - 10:07
نگارنده محترم خبر:
لطفا شما و بقيه قلم به دستان گرامي دايه مهربان تر از مادر براي معلمان نشويد .
اتفاقا اگر فاني استيضاح و بركنار شود عين ثواب و كاملا به نفع معلمان است . زيرا دولت با اين بركناري متوجه وخامت اوضاع شده و براي جلب نظر فرهنگيان در سال آخر دولت حداكثر تلاش خود را مي كند تا موقعي كه آقاي فاني سركار است به بالا گزارش مي دهد در آو پ همه چيز گل و بلبل است و گزارش مي دهد حقوق فرهنگيان را 77 درصد اضافه كرده است !!!!!!!! ، دولتمردان نه تنها احساس خطري از ناحيه آ و پ و فرهنگيان نمي كنند بلكه مي گويند آو پ عجب كلاهي سرمان گذاشته 77 درصد حقوق بيشتر از ما گرفته است . پس بايد زخم كهنه كاملا تخليه وبه فكر چاره بود نه اينكه دستمال سفيد خوشگل روي آن بست و به همه گل و بلبل نشان داد.
پاسخ + 0 0 --
تفکر مقصودی 1395/06/23 - 22:20
بروید دعا به جان حسین مقصودی کنید که پیگیر مطالبات فرهنگیان کشور می باشد و طراح استیضاح فانی است...
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/06/28 - 18:25
فانی لایق وزارت نیست حتی یک روز
پاسخ + +16 0 --
شهاب 1395/05/30 - 06:38
فانی باید قبلابرکنار می شدمتاسفانه نمایندگان با دادن کارت زرد اورا ابقا کردند امیدوارم این بار اشتباه قبلی تکرار نشود وشاهد برکناری فانی باشیم نبودن فانی ضرری کمتر از بودن اودارد
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1395/05/30 - 23:04
سالهاست نمایندگان مجلس با حیثیت معلمان بازی میکنند و هر روز خفت و خواریشان را تا آنجا که میتوانند افزایش میدهند.
حالا وقت تودهنی به آن نمایندگانی است که به ریش معلم میخندند و صد افسوس که برخی شان معلم هستند....
پاسخ + +16 -1 --
نیک اندیش 1395/05/30 - 07:30
با سلام و عرض خسته نباشید
بی توجه ی روحانی و باخت رای فرهنگیان برایش گران تمام خواهد شد
متاسفانه در بین خود معلمان اندک افرادی هستند که گویا با خود همکاران خود دشمنی دارند یا اینکه بعلت دوری از وضعیت معلمان کمترین آگاهی را از وضعیت کنونی مدارس را ندارند.
این گروه حاضر نیستند یک سوال ساده را پاسخ دهند روی کار ماندن فانی چه سودی برای معلمان مدارس و دانش آموزان دارد؟
نهایت امر این یک سال بدون وزیر باشیم بهتر از فردی کم توان و بسیار مسن همانند وزیر کنونی است.حتی وزیر یک گفتگو در باب مشکلات معلمان و مدارس انجام نداده
روحانی اشتباه بزرگی کرد و گروه اصلاح طلبان با حمایت از روحانی اشتباه بزرگ تری کردند
رای جامعه فرهنگیان که بنده در تماس مستقیم با آنان هستم دیگر روحانی نیست
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1395/05/30 - 23:06
انشاءالله روحانی 4 ساله خواهد بود با این ظلم بزرگی که در حق معلمان کرد....
فانی از فاجعه سونامی هم فاجعه انگیزتر است.
پاسخ + +17 -1 --
مجید 1395/05/30 - 07:46
همه این ها از نجابت معلمان سوء استفاده می کنند و با سیاسی کاری به دنبال اهداف و منافع خودشان هستند غافل از اینکه فرهنگیان هم تا یه حدی صبر دارند
پاسخ + +16 0 --
آموزگار ابتدایی 1395/05/30 - 08:40
به نظر من الان وقتشه که یک طومار در حمایت ازاستیضاح نوشته و امضا بشه و به مجلس و دولت ارایه بشه،دقیقا الان.مشکل ما فرهنگیان اینه که این حرفا رو بین خودمون میزنیم و در همینجا متوقف میشیم وتلاشی در رساندن این مطالب به گوش مسولین از طریق رسانه های عموعمومی وتاثیر گذار نداریم.اگه وزیر نشسته تا نمایندگان پیشش برنما هم نشستیم تا وزیر پیشمون بیاد.پس اگه اعتراضی داریم دقیقا الان که تنور گرمه وقتشه.هر کس به طریقی.بسم الله
پاسخ + +17 -1 --
علی 1395/05/30 - 08:53
بودن فانی فاجعه است
پاسخ + +7 -7 --
بابک 1395/05/30 - 10:12
تنها مجلسی که در طول حیات جمهوری اسلامی، می توان تا حدودی نام مجلس واقعی را بر آن نهاد مجلس ششم بود. مجلسی مترقی که در آن اکثریت نمایندگان اصلاح طلب تحت آن شرایط ، توانست در برابر منافع نامشروع، سهم خواهی و فشار غیر قانونی آقایان با فدا کردن آینده خویش و نادیده گرفتن منافع شخصی خودشان، از حقوق ملت دفاع نمایند و در پی تصویب قوانینی باشند که نمایندگان فعلی حتی باشنیدن عناوین آنها بر تن خویش بلرزند چه برسد به اینکه آنها را در مجلس مطرح سازند. عملکرد مجلس ششم در طول حیات سیاسی کشورمان، همواره جاودان خواهد ماند و مطمئنا تاریخ و آیندگان از آن به نیکی یاد خواهند کرد.
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/05/30 - 10:41
در دوره خاتمی هم به حق التدریس ها خیلی ظلم شد چندین سال با حق التدریس بسیار ناچیز کار کردند، ولی در زمان احمدی نژاد نرخ حق التدریس تقریبا 3برابر شده(بر مبنای حقوق هر سال افزایش می یافت) و همچنین حق التدریس ها رسمی شدند.
کسانیکه با استضعاف و استثمار به ضعفا ظلم می کنند در دنیا و آخرت رسوا می شوند.
پاسخ + 0 0 --
خنواده معلم 1395/05/30 - 11:47
...
الان هم تو سيستم صندوق ذخيره اكثرا پست هاي مديريتي دارن و دارن دار و دستشون دارن لفت لفت ميخورن
يعني يه جورايي سرمايه معلم ها رو دارن به تاراج ميبرن
متاسفانه همه زير سايه فاني هستن
انشالله هرچه زودتر بركنار بشه
پاسخ + +15 0 --
معلم 1395/05/30 - 11:26
نتیجه فیشهای نجومی که به گفته نوبخت صاحبان آن ذخیره های نظام هستند و عملکرد فانی و مخالفت اکثریت فراکسیون امید با این استیضاح در انتخابات سال 96مشخص می شود
پاسخ + +17 0 --
حسین صدارت 1395/05/30 - 11:29
رای من و اکثر فرهنگیان روحانی محترم نیست. چون اصلا ما معلمان را ندید.
پاسخ + +12 0 --
بازنشسته فریب خورده 1395/05/30 - 11:33
سلام،قرار بود پاداش بازنشسته های 93اخر مرداد 95پرداخت شود،برای بیش از بیستمین بار باز هم خلف وعده شد،همین الان به بودجه اداره ساری زنگ زدم و جز ناامیدی چیزی برایم نداشت و این برای من به این معناست که این ماه هم باید پانصد تومن از حقوق ناچیز م را به نزول خور محترم بپردازم،به وا...العظیم تا امروز چندین بار بخاطر این ناجوانمردی در کمال عجز گریه کرده ام،و از خدا خواسته‌ام به نحوی کمکم کنه که دیگه دستم به سمت این ظالمین دراز نباشد.دعا که نتیجه ندارد حداقل کاری که میتونم بکنم رای دادن به احمدی نژاد و یا یکی مثل احمدی نژاد ه،لعنت بر دروغگو ی ظالم،
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/05/30 - 12:27
درود بر شما بازنشسته عزیز
لعنت بر دروغگو ی ظالم،
پاسخ + 0 0 --
بهناز 1395/06/02 - 15:57
با سلام بر "بازنشسته ی فریب خورده "همکار ارجمند...آیادرست است که از بازنشستگان نودوسه درساری برای دریافت باقیمانده ی پاداش اخذ رسید شده است؟رسیدی مبنی براینکه هیچگونه طلبی من بعد نخواهید داشت..!! آنهم در شرایطی که آقایان هنوز تسویه حساب نکردند.. وحتی تهدید کردند که اگر رسید را امضا نکنید طلبتان را نخواهند داد!!! این مطلب صحت دارد؟!!!!!!! با تشکر.
پاسخ + +15 0 --
آذری 1395/05/30 - 11:40
فانی باید به پایان عمر دولت هم نرسد در دلش بماند وزیر قحطی که نیست . ان طور وزیر ها وجود و عدمشان یکسان است و موازنه خلقت را بهم نمی زند.
پاسخ + +4 -1 --
ناشناس 1395/05/30 - 15:18
این استیضاح مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب هست.
پاسخ + 0 0 --
...پیشکسوت پارک 1395/05/30 - 18:27
برعکس عین دارو به هنگام است جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعته خدا کند نمایندگان ملت فردا تحت شرایط لابی قرار نگرفته و فانی را برای همیشه فانی فی الله کنند آمین.
پاسخ + +5 -1 --
علی 1395/05/30 - 18:49
من معلم به روحانی رای نخواهم داد
پاسخ + +3 -2 --
بازنشسته 1395/05/30 - 19:55
در این 3سال دولت دست روی دست گذاشت به گونه ای که مطالبات مردم روی هم انباشته شده فقط دولت دو اقدام انجام داد 1- برجام2-طرح سلامت ./برجام جز ضرر هیچ فایده ای نداشت طرح سلامت هم با توجه با اینکه به بهداشت مردم توجه نمی شود و فقط بودجه مملکت در بخش درمان هزینه می شود در واقع طرح سلامت ضد سلامت مردم است.
بهداشت و پیشگیری مقدم بر درمان است اگر تبعیض و بی عدالتی نباشد وضعیت اقتصادی و آموزشی مردم نیز خوب باشد در نتیجه با بهبود بهداشت روانی و جسمانی مردم ،بیماری کم می شود./همه چیز در نتیجه بی تدبیری وارونه شده و ناامیدی و یاس و بیماری ها بیشتر.
پاسخ + +5 0 --
علی ش 1395/05/30 - 23:12
دولت تزویر و دروغ...
ننگ بر کذابان
پاسخ + +1 0 --
مهرپور 1395/05/30 - 23:30
آقای پزشکیان یادتونه چقدر خوشحال بودید که رای اول رو در انتخابات آوردید؟چقدر ذوق زده بودید و حرف های خوب می زدید.گر چه هنوز چند سالی تا پایان نمایندگی زمان دارید ولی تو دل مردم و به خصوص فرهنگیان جایی ندارید و یک نماینده عزل شده محسوب می شید.
کسی که نمی تونه به وظایفش عمل کنه اصولا خودش باید بره و چون خودش این کارو نمی کنه مجلس باید اقدام کنه.حتی یک روز بیش تر ماندن فانی در آموزش و پرورش اوضاع رو از اینی که هست بدتر می کنه.
پاسخ + +1 0 --
معلم بازنشسته 1395/05/31 - 18:51
این روزها وزارت آموزش و پرورش در حال رایزنی با نمایندگان مجلس است بلکه پرونده این استیضاح نیز به خوبی و خوشی بسته شود.
پاسخ + 0 0 --
تفکر مقصودی 1395/07/03 - 23:48
نویسنده محترمن اقای طاهری. بازی دو سر باخت نیست... برکناری فانی می تواند سراغاز تحول بزرگی در آموزش و پرورش باشد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور